Bibelen

II. De tolv historiske bøger
8. Første Krønike-bog

SLægtregistre

Det 2det kapitel

Jakobs sønner. Judas efterkommere.

1 Disse vare Israels sønner: Ruben, Simon, Levi, Juda, Isaskar, Sebulon,

2 Dan, Josef, Benjamin, Naftali, Gad og Aser.

3 Judas sønner vare: Ger, Onan, Sela. Disse tre bleve ham fødte af en Kananitinde, Suas datter; men Judas førstefødte Ger var ond i Herrens øjne, og han lod ham dø.

4 Hans svigerdatter Tamar fødte ham Perez og Sera; alle Judas sønner vare fem.

5 Perez' sønner vare Hezron og Hamul.

6 Seras sønner vare Simri, Etan, Heman, Kalkol og Dara. Alle disse vare fem.

7 Karmis sønner vare Akar, som forstyrrede Israel, fordi han forgreb sig paa bandsgodset.

8 Etans sønner vare Asarja.

9 Hezrons sønner, som bleve ham fødte, vare Jerakmel, Ram og Kalubaj.

10 Ram avlede Amminadab, og Amminadab avlede Nahesson, som var en fyrste blandt Judas børn.

11 Nahesson avlede Salma, og Salma avlede Boas.

12 Boas avlede Obed, og Obed avlede Isaj.

13 Isaj avlede Eliab, som var den førstefødte, Abinadab, som var den anden, Simea, som var den tredje.

14 Netaneel, som var den fjerde, Naddaj, som var den femte,

15 Ozem, som var den sjette, og David, som var den syvende.

16 Deres søstre var Zeruja og Abigail. Zeruja havde tre sønner: Abisaj, Joab og Asael.

17 Abigail havde født Amasa, og Amasas fader var Ismaeliten Jeter.

18 Hezrons søn Kaleb avlede børn med sin hustru Asuba og med Jeriot, og disse ere hendes sønner: Jeser, Sobab og Ardon.

19 Da Asaba døde, tog Kaleb Efrat, og hun fødte ham hur.

20 Hur avlede Uri, og Uri avlede Bezalel.

21 Derpaa havde Hezron omgang med en datter af Gileads fader Makir, som han havde ægtet, da han var 60 aar gammel, og hun fødte ham Segub.

22 Segub avlede Jair, og han havde 23 stæder i Gileads land;

23 men Gesurenerne og Syrerne tog Jairs flækker fra dem tilligemed Kenat og dens aflæggere, 60 stæder. Alle disse vare Makirs, Gileads faders, børn.

24 Efter Hezrons død i Kaleb Efrata fødte hans hustru Abja ham Askur, Tekoas fader.

25 Jerakmels, Hezrons førstefødtes, sønner vare: den førstefødte Ram, Buna, Oren og Ozem ved Akia;

26 og Jerakmel havde en anden hustru, som hed Atara, og hun var moder til Onam.

27 Rams, Jerakmels fødstefødtes, sønner vare: Magas, Jamin, Eker.

28 Onams sønner vare Sammaj og Jada; og Sammajs sønner vare Nadab og Abisur.

29 Abisurs hustru hed Abikail; hun fødte ham Akban og Molid.

30 Nadabs sønner vare Seled og Appaim og Seled døde uden børn.

31 Appaims sønner vare Jisgi; Jisgis sønner vare Sesan, og Sesans sønner vare Akelaj.

32 Jadas, Sammajs broders, sønner vare Jeter og Jonatan; men Jeter døde uden børn.

33 Jonatans sønner vare Pelet og Sasa. Disse vare Jerakmels sønner. -

34 Sesan havde ingen sønner, men døtre, og Sesan havde en ægyptisk tjener, som hed Jarka;

35 og Sesan gav sin tjener Jarka sin datter til ægte, og hun fødte ham Attaj.

36 Attaj avlede Natan, og Natan avlede Sabad;

37 Sabad avlede Eflal, og Eflal avlede Obed;

38 Obed avlede Jehu, og Jehu avlede Asarja;

39 Asarja avlede Halez, og Halez avlede Eleasa;

40 Eleasa avlede Sismaj, og Sismaj avlede Sallum;

41 Sallum avlede Jekanja, og Jekanja avlede Elisama.

42 Kalebs, Jerekmels broders, sønner vare: Hans førstefødte Mesa; han var stamfader til Sif og Maresas, Hebrons faders sønner.

43 Hebrons sønner vare Kora, Tappua, Rekem og Sema.

44 Sema avlede Raham, som var fader til Jorkeam, og Rekem avlede Sammaj.

45 Sammajs søn var Maon, og Maon var fader til Betzur. -

46 Kalebs Medhustru Efa fødte Haran, Moza og Gases, og Haran avlede Gases. -

47 Jekdajs sønner vare Regem, Jotam, Gesan, Pelet, Efa og Sagaf. -

48 Med sin medhustru Magaka avlede Kaleb Seber og Tirhena.

49 Hun fødte ogsaa Sagaf, som var fader til Madmana, Seva, fader til Makbena og til Gibea, og Kalebs datter Aksa.

50 Disse vare Kalebs sønner: Benkur, Efratas førstefødte, Sobal, fader til Kirjat Jearim,

51 Salma, fader til Betlehem, Haref, fader til Betgader.

52 Sobals, Kirjat Jearims faders, sønner vare: Harve, Kasi, Hammenukot.

53 Slægterne i Kirjat Jearim vare Jikrider, Putider, Summatider, Misraider; fra dem nedstammede Sargatiderne og Estaoliderne.

54 Salmas sønner vare Betlehem, Netofatiter, Atrot, Bet-Joab, Kasi, Manaktiter, Soriter.

55 Skrivernes slægter, som boede i Jagbes, vare Tirgatider, Simgatider og Sukatider. Det er de Keniter, som stamme fra Hamat, der var fader til Rekabs hus.

Første Krønikebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29