Bibelen

II. De tolv historiske bøger
8. Første Krønike-bog

Det 19de kapitel

Ammoniterne forhaane Davids sendebud. David slaaer dem og Syrerne.

1 Sidenefter døde Ammoniternes konge Nakas, og hans søn blev konge i hans sted.

2 Da sagde David: Jeg vil vise kjærlighed mod Hanun, Nakas' søn; thi hans fader har viist kjærlighed mod mig; og David sendte bud for at trøste ham over hans fader, og Davids tjenere kom til Hanun i Ammoniternes land for at trøste ham.

3 Men Ammoniternes fyrster sagde til Hanun: Mener du, at David har sendt dig trøstere for at ære din fader? mon hans tjenere ikke ere komne til dig for at udforske og omstyrte og udspejde landet?

4 Saa tog Hanun Davids tjenerre, lod dem rage og afskar det halve af deres klæder lige til sædet og sendte dem bort.

5 Nogle gik og meldte David om disse mænd, og han sendte dem bud imøde, thi mændene vare ganske skamskjændte, og kongen sagde: Bliver i Jeriko, indtil eders skjæg voxer ud, saa kunne i vende tilbage. -

6 Da Ammoniternes saae, at de vare blevne David forhadte, sendte Hanun og Ammoniterne 1000 centner sølv for at leje sig vogne og ryttere fra Mesopotamien, Syrien, Magaka og Zoba;

7 og de lejede sig 32.000 spand af kongen af Magaka og hans folk, og de kom og lejrede sig foran Medba, og Ammoniterne samledes fra deres stæder og droge i krig.

8 Da David hørte det, sendte han Joab og hele hæren af krigsfolk.

9 Ammoniterne rykkede ud og stillede deres slagorden ved indgangen til staden, men kongerne, som vare komne, stode alene i marken.

10 Da Joab saae, at slaget var ordnet imod ham baade for fra og bag ved, udtog han folk af alle Israels udvalgte og stillede sig mod Syrerne;

11 men de øvrige af folket overlod han til sin broder Abisaj, og de stillede sig mod Ammoniterne;

12 og han sagde: Blive Syrerne mig for stærke, skal du komme mig til hjælp, og dersom Ammoniterne blive dig for stærke, skal jeg hjælpe dig.

13 Vær frimodig, og lad os holde os brave for vort folk og for vor Guds stæder; og Herren gjøre, hvad ham behager!

14 Saa rykkede Joab frem med folket, som han havde hos sig, til slag mod Syrerne, og de flygtede for ham.

15 Men da Ammoniterne saae, at Syrerne vare flygtede, gave de sig ogsaa paa flugten for hans broder Abisaj og droge ind i staden. Men Joab kom til Jerusalem.

16 Da Syrerne saae, at de vare slagne af Israeliterne, sendte de bud og lode Syrerne, som vare hinsides floden, rykke ud, og Sofak, som var Hadaresers krigshøvding, var i spidsen for dem.

17 Da det blev meldt David, samlede han hele Israel, gik over Jorden, kom til dem, stillede sig mod dem, og David stillede sin slagorden mod Syrerne, og de kjæmpede mod ham.

18 Men Syrerne flygtede for Israeliterne, og David ihjelslog af Syrerne folkene paa 7000 stridsvogne og 40.000 fodfolk, og han dræbte krigshøvdingen Sofak.

19 Da Hadaresers tjenere saae, at de vare slagne af Israelisterne, sluttede de fred med David og tjente ham; og Syrerne vilde ikke tiere komme Ammoniterne til hjælp.

Første Krønikebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29