Bibelen

II. De tolv historiske bøger
8. Første Krønike-bog

SLægtregistre

Det 5te kapitel

Rubens, Gads og Manasses slægter.

1 Sønnerne af Ruben, Israels førstefødte - han besmittede sin faders ægteseng, blev hans førstefødselsret given Josefs, Israels søns, børn, dog ikke saa, at han skulde i slægtfortegnelsen nævnes som den førstefødte;

2 thi Juda var vældig blandt sine brødre, og fyrsten skulde være af ham; men førstefødselsretten blev Josefs. -

3 Sønnerne af Ruben, Israels førstefødte, vare Kanok, Pallu, Hezron Karmi.

4 Joels sønner vare: Hans søn Semaja, hans søn Gog, hans søn Sime-i,

5 hans søn Mika, hans søn Reaja, hans søn Ba-al,

6 og hans søn Beera, som Assyriens konge Tiglat Pilneser førte i fangenskab. Han var en fyrste for Rubeniterne.

7 Men naar man nævner hans brødre i slægtfortegnelsen efter deres familier, var Jegiel hovedet og Zakarja

8 og Bela en søn af Asas, en søn af Sema, Joels søn; han boede i Arver og indtil Nebo og Ba-al Meon;

9 og øster paa boede han, indtil man kommer til ørken fra floden Eufrat; thi de havde talrige hjorder i Gileads land.

10 I Sauls dage havde de ført krig med Hagarenerne, og disse faldt for deres haand; og de boede i deres telte paa hele østsiden af Gilead.

11 Gads børn boede ligeoverfor dem i Basans land lige til Salka.

12 Joel var hovedet og Safan den næste; Jaenaj og Safat vare i Basan.

13 Deres brødre af deres fæderne hus vare: Mikael, Mesullam, Seba, Joraj, Jakan, Sia og Eber; det var syv.

14 Disse ere sønner af Abikail, en søn af Huri, en søn af Jaroa, en søn af Gilead, en søn af Mikael, en søn af Jesisaj, en søn af Jakdo, Bus' søn.

15 Aki en søn af Gunis søn Abdiel, var hovedet for deres fæderne hus.

16 De boede i Gilead i Basan og dens omliggende stæder og paa alle Sarons overdrev indtil enden af landet.

17 De lod sig alle optage i slægtregisterne i Judas konge Jotams og i Israels konge Jeroboams dage.

18 Rubens børn, Gaditerne og den halve Manasses stamme, af dem, som vare krigsfolk, mænd, som bar skjold og sværd, som spændte bue og vare oplærte til krig, vare 44.760, som droge i felten;

19 og de førte krig med Hagarenerne, Jetur, Nafis og Nodab.

20 De fik hjælp imod dem; Hagarenerne og alle, som vare mod dem, bleve givne i deres vold, thi de havde under slaget anraabt Gud, og han bønhørte dem, fordi de havde sat deres lid til ham.

21 De bortførte deres kvæg og deres kameler, 50.000 stykker, 250.000 faar, 2000 æsler og 100.000 menneskesjæle;

22 thi mange slagne vare faldne, fordi krigen var fra Gud; og de boede paa deres sted indtil udlændigheden.

23 Børnene af den halve Manasses stamme boede i landet fra Basan til Ba-al Hermon, Senir og Hermons bjerg. De vare talrige.

24 Disse vare hovederne for deres fædrenes hus: Eser, Jisgi, Eliel, Asriel, Jeremja, Hodauja, Jakdiel, vældige stridsmænd, navnkundige mænd, hovederne for deres fædrenes hus.

25 Men de forgreb sig mod deres fædres Gud, de bolede efter landets folks guder, hvilke Gud havde ødelagt for dem.

26 Saa opvakte Israels Gud kongen af Assyriens, Fuls, aand og kongen af Assyriens, Tiglat Pilnesers, aand, og han lod Rubeniterne, Gaditerne og den halve Manasses stamme vandre i udlændighed, og han førte dem til Hala, Habor, Hara og Gosans flod indtil denne dag.

Første Krønikebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29