Bibelen

II. De tolv historiske bøger
9. Anden Krønike-bog

Abia Konge i Juda

Det 13de kapitel

Abia sejrer over Jeroboam

1 I Kong Jeroboams attende Aar blev Abia Konge over Juda,

2 og regjerede 3 Aar i Jerusalem; hans Moder, hvis Navn var Mikaja, var en Datter af Uriel fra Gibea. Der blev Krig mellem Abia og Jeroboam;

3 og Abia rustede sig til Krigen med en Hær af Krigshelte, 400,000 udsøgte Mænd, og Jeroboam rustede sig med 800,000 ndvalgte Krigsfolk. —

4 Abia stod paa Toppen af Zemaraims Bjerg, hvilket ligger i Efraims Bjergland, og han sagde: Hører mig Jeroboam og hele Israel:

5 Burde I ikke vide, at Herren Israels Gud har givet David Regjeringen over Israel evindelig, ham og hans Sønner, ved en usvækkelig Pagt;

6 men Nebats Søn Jeroboam, Salomons, Davids Søns, Tjener rejste sig og gjorde Oprør mod sin mægtige Herre;

7 og der samlede sig om ham en Del løse Mennesker, Skarns Folk; og de slog sig sammen mod Salomons Søn Roboam; Roboam var nemlig ung og blødhjærtet og han kunde ikke staa sig mod dem;

8 men nu tænke I, at I vil staa jer mod Herrens Rige ved Davids Sønner, fordi I ere en stor Hob og har Guldkalve, som Jeroboam har gjort til Guder for eder;

9 har I ikke forstødt Herrens Præster, Arons Sønner og Leviterne og gjort eder Præster ligesom Folkene i Landene? hver, som kommer og tager sig Fuldmagt med en ung Oxe og syv Væddere, han bliver Præst for disse Nulguder!

10 men vi, Herren er vor Gud, og vi har ikke forladt ham ; og Præsterne, som tjene Herren ere Arons Sønner, og Leviterne er ved deres Gjerning;

11 og de antænde hver Morgen og hver Aften Brændofrene for Herren og Røgofret af vellugtende Urter, ordne Brødene paa det rene Bord, og Guldlysestagen med dens Lamper til at tændes hver Aften; thi vi holde Herren vor Guds Anordning, men I har forladt den;

12 og se, Gud er i Spidsen med os, og hans Præster og Klanglurene til at støde mod eder; o Israels Børn, kjæmper ikke mod Herren, eders Fædres Gud; thi det skal ikke lykkes eder. -

13 Jeroboam havde ført et Baghold om for at komme bag paa dem, og de stode foran Juda, og Bagholdet bag dem;

14 og da Juda faae sig om, se, da var der Krig baade for og bag dem; men de raabte til Herren, Præsterne blæste i Lurene,

15 Juda Mænd udstødte Krigsskriget, og da Juda Mænd udstødte det, slog Gud Jeroboam og hele Israel for Abia og Juda;

16 Israels Børn flygtede for Juda, og Gud gav dem i deres Haand;

17 og Abia og hans Folk slog dem med et stort Nederlag, og de Faldne af Israel vare 500,000 udvalgte Mænd.

18 Saa bleve Israels Børn ydmygede samme Tid, men Juda Børn bleve stærke, fordi de støttede sig paa Herren, deres Fædres Gud.

19 Abia forfulgte Jeroboam og tog nogle Steeder fra ham, nemlig Betel med dens Aflæggere, Jesana med dens Aflæggere og Efron med dens Aflæggere;

20 og Jeroboam kom ikke mere til Kræfter i Abias Dage; men Herren i slog ham, og han døde;

21 men Abia blev stærk, han tog fig 14 Hustruer og avlede 22 Sønner og 16 Døtre.

22 Hvad der mere var at fortælle om Abia, hvorledes han vandrede, og hvad han udrettede, det er jo beskrevet i Profeten Jddos Forklaring.

23 Abia laa hos sine Fædre, og man begravede ham i Davids Stad, og hans Søn Afa blev Konge i hans Sted. I hans Dage havde Landet Ro i 10 Aar.

Anden Krønikebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35