Bibelen

II. De tolv historiske bøger
8. Første Krønike-bog

Det 27de kapitel

Folket deles i 12 skifter. Stamfyrsterne. Nogle af Davids embedsmænd.

1 Israels børn efter deres tal, de fæderne fyrster, høvdingerne for tusinder og hundreder og deres fogeder, som tjente kongen i alle forretningerne i skifterne, som kom ind og drog bort hver maaned i alle aarets maaneder, var i hvert skifte 24.000.

2 Over det første skifte i den første maaned var Josobeam, en søn af Sabdiel, og i hans skifte var der 24.000;

3 han var af Perez' børn den øverste for alle høvdinger i hæren i den første maaned.

4 Over den anden maaneds skifte var Kaokiten Dodaj, og i hans skifte var ogsaa fyrsten Miklot; og i hans skifte var der 24.000.

5 Den tredje høvding for Herren i den tredje maaned var Benaja, en søn af ypperstepræsten Jojada, og i hans skifte var der 24.000.

6 Denne Benaja var en helt blandt de tredive og over de tredive; og i hans skifte var hans søn Ammisabad.

7 Den fjerde for den fjerde maaned var Asael, broder til Joab, og hans søn Sebadja var næst efter ham; i hans skifte var der 24.000.

8 Den femte høvding for den femte maaned var Jisrakiten Samhut, og i hans skifte var der 24.000.

9 Den sjette for den sjette maaned var Tekoiten Ira, en søn af Ikes; og i hans skifte var der 24.000.

10 Den syvende for den syvende maaned var Peloniten Kelez af Efraimiterne; og i hans skifte var der 24.000.

11 Den ottende for den ottende maaned var Hussatiten Sibkaj af Sarkiterne, og i hans skifte var der 24.000;

12 den niende for den niende maaned var Anatotiten Abieser af Benjaminiterne, og i hans skifte var der 24.000.

13 Den tiende for den tiende maaned var Netofatiten Makari af Sarkiterne, og i hans skifte var der 24.000.

14 Den ellevte for den ellevte maaned var Pireatoniten Benaja af Efraimiterne, og i hans skifte var der 24.000.

15 Den tolvte for den tolvte maaned var Netofatiten Heldaj af Otniels børn, og i hans skifte var der 24.000.

16 Over Israels stammer var Sekris Søn Elieser fyrste over Rubiniterne, Magakas søn af Sefatja over Simoniterne,

17 Kemuels søn Kasabja over Leviterne, Zadok over Aroniderne;

18 Elihu af Davids brødre, over Juda, Mikaels søn Omri over Isaskar;

19 Obadjas søn Jismaja over Sebulon, Azriels søn Jerimot over Naftali;

20 Asasjas søn Hosea over Efraimiterne, Pedajas søn Joel over den halve Manasse stamme;

21 Zakarjas søn Jiddo over den halve Manasses stamme i Gilead, Abners søn Jasiel over Benjaminterne;

22 Jerokams søn Asarel over Dan. Disse vare Israels stamfyrster.

23 David havde ikke optaget tallet paa dem, som var 20 aar gamle og derunder, fordi Herren havde sagt, han vilde gjøre Israeliterne mangfoldige som himlens stjerner;

24 og Zerujas søn Joab havde begyndt, men ikke fuldendt tællingen; og det var derfor, Herren var blevet vred paa Israel; og tallet var ikke blevet optaget paa listerne i kong Davids dagbøger.

25 Asmavet, Adiels søn, var over kongens skatte, og Jonatan, Ussias søn, over forraadene paa marken, i stæderne, landsbyerne og taarnene;

26 Esri, Kelubs søn, var over arbejderne paa marken ved jordens dyrkning;

27 Ramiten Sime-i var over vingaardene og Sifmiten Sabdi over vinlagerne i vingaardene;

28 Gederiten Ba-al Hanan var over olivenhaverne og morbærlundene i lavlandet, og Joas var over forraadene af olie.

29 Saroniten Sitraj var over oxerne, som græssede i Saron, og Sofat, Adlajs søn, over oxerne i dalene.

30 Ismaeliten Obil var over kamelerne, og Meronotiten Jekdeja over æselinderne,

31 og Hagariten Jasis var over smaakvæget. Alle disse vare satte over kong Davids ejendomme.

32 Davids farbroder Jonatan var raad; han var en forstandig mand, og han var skriver, og Hakmonis søn Jehiel var hos kongens børn;

33 Akitofel var kongens raad og Arkiten Husaj kongens ven;

34 efter Akitofel var Benajas søn Jojada og Ebjatar. Joab var høvding for kongens krigshær.

Første Krønikebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29