Bibelen

II. De tolv historiske bøger
8. Første Krønike-bog

Det 23de kapitel

Leviternes tal og embede.

1 Da David var bleven gammel og mæt af dage, satte han sin søn Salomon til konge over Israel;

2 og han samlede alle Israels fyrster, præsterne og Leviterne.

3 Leviterne bleve talte fra 30 aars alder og derover, og deres tal var efter deres hoveder, som vare mænd, 38.000;

4 af disse bleve 24.000 satte over gjerningen i Guds hus; 6.000 til skrivere og dommere,

5 4.000 til dørvogtere og 4.000 til at lovprise Herren med de instrumenter, som jeg har gjort til at bruges ved lovprisningen.

6 David delte dem i skifter mellem Levis sønner Gerson, Kahat og Merari.

7 Af Gersoniderne var Ladan og Seme-i.

8 Ladans sønner vare tre: Jehiel, som var den første, Zetam og Joel.

9 Sime-is sønner vare tre: Selomit, Jehasiel og Haran; disse vare familiehovederne blandt Ladans børn. -

10 Sime-is sønner vare Jakat, Zina, Jegus og Bria; disse fire vare Sime-is sønner.

11 Jakat var den første og Ziza den anden; men Jegus og Bria havde ikke mange sønner, derfor bleve de ved tællingen regnede for eet fæderne hus. -

12 Kahats sønner vare fire: Amram, Jizehar, Hebron og Ussiel;

13 Amrams sønner vare Aron og Mose; men Aron blev fraskilt, for at han skulde vie det højhellige, baade han og hans sønner til evig tid, til at bringe Herren røgofret, til at tjene ham og velsigne i hans navn til evig tid;

14 men Moses, den Guds mands, sønner bleve regnede til Levi stamme.

15 Moses sønner vare Gersom og Elieser;

16 Gersoms sønner vare Sebuel, som var den første;

17 og Eliesers sønner var Rekabja, som var den første, og Elieser havde ikke andre sønner, men Rekabja havde overmaade mange sønner.

18 Jizehars sønner vare Selomit, som var den første;

19 Hebrons sønner var Jeria, som var den første, Amarja den anden, Jehasiel den tredje og Jakmeam den fjerde;

20 Ussiels sønner vare Mika, som var den første, og Jissia den anden. -

21 Meraris sønner vare Maheli og Musi; og Mahelis sønner Eleasar og Kis.

22 Eleasar døde, men havde ingen sønner, men døtre, og deres brødre, Kis' sønner, toge dem.

23 Musis sønner vare tre: Maheli, Eder og Jeremot. -

24 Disse vare Levis sønner efter deres fæderne huse, fædernefyrsterne, som bleve regnede efter navnetal efter hovederne af dem, som gjorde arbejdet med at tjene i Herrens hus, fra 20 aars alderen og derover;

25 thi David havde sagt: Herren, Israels Gud, har givet sit folk hvile, og det skal bo evindelig i Jerusalem;

26 ogsaa Leviterne skulde ikke bære boligen og alle dens redskaber, som hørte til tjenesten i den;

27 thi efter Davids sidste ord var dette tallet paa Leviterne fra 20 aars alderen og derover,

28 at de skulde staa ved siden af Arons børn til at tjene i Herrens hus ved forgaardene, kamrene, rensningen af alt, hvad der var helligt i al tjenestegjerning i Guds hus;

29 ved skuebrødet, melet til madofret, de usyrede fladbrød, hvad som bagtes i pande og sprængtes med olie, ved alt maal af flydende og tørre bare,

30 og til at staa hver morgen for at takke og prise Herren, og ligesaa om aftenen;

31 og til at bringe Herren alle brændofrene paa hviledagene, numaanedagene og festerne, altid for Herrens ansigt efter deres tal og skik;

32 og de skulde vare paa forsamlingsteltets og helligdommens vagt, og hvad der skulde passes for deres brødre Arons børn til Herrens huses tjeneste.

Første Krønikebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29