Bibelen

II. De tolv historiske bøger
8. Første Krønike-bog

SLægtregistre

Det 6te kapitel

Levis stamme.

1 Levis sønner vare Gerson, Kahat og Merari.

2 Kahats sønner vare Amram, Jizhar, Hebron og Ussiel.

3 Amrams børn vare Aron, Mose og Maria; og Arons sønner vare Nadad, Abihu Eleasar og Itamar.

4 Eleasar avlede Pinehas; Pinehas avlede Abisua;

5 Abisua avlede Bukki; Bukki avlede Ussi;

6 Ussi avlede Zerakja; Zerakja avlede Merajot;

7 Merajot avlede Amarja; Amarja avlede Akitub;

8 Akitub avlede Zabok; Zabok avlede Akimagas;

9 Akimagas avlede Asarja; Asarja avlede Johanan;

10 Johanan avlede Asarja, han, som var præst i templet, Salomon havde bygget i Jerusalem.

11 Asarja avlede Amarja; Amarja avlede Akitub;

12 Akitub avlede Zadok; Zadok avlede Sallum;

13 Sallum avlede Hilkia; Hilkia avlede Asarja;

14 Asarja avlede Seraja; Sereja avlede Jozadak;

15 men Jozadak vandrede med, da Herren lod Juda og Jerusalem drage i udlændighed ved Nebukanezar.

16 Levis sønner vare Gesom, Kahat og Merari.

17 Disse ere navnene paa Gersoms sønner: Libni og Sime-i.

18 Kahats sønner vare Amram, Jizhar, Hebron og Ussiel.

19 Meraris sønner vare Maheli og Mussi; det var Leviternes slægter efter deres fædre.

20 Gersoms slægter: Hans søn var Libni, hans søn Jahat, hans søn Simma;

21 hans søn var Joa, hans søn Iddo; hans søn Sera, hans søn Jeatraj. -

22 Kahats sønner vare: hans søn var Aminnadab, hans søn Kora, hans søn Assir;

23 hans søn var Elkana, hans søn Abjasaf, hans søn Assir;

24 hans søn var Takat, hans søn Uriel, hans søn Ussia, hans søn Saul. -

25 Elkanas sønner vare Amasaj og Akimot.

26 Elkana havde en søn Elkana; hans søv var Zofaj, hans søn Nahat;

27 hans søn var Eliab, hans søn Jerokam, hans søn Elkana.

28 Samuels sønner vare: Basni den førstefødte og Abia. -

29 Meraris sønner vare Maheli, hans søn var Libni, hans søn Sime-i, hans søn Ussa;

30 hans søn var Simea, han søn Haggia, hans søn Asaja.

31 Disse ere det, som David ansatte ved sangen i Herrens hus, da arken var nedsat.<7p>

32 De tjente ved sangen i forsamlingsteltets bolig, indtil Salomon byggede Herrens hus i Jerusalem, og de stode efter deres tur i tjenesten.

33 Disse ere de, som stode i tjenesten med deres sønner: Af Kahatiderne var sangeren Heman en søn af Joel, en søn af Samuel,

34 en søn af Elkana, en søn af Jerokam, en søn af Eliel, en søn af Toa,

35 en søn af Zuf, en søn af Elkana, en søn af Makat, en søn af Amasaj,

36 en søn af Elkana, en søn af Joel, en søn af Asarja, en søn af Zefanja,

37 en søn af Takat, en søn af Assir, en søn af Abjasaf, en søn af Kora,

38 en søn af Jizehar, , en søn ar Kahat, en søn af Israels søn Levi. -

39 Hans broder Asaf stod ved hans højre side. - Asaf var en søn af Berekja, en søn af Simea,

40 en søn af Mikael, en søn af Bagaseja, en søn af Malkia,

41 en søn af Etni, en søn af Sera, en søn af Adaja,

42 en søn af Etan, en søn af Simma, en søn af Sime-i,

43 en søn af Jahat, en søn af Gerson, Levis søn. -

44 Deres brødre, Meraris sønner, vare ved venstre side, nemlig Etan, en søn af Kisi, en søn af Abdi, en søn af Malluk,

45 en søn af Kasabja, en søn af Amazja, en søn af Hilkia,

46 en søn af Amzi, en søn af Bani, en søn af Samer,

47 en søn af Maheli, en søn af Mufi,, en søn af Merari, Levis søn.

48 Deres brødre Leviterne vare givne dem til alt arbejde i Guds huses bolig;

49 men Aron og hans sønner besørgede ofrene paa brændoffer- og røgofferalteret foruden al gjerningen i det Allerhelligste, og at bringe sonofret for Israel efter alt, hvad Guds tjener Mose havde befalet.

50 Disse ere Arons sønner: Hans søn var Eleasar, hans søn Pinehas, hans søn Abisua;

51 hans søn var Bukki, hans søn Ussi, hans søn Zerakja;

52 hans søn var Merajot, hans søn Amarja, hans søn Akitub;

53 hans søn var Zadok og hans søn Akimagas. -

54 Disse vare deres boliger i deres faste stæder i deres land, Aronidernes nemlig af Kahatidernes slægt; thi for dem faldt lodden,

55 og man gav dem Hebron i Judas land og dens overdrev trindt omkring den;

56 men bymarken og dens landsbyer havde man givet Jefunnes søn Kaleb.

57 Man gav altsaa Arons børn fristæderne Hebron og Libna og dens overdrev samt Jater og Estemoa med dens overdrev,

58 Kilen og Debir med deres overdrev,

59 Asan og Betsemes med deres overdrev;

60 og af Benjamins stamme Geba, Allemet og Anatot med deres overdrev; alle deres stæder vare 13 efter deres slægter.

61 De øvrige Kahatider af stammens slægt fik af den halve Manasses stamme 10 stæder til lod;

62 Gerspmoderme fol efter deres slægter 13 stæder af Isaskars, Asers, Naftalis og Manasses stamme i Basan;

63 Merariderne fik efter deres slægter 12 stæder til lod af Rubens, Gads og Sebulons stamme;

64 Israels børn gav altsaa Leviterne disse stæder og deres overdrev;

65 og de gav dem ved lod af Judas, Simons og Benjamins børns stammer, de stæder, som de nævnede ved navn.

66 Nogle af Kahatiderne havde deres ejendoms stæder af Efraims stamme;

67 man gav dem nemlig af fristæderne Sikam og deres overdrev paa Efraims bjerg, og Geser med dens overdrev;

68 samt Jokmeam og Bethoron med deres overdrev,

69 Ajalon og Gat Rimmon med deres overdrev;

70 men af den halve Manasses stamme gav man de øvrige slægter af Kahatiderne Aner og Bilgam med deres overdrev. -

71 Men Gersoniderne gav man af den halve Manasses stammes slægt Golan i Basan og Astarot med deres overdrev;

72 og af Isaskars stamme Kedes og Dobrat med deres overdrev;

73 Ramot og Anem med deres overdrev;

74 og af Asers stamme Masal og Abdon med deres overdrev;

75 Hukok og Rehob med deres overdrev;

76 og af Naftalis stamme Kedes i Galilæa, Hammoa og Kirjataim med deres overdrev. -

77 Meraris øvrige børn fik af Sebulons stamme Rimmon og Tabor med deres overdrev;

78 og hin sides Jerikos Jordan, nemlig østen for Jordan af Rubens stamme Bezer i ørken og Jaheza med deres overdrev;

79 Kedemot og Mesagat med deres overdrev;

80 og af Gads stamme Ramot i Gilead og Mahanaim med deres overdrev;

81 Hesbon og Jaeser med deres overdrev.

Første Krønikebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29