Bibelen

II. De tolv historiske bøger
8. Første Krønike-bog

Det 12de kapitel

Davids øvrige helte og krigsfolk, førend han blev konge.

1 Disse ere de, der kom til David i Ziklag, medens han endnu var landflygtig for Saul Kis' søn, og de vare balndt de helte, som hjalp i krigen;

2 de vare rustede med bue, brugte højre og ventre haand, med stene, pile, bue, og de vare af Sauls brødre, af Benjamin.

3 Høvdingen var Akieser og Joas, sønner af Gibeatiten Semaga, og Jesiel og Pelet, sønner af Asmavet; Beraka og Anatotiten Jehu;

4 Gibeoniten Jismaja, en helt blandt de tredive og over de tredive; Jeremja, Jehasiel, Johanan, Gederatiten Josabad,

5 Elusaj, Jerimot, Begalja, Semarja, Harusiten Sefatja,

6 Elkana, Jisia, Asarel, Joeser, Jasobeam, som vare Korahiter.

7 Joela og Zebadja, sønner af Jerokam fra Gedor.

8 Af Gaditerne sluttede sig til David i fæstningen i ørken nogle stærke helte og krigsmænd, væbnede med skjold og spyd, og de saae ud som løver og var rappe til fods som gazeller paa bjergene;

9 den første var Eser, den anden var Obadja, den tredje Eliab,

10 den fjerde Mismanna, den femte Jeremja,

11 den sjette Ataj, den syvende Eliel,

12 den ottende Johanan, den niende Elsabad,

13 den tiende Jeremja og den ellevte Makbannaj.

14 Disse af Gads børn vare høvdinger over hæren; den mindste af dem var over hundrede og den største over tusinde.

15 Det var dem som gik over Jordan i den første maaned, da den var fuld over alle sine bredder, og de drev alle Dalboerne mod østen og vesten paa flugt.

16 Af Benjamins børn og af Juda kom ogsaa nogle til fæstningen til David;

17 og David gik dem imøde, tog ordet og sagde til dem: kommer i med fred til mig for at hjælpe mig, saa skal mit hjærte være forenet med eder; men kommer i for lumskelig at overgive mig til mine fjender, skjøndt der ingen uret er i mine hænder, skal vore Fædres Gud se til og straffe.

18 Men Amasaj, høvdingen for de tredive, blev iført Aanden og sagde: Over dig David og med dig, du Isajs søn, være fred; fred være med dig og fred med dem, dig hjælpe, thi din GUd har hjulpet dig! Saa antog David dem og satte dem til høvdinger over hæren.

19 Af Manasse faldt nogle til David, da han kom med Filisterne til kamp mod Saul, men de hjalp dem ikke, fordi Filisternes fyrster efter raadsslutning sendte ham bort, da de sagde: For vore hoveder vil han falde til sin mægtige herre Saul.

20 Da han altsaa drog til Ziklag, faldt disse til ham af Manasse: Adna, Josabad, Jedigael, Mikael, Josabad, Elihu og Ziltaj, der vare høvdinger for tusinder i Manasse.

21 Disse hjalp David mod streifetropperne, thi de vare alle brave helte og de bleve fyrster i hæren;

22 thi der kom dagligdags nogle til David for at hjælpe ham, indtil det blev en stor hær, som en Guds hær.

23 Dette er tallet paa de høvdinger, som vare rustede til kamp, der kom David imøde til Hebron, for at føre Sauls rige til ham efter Herrens befaling.

24 Judas børn, som bare skjold og spyud, var 6.800 rustede til kamp.

25 Af Simons børn, som vare brave helte i hæren, var der 7.100.

26 Af Levis børn var der 4..600.

27 Jojada var fyrste for Arons børn, og med ham var der 3.700.

28 Zadok var en ung mand og brav helt; og af hans fæderne hus var der 22 fyrster.

29 Af Benjamins børn, som vare Sauls brødre, var der 3.000, og desuden var der endnu mange af dem, som holdt sig til Sauls hus.

30 Af Efraims børn var der 20.800 brave helte, navnkundige mænd i deres fæderne hus.

31 Af den halve Manasses stamme var der 18.000, som udtrykkelig vare udnævnte til at komme for at sætte David til konge.

32 Af Isaskars børn var der dem, som vel kjendte tiderne, saa de forstod hvad Israel vilde gjøre; deres høvdinger vare 200, og alle deres brødre fulgte deres ord.

33 Af Sebulon var der 50.000, som drog med hæren, rustede til krig med al slags krigsstyr til at ordne sig endrægtigtelig.

34 Af Naftali var 1.000 fyrster og med dem var 37.000 med skjold og spyd.

35 Af Daniterne var der 28.600, som vare rustede til krig.

36 Af Aser var der 40.000, som drog i hæren for at stille sig til krig./p>

37 Af dem hinsides Jordan, af Rubeniter, Gaditer og den halve Manasses stamme, var der 120.000 med al slags rustning til krig.

38 Alle disse krigsfolk, som ordnede sig til en hær, vare med et ærligt hjærte komne til Hebron for at sætte David til konge over hele Israel, og tillige hele det øvrige Israel for endrægtelig at sætte David til konge;

39 og de blev der 3 dage hos David, og de spiste og drak, thi deres brødre havde dækket for dem;

40 og de nærmeste hos dem lige til Isaskar, Sebulon og Naftali bragte brød paa æsler, kameler, muldyr og oxer, fødemidler af mel, figenkager, rosiner, vin, olie, oxer og faar i mængde; thi der var glæde i Israel.

Første Krønikebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29