Bibelen

II. De tolv historiske bøger
9. Anden Krønike-bog

Det 12te kapitel

Roboam overvindes af Sisak, Han døer.

1 Da Roboam havde grundlagt Riget og befæstet sig deri, forlod han og hele Israel med ham Herrens Lov;

2 og i Kong Roboams femte Regjeringsaar drog Ægyptens Konge Sisak op mod Jerusalem, - thi de havde forsyndet sig mod Herren -

3 med 1200 Stridsvogne og 60,000 Nyttere, og der var ikke Tal paa de Folk, som drog med ham fra Ægypten, Libyer, Troglodyter og Ætioper;

4 han tog de faste Stæder i Juda og kom for Jerusalem. -

5 Men Profeten Semaja gik ind til Roboam og Judas Fyrster, som vare samlede i Jerusalem for Sisak, og han sagde til dem: Saa siger Herren: I have forladt mig, og jeg har ogsaa overladt eder i Sisaks Haand.

6 Da ydmygede Israels Fyrster og Kongen sig, og de sagde: Herren er retfærdig;

7 og da Herren saae,at de havde ydmyget sig, kom Herrens Ord til Semaja og sagde: De har ydmyget sig, jeg vil ikke lægge dem øde, men om en føje Tid vil jeg skjænke dem Frelse, og min Vrede skal ikke udtømme sig mod Jerusalem ved Sisaks Haand;

8 dog skal de vorde hans Tjenere, for at de kan lære at kjende, hvad det er at tjene mig, og at tjene Rigerne i Landene. -

9 Ægyptens Konge Sisak drog altsaa op mod Jerusalem; han tog Skattene af Herrens Hus og af Kongens Hus; alting tog han, og han tog de Guldskjolde, som Salomon havde gjort;

10 og Kong Roboam lod gjøre Kobberskjolde istedenfor dem og betroede dem til høvdingerne for Drabanterne, som bevogtede Indgangen til Kongens Hus;

11 og saa ofte Kongen gik til Herrens Hus, kom Drabanterne og bare dem, og de førte dem tilbage til Drabanternes Kammer. -

12 Da han ydmygede sig, vendte Herrens Vrede sig fra ham, thi han vilde ikke ganske lægge ham øde; for der var ogsaa noget Godt i Juda.

13 Kong Roboam befæstede sig i Jerusalem og var Konge; 41 Aar var Roboam gammel da han blev Konge; og 17 Aar regjerede han i Jerusalem, den Stad Herren havde udvalgt af alle Israels Stammer, for at hans Navn skulde bo der. - Hans Moders Navn var Nagama, hun var en Ammonitinde

14 og han gjorde, hvad Ondt var; thi han beredte ikke sit Hjærte til at søge Herren. -

15 Hvad der var at fortælle om Roboam; hans første og sidste Gjerninger, det er jo beskrevet i Profeten Semajas og Seeren Iddos Sagabog, hvor han opregner Slægtregisterne og de Krige, som bestandig bleve førte mellem Roboam og Jeroboam.

16 Roboam laa hos sine Fædre og blev begraven i Davids Stad, og hans Søn Abia blev Konge i hans Sted.

Anden Krønikebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35