Bibelen

II. De tolv historiske bøger
8. Første Krønike-bog

SLægtregistre

Det 1ste kapitel

Stamfædrenes slægtregister til Jakob. Sfamfyrsterne af Esaus slægt..

1 Adam, Set, Enos,

2 Kenan, Mahalalel, Jared,

3 Henok, Metusala, Lamek,

4 Noa, Sem, Kam, Jafet.

5 Jafets sønner vare Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mesek og Tiras.

6 Gomers sønner vare Askenas, Difat og Togarma.

7 Javans sønner vare Elisa, Tarsis, Kittim og Dodanim.

8 Kams sønner vare Kus, Mizraim, Put og Kana-an.

9 Kus' sønner vare Seba, Havila, Sabta, Ragma og Sabtka. Ragmas sønner vare Seba og Dedan.

10 Kus avlede ogsaa Nidrod; han begyndte at blive en mægtig herre paa jorden.

11 Mizraim avlede Ludim Anamim, Lehabim, Naftuhim,

12 Patrusim og Kasluhim, fra hvem Filisterne stamme, og Kaftorim.

13 Kana-an avlede sin førstefødte Sidon og Het;

14 og Jebusiter, Amoriter, Girgasiter,

15 Heviter, Artiker, Siniter,

16 Arvaditer, Zemariter, Hamatiter.

17 Sems sønner vare Elam, Assur, Arpaksad, Lud, Aram, Uz, Hul, Geter og Melek.

18 Arpaksad avlede Sala, og Sala Eber,

19 Eber havde to sønner, den ene hed Peleg, fordi jorden blev udskiftet i hans tid, og hans broders navn var Joktan.

20 Joktan avlede Almodad, Salek, Hazarmavet, Jara,

21 Hadoram, Uzal, Dikla,

22 Ebal, Abimael, Seba,

23 Ofir, Havila og Jobab; alle disse vare sønner af Joktan. -

24 Sem, Arpaksad, Sala,

25 Eber, Peleg, Re-u,

26 Serug, Nakor, Tara,

27 Abram, det er Abraham.

28 Abrahams sønner vare Isak og Ismael.

29 Dette er deres slægt. Ismaels førstefødte var Nebajot; dernæst Kedar, Adbeel, Mibsam,

30 Misma, Duma, Massa, Kadad, Tema,

31 Jetur, Nafis og Kedma. Disse vare Ismaels sønner. -

32 De sønner, som Abrahams medhustru Ketura fødte, vare Zimran, Joksan, Medan, Midjan, Jisbak og Sua. Joksans sønner vare Seba og Dedan.

33 Midjans sønner vare Efa, Efer, Kanok, Abida og Eldaga. Alle disse vare Keturas børn.

34 Abraham avlede Isak. Isaks sønner vare Esau og Israel.

35 Esaus sønner vare Elifaz, Reguel, Jegus, Jaglam og Kora.

36 Elifaz' sønner vare Teman, Omar, Zefi, Gatam, Kenaz, Timna, Amalek.

37 Reguels sønner vare Nahat, Zera, Samma og Mizza.

38 Se-irs sønner vare Lotan, Sobal, Zibeon, Ana, Dison, Ezer og Disan.

39 Lotans sønner vare Hori og Homam, og Lotans søter var Timna.

40 Sobals sønner vare Aljan, Manahat, Ebal, Sefi og Onam. Zibeons sønner vare Aja og Ana.

41 Anas sønner vare Dison; og Disons sønner var Hamran, Esban, Jitran og Keran.

42 Ezers sønner vare Bilhan, Sagavan, Jagakan. Disans sønner vare Us og Aran.

43 De konger, som regjerede i Edoms land, før Israels børn havde nogen konge, ere disse: Bela, Beors søn; hans stad hed Dinhaba.

44 Da Bela døde, blev JoBab, Seras søn fra Bozra, konge i hans sted.

45 Da Jobab døde, blev Husam fra Temaniternes land konge i hans sted.

46 Husam døde, og Hadad, Bedads søn, blev konge efter ham; han slog Midjaniterne paa Moabs slette, og hans stad hed Avit.

47 Da Hadad døde, blev Samla fra Masreka konge i hans sted.

48 Da Samla døde, blev Saul fra Rehobot ved Eufrat konge i hans sted.

49 Ved Sauls død kom Ba-al Hanan, Albors søn, efter ham.

50 Da Ba-al Hanan døde, blev Hadad konge i hans sted; hans stad hed Pa-i, og hans hustru hed Mehetabel; hun var en datter af Matred, som var Mesahabs datter.

51 Hadad døde. Stamherrerne i Edom vare: Stamherrerne TImna, Alja, Jetet,

52 Oholibama, Ela, Pinon,

53 Kenaz, Teman, Mibzar,

54 Magdiel og Iram; disse vare stamherrer i Edom.

Første Krønikebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29