Bibelen

II. De tolv historiske bøger
7. Anden konge-bog

Det 8de kapitel

Syv aars hungersnød i Israel. Sunamitinden. Hasarl bliver konge i Syrien. Joram og Akasja konger i Juda

1 Elisa talede til den kvinde, hvis søn han havde gjort levende, og sagde: Rejs dig, gaa du og dit hus og ophold dig som fremmed, hvor du vil være gjæst, thi Herren har kaldt ad hungeren, og den vil ogsaa komme over landet i 7 aar.

2 Saa rejste kvinden sig og gjorde efter den Guds mands Ord, og hun og hendes hus drog hen, og hun var fremmed i Filisternes land i 7 aar.

3 Da de 7 aar vare omme, gik kvinden tilbage fra Filisternes land, og hun gik ud for at raabe til kongen om hendes hus og hendes ager. -

4 Kongen talede just med Gihesi, den Guds mands dreng, og sagde: FOrtæl mig dog alle de store gjerninger, Elisa har gjort;

5 og just som han fortalte kongen, hvorledes han havde gjort en død levende, se, da anraabte den kvinde, hvis søn han havde gjort levende, kongen om hendes hus og hendes ager, og Gihesi sagde: Min herre konge, det er den kvinde, og det er hendes søn, som Elisa har gjort levende.

6 Kongen spurgte da kvinden, og hun fortalte ham det; og kongen anviste hende en hofmand og sagde: Giv hende det alt tilbage, hvad hendes er, og al indkomsten af ageren fra den dag, hun forlod landet, indtil nu.

7 Derpaa kom Elisa til Damask, og Syriens konge Benhadad var syg, og man meldte ham, og sagde: Den Guds mand er kommet herhed.

8 Da sagde kongen til Hasael: Tag en gave i din haand, gaa for at træffe den Guds mand, og du skal ved ham spørge Herren, om jeg skal beholde livet i denne sygdom.

9 Saa gik Hasael for at træffe ham, og han tog en gave i sin haand, og alt det bedste, som var i Damask, saameget som 40 kameler kunde bære, og han traadte ind, stod for ham og sagde: Din søn Benhadad, Syriens konge, har sendt mig til dig for at sige: Skal jeg beholde livet i denne sygdom?

10 Elisa svarede ham: Gaa og siig ham: Du kunde visselig kommet dig; men Herren har aabenbaret mig, at du sikkert skal dø!

11 Og han saae stift paa ham og betragtede ham, indtil han skammede sig, og den Guds mand græd.

12 Da sagde Hasael: Hvorfor græder min herre? Han svarede: Jo, for jeg veed, hvad ondt du vil gjøre Israels børn: deres faste stæder vil du brænde af, deres unge mandskab vil du dræbe med sværdet, deres spæde vil du knuse, deres frugtsommelige kvinder vil du sønderhugge.

13 Da sagde Hasael: Hvad er din tjener, den hund, at han skulde gjøre saa store ting? men Elisa svarede: Herren har ladet mig se dig som konge over Syrien.

14 Saa gik han fra Elisa og kom til sin mægtige herre, og han sagde til ham: Hvad sagde Elisa til dig? Han svarede: Han sagde til mig: Du skal sikkert komme dig.

15 Men næste dag tog han et tæppe, dyppede det i vand og bredte det over hans ansigt, saa han døde; og Hasael blev konge efter ham.

Joram, konge i Juda

16 I Israels konge Jorams, Akabs søns femte aar, medens Josafat var konge i Juda, blev Josafats søn Joram konge i Juda.

17 Han var 32 aar gammel, da han blev konge, og regjerede 8 aar i Jerusalem.

18 Han vandrede Israels kongers vej, som hele Akabs hus gjorde, thi han havde en datter af Akab til hustru, og han gjorde, hvad ondt var i Herrens øjne.

19 Men Herren vilde ikke ødelægge Juda for hans tjener Davids skyld, ligesom han havde tilsagt ham, at ahn vilde give ham et lys iblandt hans sønner alle dage.

20 I hans dage faldt Edom fra at være under Judas magt, og de kejsede sig selv en konge.

21 Derfor drog Joram over til Zair og havde alle vognene med sig, og han rejste sig om natten, slog Edom, der havde omringet ham, og høvdingerne over vognene; men folket flygtede til deres telte.

22 Og Edom faldt fra at være under Judas magt, indtil denne dag; derpaa faldt ogsaa Libna fra ved samme tid. -

23 Hvad der iøvrigt var at fortælle om Joram, og alt, hvad han gjorde, det er jo beskrevet i Judas kongekrønike.

24 Joram laa hos sine fædre og blev begraven hos sine fædre i Davids stad; men hans søn Akasja blev konge i hans sted.

Akasja konge i Juda.

25 I Israels konge Jorams Akabs søns, tolvte aar, blev Jorams søn Akasja konge i Juda.

26 Akasja var 22 aar gammel, da han blev konge, og regjerede et aar i Jerusalem; og han moder, som hed Akasja, stammede fra Israels konge Omri.

27 Han vandrede Akabs huses vej, gjorde, hvad ondt var i Herrens øjne, ligesom Akabs hus, thi han var beslægtet med Akabs hus.

28 Han drog i krig med Akabs søn Joram mod Syriens konge Hasael ved Ramot i Gilead, men Syrerne slog Joram;

29 Kong Joram vendte tilbage for at blive helbredet i Jisreel for de saar, som Syrerne havde givet ham i Rama, da han kjæmpede mod Syriens konge Hasael; og Jorams søn Akasja, Judas konge, var taget ned for at se til Akabs søn Joram i Jisreel, fordi han var syg.

Anden Kongebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25