Bibelen

II. De tolv historiske bøger
8. Første Krønike-bog

SLægtregistre

Det 3dje kapitel

Davids efterkommere.

1 Disse vare Davids sønner, som fødtes ham i Hebron: Hans førstefødte var Amnon ved Jisreelitinden Akinoam; den anden var Daniel ved Karmelitinden Abigail,

2 den tredje var Absalon, en søn af Magaka, som var en datter af Gesurs konge Talmaj, den fjerde var Adonia, Hagits søn,

3 den femte var Safatja ved Abital, den sjette var Jitream ved hans hustru Egla.

4 Disse sex bleve ham fødte i Hebron; han var nemlig konge der i 7 aar og 6 maaneder, og i 33 aar var han konge i Jerusalem. -

5 Disse bleve ham fødte i Jerusalem: Simea, Sobab, Natan, Salomon; disse fire vare ved Ammiels datter Batsua;

6 og Jobkar, Elisama, Elifelet,

7 Noga, Nefeg, Jakia,

8 Elisama, Elijada, Elifelet, det var ni.

9 Disse ere alle Davids sønner foruden hans medhustruers sønner; og Tamar var deres søster.

10 Salomons søn var Roboam, hans søn var Abia, hans søn var Asa, hans søn var Josafat,

11 hans søn var Joram, hans søn var Akasja, hans søn var Joas,

12 hans søn var Amazia, hans søn var Asarja, hans søn var Jotam,

13 hans søn var Akas, hans søn var Esekia, hans søn var Manasse,

14 hans søn var Amon, hans søn var Josia;

15 og Josias sønner var disse: Johanan var hans førstefødte, Jojakim den anden, Zedekia den tredje og Sallum den fjerde.

16 Jojakims sønner vare: Jekonja hans søn, og hans søn var Zedekia.

17 Den fangne Jekonjas sønner vare: Hans søn Sealtiel,

18 og Malkiram, Pedaja, Senazzar, Jekamja, Hosaba og Nedabja.

19 Pedajas sønner vare: Serubabel og Sime-i; Serubabels sønner vare Mesullam og Hananja, og deres søster var Selomit;

20 desuden disse fem: Hasuba, Okel, Berekja, Kasadja, Jusab Kesed.

21 Hananjas sønner vare Pelatja, Jesaja og Refajas, Arnons, Obadjas og Sekanjas børn.

22 Sekanjas sønner var Semaja, og Semajas sønner vare Hattus, Jiaal, Baria, Nearja og Safat, det var sex.

23 Nearjas sønner vare Eljoenaj, Hiskia og Asrikam, det var tre.

24 Eljoenajs sønner vare Hodajeva, Eljasib, Pelaja, Akkub, Johanan, Delaja og Anani; det var syv.

Første Krønikebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29