Bibelen

II. De tolv historiske bøger
8. Første Krønike-bog

Det 24de kapitel

Præsterne og Leviterne deles i 24 skifter.

1 Arons børns skifter vare disse: Arons sønner vare Nadab, Abihu Eleasar og Itamar;

2 Nadab og Abihu døde før deres fader, og de havde ingen sønner, og Eleasar og Itamar udførte præstetjenesten.

3 David delte dem saaledes: Zadok af Eleasars børn og Akimelek af Itamars børn efter deres tal til deres tjeneste;

4 og man fandt, at der var flere af Eleasars børn, som vare hoveder for mændene, end af Itamars børn, og de delte dem, nemlig Eleasars sønner efter 16 hoveder for de fæderne huse og Itamars sønner i 8 fæderne huse,

5 og de delte dem efter lodder, disse med hine; thi der vare fryster i helligdommen og fyrster for Gud af Eleasars og Itamars sønner.

6 Skriveren Semaja, Netanels søn, af Leviterne, beskrev dem for kongen, fyrsterne, præsten Zadok, Abjatars søn Akimelek, de øverste fædre af præsterne og Leviterne; eet fæderne hus blev udtaget for Eleasar, og det, som saa blev taget, blev udtaget for Itamar.

7 Den første lod kom ud for Jojarib, den anden for Jedaja,

8 den tredje for Harim den fjerde for Segorim;

9 den femte for Malkia, den sjette for Miamin;

10 den syvende for Hakkoz, den ottende for Abia;

11 den niende for Jesua, den tiende for Sekanja;

12 den ellevte for Eliasib, den tolvte for Jakim;

13 den trettende for Huppa, den fjortende for Jesebab;

14 den femtende for Bilga, den sextende for Immer;

15 den syttende for Kesir, den attende for Hapizzes;

16 den nittende for Petakja, den tyvende for Ezekiel;

17 den en og tyvende for Jakin, den to og tyvende for Gamul;

18 den tre og tyvende for Delaja, og den fire og tyvende for Magazja.

19 Dette er deres orden efter deres embede, at gaa ind i Herrens hus efter deres vis under deres fader Aron, ligesom Herren, Israels Gud, havde budet ham.

20 Af Levis øvrige børn vare af Amrams sønner Subael og af Subaels sønner Jekdeja;

21 af Nekabjaderne var Jissia den første af Rekabjas sønner;

22 af Jizheriderne var Selomot; af Selomots sønner Jakat;

23 Hebrons sønner vare Jeria, den anden var Amarja, den tredje Jehasiel, og den fjerde Jekameam;

24 Ussiels sønner var Mika; og af Mikas sønner Samir;

25 Mikas broder var Jissia, og af Jissias sønner var Zakarja.

26 Meraris sønner vare Maheli og Musi, sønner af hans søn Jagazja;

27 Meraris sønner af hans søn Jagazia var Soham, Sakkur og Ibri;

28 Eleasar var en Mahelide, han havde ingen sønner;

29 Kisider vare Kis' sønner Jerakmel;

30 Musis sønner vare Maheli, Eder og Jerimot. Disse ere Leviterne efter deres fæderne huse;

31 ogsaa de kastede lod i fællig med deres brødre Arons sønner i nærværelse af kong David, Zadok, Akimelek, de øverste fædre blandt præsterne og Leviter; de øverste fædre i fællig med deres ringeste brødre.

Første Krønikebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29