Bibelen

II. De tolv historiske bøger
8. Første Krønike-bog

Det 26de kapitel

Dørvogtere, skatmestere og dommere.

1 Om dørvogternes skifter. Af Korahiterne var Meselemja en søn af Kore af Asafs børn.

2 Meselemja havde sønner: Zakarja var den førstefødte, Jediael den anden, Zebadja den tredje, Jatniel den fjerde,

3 Elam den femte, Johanan den sjette, Eljoenaj den syvende.

4 Obed-Edom havde sønner; Semaja var den førstefødte, Josabad den anden, Joa den tredje, Sakkar den fjerde, Netanel den femte;

5 Ammiel den sjette, Isaskar den syvende, Peultaj den ottende, thi Gud havde velsignet ham.

6 Hans søn Semaja avlede sønner, som regjerede i deres faders hus; thi de vare stærke kjæmper.

7 Semajas sønner vare Otni og hans brødre: Refael, Obed, Elsabad, dygtige folk; Elihu og Semakja.

8 Alle disse vare af Obed-Edoms sønner, de med deres sønner og brødre vare dygtige mænd i kræfter til tjenesten; der vare 62 af Obed-Edom.

9 Meselemjas sønner og brødre, dygtige folk, vare 18

10 Kosa af Merariderne havde sønner: Simri var den fornemste, skjøndt han ikke var den førstefødte; men hans fader havde sat ham i spidsen;

11 Hilkia var den anden, Tebalja den tredje, Zakarja den fjerde; alle Kosas sønner og brødre var 13.

12 Disse dørvogternes skifter som hovedmænd i embedet tilfaldt vogterne i forening med deres brødre til at tjene i Herrens hus;

13 og de kastede lod, saavel den ringeste som den største, efter deres fædres hus om hver port.

14 Lodden mod østen faldt paa Selemja; og de kastede lod for hans søn Zakarja, som var en klog raadgiver; og hans lod kom ud mod norden;

15 for Obed-Edom faldt lodden mod sønden, for hans sønner ved skatkammeret,

16 for Suppim og Kosa mod vesten ved porten, som gaaer ad opgangsbroen; den ene vagt var i forbindelse med den anden.

17 Mod østen var der sex Leviter, mod norden var der om dagen fire, mod sønden var der om dagen fire, og ved skatkammeret to og to;

18 ved forstaden mod vesten var der fire ved broen og to ved forstaden.

19 Disse vare dørvogternes skifter af Korahiterne og Merariderne.

20 Af Leviterne var Akia over Guds huses og de hellige skatte.

21 Af Ladans sønner, nemlig Gersoniderne af Ladan, af Ladan familiehoveder var Gersoniden Jehieli.

22 Jehielis sønner Setam og hans broder Joel var over skattene i Herrens hus.

23 Blandt Amramiderne, Jizhariderne, Hebroniderne og Ussieliderne

24 var Sebuel, en søn af Moses søn Gersom, skatmester,

25 og hans brødre af Elieser, hans søn var Rekabja, hans søn Jesaja, hans søn Joram, hans søn Sikri og hans søn Selomot,

26 og denne Selomot og hans brødre var over alle hellige skatte, som kong David, de fæderne fyrster, høvdinger for tusinder og hundreder og hærens øverster havde helliget:

27 fra krigene og af byttet havde de helliget det til at forbedre Herrens hus;

28 og alt hvad seeren Samuel, Kis' søn Saul, Ners søn Abner og Zerujas søn Joab havde helliget. Alt det, som var helliget, var under Selomits og hans brødres haand.

29 Af Jizhariderne vare Kenanja og hans sønner over de udvendige forretninger i Israel som fogeder og dommere.

30 Af Hebroniderne vare Kasabja og hans brødre, 1700 dygtige folk, over embederne i Israel paa denne side Jordan mod vesten i al Herrens gjerning og kongens tjeneste.

31 Af Hebroniderne var Jeria den fornemste Hebronide af hans fæderne slægter. I Davids fyrretyvende regjeringsaar blev der anstillet undersøgelse, og der blev fundet dygtige mænd blandt dem i Jaeser i Gilead.

32 Hans brødre var 2.700 dygtige mænd, fæderne fyrster, og kong David satte dem over Rubeniterne, Gaditerne og den halve Manasses stamme i alle Guds og kongens sager.

Første Krønikebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29