Bibelen

II. De tolv historiske bøger
8. Første Krønike-bog

Det 11de kapitel

David bliver konge og erobrer Jerusalem. Davids helte.

1 Hele Israel samlede sig hos David i Hebron og sagde: Se, vi ere dine ben og dit kjød;

2 ja ogsaa tilforn, da Saul var konge, var du den, som førte Israel ud og ind, og Herren, din GUd, sagde til dig: Du skal vogte mit folk Israel, og du skal blive en fyrste over mit folk Israel.

3 Alle Israels ældste kom da til kongen i Hebron, og David sluttede pagt med dem i Hebron for Guds aasyn, og de salvede David til konge over Israel efter Herrens Ord ved Samuel.

4 Derpaa drog David og hele Israel mod Jerusalem, det er Jebus, og der vare Jebusiterne boende i landet.

5 Men indbyggerne i Jebus sagde til David: Du skal ikke komme herind; men David tog Zions borg, det er Davids stad.

6 David sagde: Hver, som først slaaer Jeubsiterne, skal blive høvding og fyrste; og Zurujas søn Joab besteg den først, og han blev høvding.

7 David boede paa borgen, og derfor kalder man den Davids stad;

8 og han befæstede staden trindt omkring fra Millo og rundt om; men Joab lod dem som vare tilbage i staden, beholde livet;

9 og David blev ved at blive mægtigere; Herren, den Almægtigste, var nemlig med ham.

10 Disse ere Davids øverste helte, som holdt sig tapre med ham i hans regjering med hele Israel for at gjøre ham til konge efter Herrens Ord til Israel.

11 Og dette er tallet paa Davids helte: Jesabeam Hakmonis søn var høvding for de tredive. Han drog sit spyd mod 300, som bleve ihjelslagne paa engang.

12 Efter ham kom Eleasar, en søn af Ahohiden Dodo. Han var blandt de tre helte.

13 Han var selv med David i Pasdammim, og Filisterne havde der samlet sig til slag, og der var et stykke mark, der stod fuldt med byg, og folket var flygtet for Filisterne;

14 men de stillede sig midt paa lodden, reddede den og slog Filisterne, og Herren gjorde en stor frelsning. -

15 Tre af de 30 høvdinger droge ned over klippen til David til hulen Adullam, og Filisternes hær lå i lejr i Jættedalen.

16 David var da i fæstningen; men Filisternes befæstning var dengang i Betlehem.

17 David fik lyst og sagde: Hvem vil hente mig vand af Betlehems vandgrav, som ligger ved porten?

18 De tre brød da gjennem Filisternes lejr, øste vand af Betlehems vandgrav, som var ved porten, bar det og bragte det til David; men David vilde ikke drikke det, men udøste det for Herren.

19 og sagde: Min Gud lade det være langt fra mig at gjøre dette; skulde jeg drikke disse mænds blod? med deres liv i haand, ja med deres liv i haand have de bragt det! Han vilde derfor ikke drikke det. Dette udførte de tre helte.

20 Abisaj, Joabs broder, var høvding for de tre. Han drog sit spyd mod 300, som bleve ihjelslaagne, og han blev navnkundig blandt de tre.

21 Han var mere anseet end de tre af anden rang; og han blev deres høvding; men han regnedes ikke til hine tre.

22 Benaja, Jojadas søn fra Kabzeel,var en stridbar mands søn af store bedrifter. Han havde slaaet de to gudeløver i Moab, og han var stegen ned og havde slaaet en løve midt i en vandgrav paa en snedag.

23 Han havde ogsaa slaaet en ægyptisk mand, en fuldmaals karl paa 5 alen, og Ægypteren havde et spyd i haanden som en væverbom; men han gik ned til ham med en kjep, vristede Ægypteren spydet af haanden, og slog ham ihjel med hans eget spyd.

24 Dette udførte Benaja, Jojadas søn, og han blev navnkundig blandt de tre helte.

25 Han var mere æret end de tredive, dog regnedes han ikke til de tre; og David satte ham over sit hemmelige raad.

26 Heltene i hæren vare: Joabs broder Asael, Elhanan en søn af Dodo fra Betlehem;

27 Haroriten Sammot, Peloniten Helez,

28 Tekoiten Ira, en søn af Ikes, Anatotiten Abieser,

29 Husatiten Sibkaj, Akokiten Isaj,

30 Netofatiten Maharaj, Netofatiten Heled, en søn af Baeme,

31 Ribajs søn Itaj fra Gibea i Benjamin, Piratoniten Benaja,

32 Huraj fra Dalene ved Gagas, Arbatiten Abiel,

33 Barhumiten Asmavet, Sagalboniten Eljakba,

34 Gisoniten Hasems sønner Harariten Jonatan en søn af Sage, Harariten Akiam, en søn af Sakar, Elifal en søn af Ur,

35 Mekaritien Hefer, Peloniten Akia,

36 Karmeliten Hezro, Nagaraj, en søn af Esbaj,

37 Joel broder til Natan, Mibkar en søn af Geri,

38 Ammoniten Zelek, Berotiten Naharaj, som var vaabendrager hos Joab Zerujas søn,

39 Jitriten Ira, Jitriten Gareb,

40 Hetiten Uria, Sabad, en søn af Ahelaj,

41 Rubeniten Adina, en søn af Sisa, høvding over Rubeniterne - dog var der 30 over ham -

42 Hanan en søn af Magaka, Mitniten Josafat, Asteratiten Ussia, Samma og Jegiel, sønner af Aroeriten Hotam,

43 Jedigael, en søn af Simri, og hans broder Tiziten Joka,

44 Eliel af Maheviterne, Jeribaj, Josavja, sønner af Elnagam, Moabiten Jitma,

45 Eliel, Obed og Jagaziel, han fra Zobaja.

Første Krønikebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29