Bibelen

II. De tolv historiske bøger
7. Anden konge-bog

Det 15de kapitel

Asarja, som ogsaa kaldes Ussia, regjerer i Juda. Zakarja, Sallum, Menahem, Pekaja, Peka konger i Israel. Jotam konge i Juda.

1 I Israels konge Jeroboams syv og tyvende aar blev Judas konge Amazias søn Asarja konge.

2 Han var 16 aar gammel, da han blev konge, og regjerede 52 aar i Jerusalem. Hans moder, som hed Jekolja, var fra Jerusalem.

3 Han gjorde, hvad ret var for Herrens øjne, i alle maader som hans fader Amazia havde gjort;

4 kun højene bleve ikke afskaffede, folket ofrede endnu og bragte røgelse paa højene.

5 Men Herren slog kongen, saa han blev spedalsk til sin dødsdag, og han boede i et sygehus; men kongens søn Jotam styrede huset og dømte folket i landet.

6 Hvad der iøvrigt var at fortælle om Asarja og alt, hvad han gjorde, det er jo beskrevet i Judas kongekrønike.

7 Asarja laa hos sine fædre, og de begravede ham hos hans fædre i Davids stad, og hans søn Jotam blev konge i hans sted.

Zakarja konge i Israel

8 I Judas konge Asarjas otte og tredivte aar blev Jeroboams søn Zakarja konge over Israel i Samaria i 6 maaneder.

9 Han gjorde, hvad ondt var for Herrens øjne, lige som hans fædre havde gjort; han vendte sig ikke fra Jeroboams, Nebats søns, synder, hvormed han havde bragt Israel til at synde;

10 men Sallum, en søn af Jabes, sammensvor sig med ham, slog ham for folkets øjne og dræbte ham, og han blev konge i hans sted.

11 Hvad der iøvrigt var at fortælle om Zakarja, se, det er beskrevet i Israels kongekrønike.

12 Det var da det Ord af Herren, som han havde talet til Jehu og sagt: Dine sønner skal i fjerde led sidde paa Israels trone; og saaledes gik det.

Sallum konge i Israel

13 I Judas konge Ussias ni og tredivte aar blev Sallum, en søn af Jabes, konge, og han regjerede en maaneds tid i Samaria.

14 Menaham, Gadis søn, drog nemlig op fra Tirza, kom til Samaria, slog Jabes' søn Sallum i Samaria og dræbte ham, og han blev konge i hans sted.

15 Hvad der iøvrigt var at fortælle om Sallum og hans sammensværgelse, som han stiftede, se, det er beskrevet i Israels kongekrønike.

16 Derpaa slog Menahem Tipsa og alle, som vare i den, og dens landemærke ligefra Tirza; fordi den ikke havde aabnet sine porte, slog han den, og alle frugtsommelige kvinder i den sønderhuggede han.

Menahem konge i Israel

17 I Judas konge Asarjas ni og tredivte aar blev Menahem, Gadis søn, konge over Israel i Samaria i 10 aar.

18 Han gjorde hvad ondt var for Herrens øjne, og vendte sig ikke alle sine dage fra Jeroboams, Nebats søns, synder, hvormed han havde bragt Israel til at synde.

19 Assyriens konge Jul drog ned mod landet, men Menahem gav Jul 1000 centner sølv, for at han skulde holde med ham til at bekræfte riget i hans haand.

20 Men Menahem udbragte pengene af Israel og alle de formuende til at give Assyriens konge, nemlig 50 sølvsekler af hver mand. Saa vendte Assyriens konge tilbage og blev ikke staaende der i landet.

21 Hvad der iøvrigt var at fortælle om Menahem og alt, hvad han gjorde, det er jo beskrevet i Israels kongekrønike.

22 Menahem laa hos sine fædre og hans søn Pekaja blev konge i hans sted.

Pekaja konge i Israel

23 I Judas konge Asarjas halvtredsindstyvende aar blev Menahems søn Pekaja konge over Israel i Samaria i to aar.

24 Han gjorde, hvad ondt var for Herrens øjne; han vendte sig ikke fra Jeroboams, Nebats søns, synder, hvormed han havde bragt Israel til at synde.

25 Hans vognkjæmper Peka, Remaljas søn, sammensvor sig mod ham og slog ham i Samaria paa kongehusets slot tilligemed Argob og Arja, og 50 mænd af Gileaditerne tilligemed ham. Da han havde dræbt ham, blev han konge i hans sted.

26 Hvad der iøvrigt var at fortælle om Pekaja og alt, hvad han gjorde, se, det er beskrevet i Israels kongekrønike.

Peka konge i Israel

27 I Judas konge Asarjas to og halvtredsindstyvende aar blev Remaljas søn Peka konge over Israel i Samaria i 20 aar.

28 Han gjorde, hvad der var ondt for Herrens øjne; han vendte sig ikke fra Jeroboams Nebats søns, synder, hvormed han havde bragt Israel til at synde.

29 I Israels konge Pekas dage kom Assyriens konge Tiglat-Pileser og tog Gijon, Abel Bet Magaka, Janoa, Kedes, Hasor, Gilead og Galilæa, hele Naftalis land, og han førte dem bort til Assyrien.

30 Men Elas søn Hosea sammensvor sig mod Remaljas søn Peka, slog og dræbte ham og blev konge i hans sted i Jotams, Ussias søns, tyvende aar.

31 Hvad der iøvrigt var at fortælle om Peka og alt, hvad han gjorde, se, det er beskrevet i Israels kongekrønike.

Jotam konge i Juda

32 I Israels konge Pekas, Remaljas søns, andet aar blev Jotam, en søn af Judas konge Ussia, konge.

33 Han var 25 aar gammel, da han blev konge, og han regjerede 16 aar i Jerusalem. Hans moder, som hed Jerusa, var en datter af Zadok.

34 Han gjorde, hvad ret var i Herrens øjne, i alle maader, som hans fader Ussia havde gjort;

35 kun højene blev ikke afskaffede, folket ofrede endnu og bragte røgelse paa højene. Han byggede storporten for Herrens hus.

36 Hvad der iøvrigt var at fortælle om Jotam, og alt, hvad han gjorde, det er jo beskrevet i Judas kongekrønike.

37 Paa denne tid begyndte Herren at sende Syriens konge Rezin og Remaljas søn Peka ind i Juda.

38 Jotam laa hos sine fædre og blev begraven hos sine fædre i sin fader Davids stad, og hans søn Akas blev konge i hans sted.

Anden Kongebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25