Bibelen

II. De tolv historiske bøger
8. Første Krønike-bog

SLægtregistre

Det 4de kapitel

Judas efterkommere gjennem Perez. Simons efterkommere.

1 Judas sønner vare Perez, Hezron, Karmi, Hur, Sobal.

2 Sobals søn Neaja avlede Jahat, og Jaht avlede Akumaj og Lahab. Disse ere Sorgatidernes slægter.

3 Disse stamme fra Etams fader: Jisreel, Jisma, Jiddas, og deres søster hed Hazlelponi.

4 Pnuel var fader til Gedor, og Eser var fader til Husa. Disse vare sønner af Hur, som var Efrats, Betlehems faders, førstefødte.

5 Askur, Tekvas fader, havde to hustruer: Hela og Nagara.

6 Nagara fødte ham Akusam, Heser, Temni og Akastari. Disse vare Nagaras sønner.

7 Helas sønner vare Seret, Jesokar og Etnan.

8 Koz avlede Anub, Hasobeba og Akarkels, Herums søns slægter.

9 Jagbes var mere anseet end hans brødre, og hans moder kaldte ham Jagbez, da hun sagde: Jeg har født med smerte.

10 Men Jagbez paakaldte Israels Gud og sagde: Du velsigne mig rundelig, forøge mit landemærke, din haand være med mig, og du mage det saa, at intet onde smerter mig! og GUd lod det ske, som han havde bedet.

11 Sukas broder Kelub avlede Mekir, og han var fader til Eston.

12 Eston avlede Bet Rafa, Pasea, Tekinna, som var farder til Ir Nakas. Disse ere mændene i Reka.

13 Kenas' sønner vare Otniel og Seraja; og Otniels sønner vare Hatat,

14 og Meonataj avlede Ofra, og Seraja avlede Joab, som var fader til dem i tømmermandsdalen, de var nemlig tømmermænd.

15 Jesunnes søn Kalebs sønner vare: Iru, Ela, Ragam; og Elas sønner hed ogsaa Kenas.

16 Jehalelels sønner var Sif, Sifa, Tirja og Asarel.

17 Esras sønner vare Jeter, Mered, Eser og Jalon; og hun fødte ogsaa Mirjam, Sammaj og Jisbak, som var fader til Estemoa;

18 og hans hustru Judia fødte Jered, som var fader til Gedor, og Heber fader til Soko, og Jekutiel, fader til Sanoa; men hine vare sønner af Faraos datter Bitja, som Mered havde taget til ægte.

19 Sønnerne af Hodias hustru, som var søster til Naham, vare Faderen til Kegila, den Garmiter og Estemoa, den Magakiter.

20 Simons sønner vare Amnon, Rinna, Benhanan og Tilon; Jisgis sønner var Sohet og Bensohet.

21 Judas søn Selas sønner vare: Ger, Lekas fader, Laeda, Marasas fader, og de fine linnedvæverslægter af Asbeas hus;

22 samt Jokim, mændene af Koseba, Joas og Saraf, som herskede i Moab, og Jasubi Lahem; og det er gamle begivenheder.

23 Disse bleve pottemagere, og de boede i plantninger og indhegninger; de bleve der hos kongen ved hans arbejde.

24 Simons sønner vare Remuel, Jamin, Jarib, Sera, Saul.

25 Hans søn var Sallum, hans søn Mibsam, og hans søn Misma.

26 Mismas sønner vare: Hans søn Hamuel, hans søn Sakur, hans søn Sime-i.

27 Sime-i havde sexten sønner og sex døtre, men hans brødre havde ikke mange børn, og alle deres slægter formerede sig ikke som Judas børn.

28 De boede i Bersaba, Molada, Hazar Sual.

29 Bilha, Ezem, Tolad,

30 Betuel, Horma, Ziklag,

31 Bet Markabot, Hazar Susim, Bet Biri og Sagaraim. Det var deres stæder, til David blev konge.

32 Deres landsbyer vare Etam, Ajin, Rimmon, Token og Asan, fem byer;

33 og alle deres landsbyer, som laa om disse stæder, naaede til Ba-al. Det var deres boliger og slægtfortegnelser.

34 Endvidere Mesobab, Jamlek, Josa, Amazias søn,

35 Joel, Jehu, Josibjas søn, der var en søn af Asiels søn Seraja;

36 Eljoenaj, Jagakoba, Jisokaja, Asaja, Adiel, Jesimiel, Benaja,

37 Sisa, en søn af Sife, en søn af Allon, en søn af Jedaja, en søn af Simri, Semajas søn. -

38 Disse, som ere anførte med navn, vare fyrster for deres slægter; og deres fæderne huse udbredte sig mangfoldig.

39 De drage vesten for Gedor indtil østen for dalen for at søge græsning for deres smaakvæg,

40 og de fandt en fed og god græsgang, et land, som var vidt til begge sider, som vare roligt og trygt; thi før havde efterkommere af Kam boet der.

41 De, som nu ere beskrevne ved navn, kom i Judas konge Ezekias dage, slog hines telte og boliger, som fandtes der, lyste dem i band indtil denne dag og boede paa deres sted, indtil der var græsgange der for deres smaakvæg.

42 Af disse Simons efterkommere drog 500 mand til Se-irs bjerg, og Pelatja, Nearja, Refaja og Ussiel, sønner af Jisgi, vare i spidsen for dem.

43 De slog den levning, som var tilbage af Amalekiterne, og boede der indtil denne dag.

Første Krønikebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29