Bibelen

II. De tolv historiske bøger
8. Første Krønike-bog

Det 9de kapitel

Indbyggerne i Jerusalem.

1 Hele Israel var bleven optagen i slægtregistret, og se, de ere beskrevne i Israels kongebog; men Juda var bleven bortført til Babel for deres affalds skyld,

2 de, som først boede i deres ejendom i deres stæder: Israel, præsterne, Leviterne og helligdommens tjenere.

3 Men i Jerusalem boede nogle af Judas og Benjamins børn og af Efraims og Manasses børn;

4 nemlig Utaj, en søn af Amminadab, en søn af Omri en søn af Imri en søn af Bani af Judas søns, Perez', Børn.

5 Af Seloniterne hans førstefødte Asaja og hans sønner;

6 af Seras sønner Jeguel og deres brødre, 690. -

7 Af Benjamins børn Sallu, en søn af Mesullam, en søn af Hodauja, en søn af Hasnue;

8 og Jobnia, en søn af Jerokam; Ela, en søn af Ussi, en søn af Mikri; og Messullam, en søn af Sefatja, en søn af Reguel, en søn af Jibnia;

9 og deres brødre vare efter deres slægter 956. ALle disse mænd vare familiehoveder for deres fæderne huse.

10 Af præsterne vare Jedaja, Jojarib, Jakin,

11 og Asarja, en søn af Hilkia, en søn af Mesullam, en søn af Zadok, en søn af Merajot, en søn af Akitub, en fyrste i Guds hus;

12 og Adaja, en søn af Jerokam, en søn af Paskur, en søn af Malkia; og Masaj, en søn af Adiel, en søn af Jakzera, en søn af Mesullam, en søn af Mesillemit, en søn af Immer;

13 og deres brødre, hovederne for deres fædrene huse, 1.760 dygtige mænd til tjenestens gjerning i Guds hus.

14 Af Leviterne var Semaja en søn af Hasub, en søn af Asrikam, en søn af Kasabja af Meraris børn;

15 og Bakbakar, Keres, Galal og Matanja en søn af Mika, en søn af Sikri, en søn af Asaf;

16 og Obadja en søn af Semaja, en søn af Galal, en søn af Jedutun; og Berekja en søn af Asa, en søn af Elkana, som boede i Netofatiternes landsbyer.

17 Portnerne vare Sallum, Akkub, Talmon, Akimon og deres brødre; men Sallum var hovedet;

18 og disse portnere har hidindtil staaet over Leviternes post ved kongeporten mod østen.

19 Sallum var en søn af Kore, en søn af Abjasaf, en søn af Kora; og hans brødre af hans faders hus, Korakiderne nemlig, vare over tjenestens gjerning som vogtere af forsamlingsteltets dør og deres fædre vare over Herrens lejr som vogtere af indgangen;

20 og Eleasars søn Pinehas havde fordum været en fyrste over dem, fordi Herren var med ham. -

21 Zakarja, en søn af Meselemja, var portner ved indgangen til forsamlingsteltet.

22 Alle disse, som vare udsøgte til portnere ved døren, vare 212 mand; de vare optagbe i slægtregistrene i deres landsbyer. Dem havde David og Seeren Samuel indsat i fast tjeneste,

d

23 baade dem og deres børn, over portene paa Herrens hus, nemlig teltenes hus, til at holde vagterne;

24 de skulde være portnere ved de fire hjørner: Østen, vesten, norden og syden;

25 men deres brødre i deres landsbyer skulde domme ind hver syvende dag fra tid til anden tilligemed disse.

26 De fire overportnere vare i fast tjeneste; de vare Leviter, og de vare over kamrene og skattene i Guds hus.

27 Om natten skulde de ligge trindt om Guds hus; thi vagten paalaa dem, og de havde nøglen fra morgen til morgen.

28 Nogle af dem havde tilsyn med tjenestens kar; efter tal maatte de bringe dem ind og efter tal bringe dem ud;

29 og nogle af dem vare udtagne til at vare paa karrene, alle helligdommens redskaber, samt melet, vinen, olien, viraken og de vellugtende urter;

30 men nogle af præstesønnerne tilberedte salven efter kunstens regler af de vellugtende urter. -

31 Blandt Leviterne var Mattitja, som var Koratiden Sallums førstefødte søn, i fast tjeneste over tilberedningen af bagværket.

32 Nogle af Kahatidernes børn af deres brødre havde tilsyn med skuebrødene til at fremlægge dem hver hviledag. -

33 Disse sangere, familiehoveder blandt Leviterne vare fri for tjenesten i kamrene, fordi de maatte røgte deres gjerning dag og nat.

34 Disse vare familiehovederne blandt Leviterne, hovederne for deres slægter. Disse boede i Jerusalem.

35 I Hibeon boede Hibeons fader Jegiel; hans hustru hed Magaka;

36 hans førstefødte søn var Abdon; dernæst Zur, Kis, Ba-al, Ner, Badab,

37 Gedor, Akjo, Zakarja og Miklot.

38 Miklog avlede Simeam; og de boede ogsaa ligeoverfor deres brødre, hos deres brødre i Jerusalem. -

39 Ner avlede Kis; Kis avlede Saul; Saul avlede Jonatan, Malkisua, Abinadab og Esba-al,

40 Jonatans søn var Meibba-al, og Meribba-al avlede Mika.

41 Mikas sønner vare Piton, Melek og Takrea.

42 Akas avlede Jaera; Jaera avlede Alemet, Asmavet og Simri, og Simri avlede Moza;

43 Moza avlede Bina, hans søn var Refaja, hans søn Eleasa, hans søn Azel.

44 Azel havde sex sønner, og disse ere deres navne: Asrikam, Bokru, Jismael, Searja, Obadja og Hanan. Disse vare Azels sønner.

Første Krønikebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29