Bibelen

II. De tolv historiske bøger
7. Anden konge-bog

Det 5te kapitel

Nagaman renses af sin spedalskhed. Gihesi's straf

1 Syriens konges krigshøvding Nagaman var en stor og højt anseet man hos sin mægtige herre; thi ved ham havde Herren frelst Syrien, og manden var en krigshelt; men han blev spedalsk.

2 Nogle tropper vare rykkede ud fra Syrien, og de førte en ung pige i fangenskab fra Israels land; og hun kom til at tjene Nagamans hustru.

3 Hun sagde til sin frue: Gid min herre kunde stædes for profeten, som er i Samaria, saa skilte han ham af med hans spedalskhed.

4 Han gik da ind, meldte sin mægtige herre det og sagde: Saadan og saadan har den pige talet, som er fra Israels land.

5 Da sagde Syriens konge til ham: Drag bort og kom derhen, og jeg vil sende brev til Israels konge. Saa gik han og tog 10 centner sølv, 6000 sekler guld og 10 skifteklædninger,

6 og bragte brevet til Israels konge, hvori han lod sige: Nu, gaar dette brev kommer til dig, se, da har jeg sendt dig min tjener Nagaman, for at du skal skille ham ved hans spedalskhed.

7 Da Israels konge havde læst brevet, sønderrev han sine klæder, og sagde: Er jeg Gud, at jeg kan give død eller liv, efterdi han skikker mig ham, for at jeg skal skille en mand ved hans spedalskhed! Mærker dog og seer, at han søger sag med mig.

8 Da den Guds mand Elisa hørte, at Israels konge havde sønderrevet sine klæder, sendte han bud til kongen og lod sige: Hvorfor har du sønderrevet dine klæder? lad ham dog komme til mig, for at han kan vide, at der er en profet i Israel.

9 Saa kom Nagaman med sine heste og sin vogn, og holdt for Elisas husdør,

10 og Elisa sendte bud ud til ham og lod sige: Gaa og bad dig 7 gange i Jordan, saa skal dit kjød komme sig, og du vorde ren. -

11 Men Nagaman blev vred og drog bort, og han sagde: Se, jeg havde tænkt, at han vilde kommet udenfor, staa og paakalde i Herrens sin Guds navn, stryge sin haand over stedet og borttage spedalskheden;

12 ere ikke floderne Abana og Farfar i Damask bedre end alle Israels vande? kunde jeg ikke bade mig i dem og blive ren? Saa vendte han sig og drog bort i vrede.

13 Men hans tjenere traadte nærmere, talede til ham og sagde: Min fader! hvis profeten havde paalagt dig noget stort, skulde du da ikke have gjort det? hvormeget mere nu, da han siger til dig: Bad dig, saa bliver du ren!

14 Saa drog han ned og dukkede sig 7 gange i Jordan efter den Guds mands ord; og hans kjød blev igjen som en ung drengs kjød, og han blev ren.

15 Da vendte han tilbage til den Guds mand med hele sin skare, gik ind, stillede sig for ham og sagde: Jeg mærker, at der er ingen Gud paa hele jorden uden i Israel! og nu, tag dog en velsignelse af din tjener!

16 Men han sagde: Saasandt Herren lever, for hvis ansigt jeg staaer, om jeg vil modtage noget; og han nødte ham til at tage det, men han vilde ikke.

17 Da sagde Nagaman: Kjære, maa der da ikke gives din tjener en dragt jord, saameget som et par muler kunne bære; thi din tjener vil ikke mere bringe brændoffer eller slagtoffer til andre Guder end til Herren;

18 men dette vil Herren forlade din tjener, naar min herre gaaer ind i Rimmons hus for at tilbede der, og støtter sig ved min haand, at jeg da nedkaster mig i i Rimmons hus; at jeg saaledes nedkaster mig i Rimmons hus, dette vil Herren dog forlade din tjener!

19 Han sagde til ham: Gaa med fred; og han drog bort fra ham en mils vej. -

20 Da sagde Gihesi, den Guds mands Elias dreng: Min herre skaanede denne Syrer Nagaman, saa han ikke tog af hans haand, hvad han bragte; saasandt Herren lever, om jeg ikke vil løbe efter ham og faa noget af ham.

21 Saa satte Gihesi efter Nagaman, og da Nagaman saae, han løbe efter ham, spragt han af vognen for at møde ham og sagde: Er alting vel?

22 Han svarede: Ja! min herre har sendt mig for at sige: Se, nu er der just kommet to unge mennesker til mig fra Efraims bjerg af profeternes børn, giv dog dem et centner sølv og to skifteklædninger!

23 Nagaman sagde: Vil du, saa tag to centner! og han nødte ham. Saa bandt han de to center sølv i to poser tilligemed de to skifteklædninger og gav dem til to af sine drenge, for at de skulde bære dem for ham.

24 Men da han kom til højen, tog han dem af deres haand, og lagde det til side i huset; men mændene lod han fare, og de gik deres vej.

25 Derpaa gik han ind og stod for sin store herre; men Elisa sagde til ham: Hvorfra kommer du Gihesi? han svarede: Din tjener har ikke været nogensteds henne.

26 Men han sagde til ham: Vandrede ikke mit hjærte med, da manden vendte sig fra sin vogn for at møde dig? Var det nu tid til at tage sølv og klæder, oliehaver og vingaarde, faar og oxer, slaver og slavinder?

27 Men Nagamans spedalskhed skal hænge ved dig og din afkom evindelig! Saa gik han ud fra ham, hvid som sne af spedalskhed.

Anden Kongebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25