Bibelen

II. De tolv historiske bøger
8. Første Krønike-bog

Det 8de kapitel

Benjamins og Sauls slægtregistre.

1 Benjamin avlede sin førstefødte Bela, sin anden søn Asbel og sin tredje Akrak;

2 sin fjerde Noha og sin femte Rafa.

3 Bela havde sønnerne Addar, Gera, Ahihud,

4 Ahisua, Nagaman, Akoa,

5 Gera, Sefufan og Huram.

6 Disse vare Ehuds sønner; de vare familiehoveder for indbyggerne i Geba, men man førte dem bort til Manahat;

7 og Nagaman, Akia og Gera, dem førte man bort; og han avlede Ussa og Akihud.

8 Saharaim avlede i Moabs land, efterat man havde sendt dem bort, med fine hustruer Husim og Bagara;

9 han avlede nemlig med Kodes, som var hans hustru, Jobab, Zibja, Mesa, Malkam,

10 Jegus, Sobja og Mirma. Disse hans sønner vare familiehoveder.

11 Med Husim avlede han Akitub og Elpa-al.

12 Elpa-als sønner vare Eber, Miseam og Semer -

13 og Beria og Sema. Disse vare familiehoveder fo rindbyggerne i Ajalon. Disse sloge indbyggerne i Gat paa flugt. -

14 Endvidere Akjo, Sasak, Jeremot,

15 Sebadja, Arad, Eder,

16 Mikael, Jispa og Joka. Disse vare Berias sønner. -

17 Sebadja, Mesullam, Hiski, Heber,

18 Jismeraj, Jislia og Jobab vare Elpa-als sønner. -

19 Jakim, SIkri, Sabdi,

20 Elienaj, Ziltaj, Eliel,

21 Adaja, Beraja og Simrat vare Sime-is sønner. -

22 Jispan, Eber, Eliel,

23 Abdon, Sikri, Hanan,

24 Hananja, Elam, Antotia,

25 Jifdeja og Puel vare Sasaks sønner. -

26 Samseraj, Sekarja, Atalja,

27 Jagaresja, Elia og Sikri vare Jerokams sønner.

28 Disse vare familiehovederne, høvdingerne for deres slægter. De boede i Jerusalem.

29 I Gibeon boede Gibeons fader, og hans hustru hed Magaka.

30 Hans førstefødte søn var Abdon; dernæst Zur, Kis, Ba-al Nadab,

31 Gedor, Akjo og Seker.

32 Miklot avlede Simea. Ogsaa disse boede ligeoverfor deres brødre med deres brødre i Jerusalem. -

33 Ner avlede Kis, Kis avlede Saul, Saul avlede Jonatan, Malkisua, Abinadab og Esba-al.

34 Jonatans søn var Meribba-al og Meribba-al avlede Mika.

35 Mikas sønner vare Piton, Melek, Tarea og Akas.

36 Akas avlede Joadda, Joadda avlede Alemet, Asmaved og Simei og Simei avlede Moza.

37 Moza avlede Bina; hans søn var Rafa, hans søn Eleasa, hans søn Azel.

38 Azel havde 6 sønner, og disse ere deres navne: Asrikam, Bokru, Jismael, Searja, Obadja og Hanan. Alle disse vare Azels sønner.

39 Hans broder Eseks sønner vare Ulam hans førstefødte, Jegus hans anden søn og Eliselet hans tredje.

40 Ulams sønner vare vældige stridsmænd, som spændte bue;; de havde mange sønner og sønnesønner, nemlig 150. Alle disse vare af Benjamins børn.

Første Krønikebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29