Bibelen

II. De tolv historiske bøger
7. Anden konge-bog

Det 25de kapitel

Jerusalems forstyrrelse. Cedalja dræbes. Flugten til Ægypten.

1 I hans regjerings niende aar, paa den tiende dag i den tiende maaned, kom Babels konge Nebudkanezar med sin hele hær mod Jerusalem og lejrede sig mod den, og de byggede skandser trindt om den.

2 Saa kom staden under belejring indtil kong Zedekias ellevte aar;

3 men paa den niende i maaneden blev hungersnøden haard i staden, og der var ikke brød til landets folk;

4 og man brød ind i staden, men krigsfolket drog om natten gjennem porten mellem de to mure, som vare ved kongens have; men Kaldæerne laa trindt om staden, og kongen drog ad den flakke ørk;

5 men Kaldæerne satte efter ham, naaede ham ved Jerikos flakke ørk, og hele hans hær blev adspredt fra ham;

6 og de grebe kongen, førte ham op til Babels konge til Ribla og fældede dom over ham.

7 Zedekias sønner slagtede de for hans øjne; derpaa blindede de Zedekias øjne, bandt ham med to kobberlænker og førte ham til Babel.

8 Paa den syvende dag i den femte maaned, i Babels konges, kong Nebudkanezars, nittende aar, kom Babels konges tjener Nebuzaradan, som var høvding over livvagten, til Jerusalem.

9 Han afbrændte Herrens hus og kongens hus; alle huse i Jerusalem og alle store bygninger brændte han af;

10 hele Kaldæernes hær, som var med høvdingen for livvagten, nedbrød Jerusalems ringmure;

11 det øvrige folk, som var tilbage i staden, og de frafaldne, som vare affaldne til kongen af Babel, og hele den øvrige mængde førte Nebuzaradan, høvdingen for livvagten, i fangenskab;

12 men af de simple folk i landet lod høvdingen for livvagten nogle blive tilbage for at være vingaardsmænd og bønder.

13 Kobbersøjlerne, som vare ved Herrens hus, og fodstykkerne og kobberhavet, som vare i Herrens hus, sloge Kaldæerne i stykker og førte kobberet af dem til Babel;

14 Gryderne, ildskufferne, knivene, fadene og alle konnerkar, som man havde brugt ved tjenesten, toge de;

15 Slukkehornene og offerskaalerne, hvad der var af helt guld og helt sølv, tog høvdingen fra livvagten.

16 De to søjler, det ene hav og fodstykkerne, som Salomon havde gjort til Herrens hus, kobberet i alle disse stod ikke til at veje.

17 Atten alen var den ene søjle høj, og søjlehovedet paa den var af kobber; søjlehovedet var 3 alen højt, og nettet og granatæblerne trindt omkring søjlehovedet var altsammen af kobber, og paa samme maade var den anden søjle med nettet. -

18 Høvdingen for livvagten tog ypperstepræsten Seraja, Zefanja, som var præst af anden rang, og de tre dørvogtere;

19 og fra staden tog han en hofmand, som var sat over krigsfolkene, og fem mænd af dem, som var om kongen, og som bleve fundne i staden, og krigshøvdingens skriver, som udskrev landets folk, og 60 mænd af landets folk, som bleve fundne i staden;

20 og Nebuzaradan, høvdingen for livvagten, tog dem og førte dem til Ribla til Babels konge;

21 og Babels konge slog og dræbte dem i Ribla i Hamats land; og folket i Juda blev bortført af sit land.

22 Men over de øvrige i Judas land, som Babels konge Nebukadnezar havde ladet tilbage, satte han Gedalja, der var en søn af Safans søn Akikam.

23 Da alle høvdinger over høren og deres mænd hørte, at Babels konge havde sat Gedalja over dem, kom de til Gedalja i Mispa, nemlig Netanjas søn Ismael, Kareaks søn Johanan, Netofatiten Seraja, Tankumets søn, og Ja-asanja, en søn af en Magakatit, baade de og deres mænd;

24 og Gedalja tilsvor dem og deres mænd og sagde til dem: I skal ikke frygte for at være Kaldæernes tjenere; bliver i landet og tjener Babels konge, saa vil det gaa eder godt! -

25 Men i den syvende maaned kom Ismael, som var en søn af Elisamas søn Netanja, af kongeligt blod, og han havde 10 mand med sig, og de sloge Gedalja, saa han døde, og tillige de jøder og Kaldæer, som vare hos ham i Mispa.

26 Derpaa rejste hele folket sig, baade smaa og store og høvdingerne over hæren, og de kom til Ægypten; thi de frygtede for Kaldæerne.

27 I det syv og tredivte aar, efterat Judas konge Jojakin var ført i fangenskab, paa den syv og tyvende dag i den tolvte maaned opløftede Babels konge Evilmerodak i det aar, han blev konge, Judas konge Jojakins hoved af fangehuset;

28 han talede venlig til ham og satte hans stol over de kongers stole, som vare hos ham i Babel;

29 han omskiftede hans fangedragt, og han spiste altid hos ham, saalænge han levede;

30 hans underholdning blev altid givet ham af kongen daglig, hvad der hørte til hver dag, saalænge han levede.

Anden Kongebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25