Bibelen

II. De tolv historiske bøger
8. Første Krønike-bog

SLægtregistre

Det 7de kapitel

Isakars, Benjamins, Naftalis, Manasses, Efraims og Asers slægtregistre.

1 Isakars sønner vare Tola, Pua, Jasub og Simram. Det var fire.

2 Tolas sønner vare Ussi, Jeriel, Jakmaj, Jibsam og Samuel; de vare hovederne for deres fæderne huse og Tolas slægt, vældige stridsmænd i deres slægter. Deres tal var i Davids dage 22.600. -

3 Ussis sønner vare Jisrakja, og Jisrakjas sønner vare Mikael, Obadja, Joel og Jissia. Disse 5 vare alle høvdinger.

4 Med dem var efter deres slægter af deres fæderne hus krigshærens lette tropper 36.000 mand; thi de havde mange koner og børn.

5 Deres brødre af alle Isakars slægter vare 87.000 vældige stridsmænd efter slægtregistret over dem alle.

6 Benjamins sønner vare Bela, Beker og Jediel; det var tre.

7 Belas sønner vare Esbon, Ussi, Ussiel, Jerimot og Fri, fem hoveder for det fædrene hus, vældige stridsmænd; og 22.034 af dem vare optagbe i slægtregistret.

8 Bekers sønner vare Simira, Joas, Elieser, Eljoenaj, Omri, Jerimot, Abia, Anatot, Alamet. Alle disse vare Bekers børn.

9 De bleve regnede i deres slægtregistre efter hovederne for deres fæderne hus, vældige stridsmænd, 20.200.

10 Jediels sønner vare Bilhan, og Hilhans sønner vare Jegus, Benjamin, Ehud, Knaena, Setan, Tarsis og Akisahar.

11 Alle disse vare Jediels sønner efter deres fæderne hoveder, vældige stridsmænd, 17.200, som drog med hæren i krig;

12 endvidere Suppim og Huppim, sønner af Ir, og Hussim, sønner af Aker.

13 Naftalis sønner vare Jakziel, Guni, Jezer og Sallum. De vare børn af Bilha.

14 Manasses sønner vare Asriel, som hans medhustru, en syrerinde, havde født; hun fødte Makir, som var fader til Gilead.

15 Makir havde taget en hustru til Huppim og SUppim, og hans søster hed Magaka; men navnet paa hans anden søn var Zeloskad; og Zeloskad havde døtre.

16 Makirs hustru Magaka fødte en søn, og hans navn kaldte hun Perez, og hans broders navn Seres; Ulam o gRekem vare sønner af ham.

17 Ulams sønner vare Bedan. Disse ere sønner af GIlead, en søn af Manasses søn Makir.

18 Hans søster Mokeket fødte Ishod, Abieser og Mahela. -

19 Semidas sønner vare Akjan, Sekem, Likhi og Aniam.

20 Efraims sønner vare Sutela, hans søn var Bered, hans søn Takat, hans søn Eleada, hans søn Takat;

21 hans søn var Sabad, hans søn Sutela og Eser og Elead; men Gats mænd, som vare fødte i landet, sloge dem ihjel, fordi de vare dragne ned for at tage deres kvæg.

22 Derfor sørgede deres fader Efraim mange dage, og hans brødre kom for at trøste ham.

23 Siden havde han omgang med sin hustru, hun blev frugtsommelig og fødte en søn, og han kaldte hans navn Bria, fordi der havde været ulykke over hans hus.

24 Hans datter var Seera; hun byggede Nedre- og øvre-Bethoron og Ussen Seera.

25 Hans søn var Reka og Resef; hans søn var Tela, hans søn Takan;

26 hans søn var Ladan, hans søn Ammihud, hans søn Elisama;

27 hans søn var Nou, hans søn Josva.

28 Deres ejendom og deres boliger vare: Betel med dens aflæggere; efter paa Nagaran; vester paa Geser med dens aflæggere, Sikem med dens aflæggere og Gaza med dens aflæggere;

29 og ved siden af Manasses børn Betsean med dens aflæggere, Taganak med dens aflæggere, Megiddo med ens aflæggere og Dor med dens aflæggere. I disse stæder boede Josefs, Israels søns, børn.

30 Asers sønner vare Jimna, Jisva, Jisvi og Bria; Sera var deres søster.

31 Brias sønner vare Heber og Malkiel; han var fader til Birfait.

32 Heber avlede Jaflet, Somer og Hotam og deres søster Sua.

33 Jaflets sønner vare Pasak, Bimhal, Asvat. Disse vare Jaflets sønner.

34 Semers sønner vare aki, Rahega, Jekubba og Aram.

35 Hans broder Helems sønner var Zosa, Jimna, Seles og Amal.

36 Zosas sønner vare Sua, Harneser, Sual, Beri og Jimra,

37 Bezer, Hod, Samma, Silfa, Jitran og Beera.

38 Jeters sønner vare Jefunna, Pispa og Ara.

39 Ullas sønner vare Arak, Hanniel og Risja.

40 Alle disse Asers børn vare hoveder for deres fæderne huse, udsøgte mænd, vældige stridsmænd, de fornemste fyrster; og da de bleve optagnei slægtregistrene i krigshæren, var deres tal 26.000 mand.

Første Krønikebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29