Bibelen

II. De tolv historiske bøger
9. Anden Krønike-bog

Abia Konge i Juda

Asa, konge i Juda

Det 14de kapitel

Asa afkaster afgudsdyrkelsen, Han sejrer over Morerne

1 Asa gjorde, hvad godt og ret var i Herrens, hans Guds, Øjne;

2 han afskaffede de fremmede Altere og Højene; Støtterne brød han sønder, og Offerlundene huggede han om;

3 og han sagde til Juda, at de skulde søge Herren, deres Fædres Gud, og holde Loven og Budet.

4 I alle Stæder i Juda afskaffede han Hojene og Solguderne, og Riget havde Ro under ham.

5 Han byggede faste Stæder i Juda, skjøndt Landet havde Ro, og der var ingen Krig mod ham i disse Aar; thi Herren havde givet ham Rolighed;

6 han sagde nemlig til Juda: Lad os bygge disse Stæder og omgive dem med Mur, Taarne, dobbelte Porte og Stænger, medens Landet endnu er vort; thi vi have søgt Herren vor Gud, vi have søgt ham, og han har givet os Ro fra alle Sider. Saa byggede de, og det lykkedes for dem.

7 Asa havde en Hær, nemlig 300,000 af Juda, som bar Skjold og Spyd, og 280,000 af Benjamin, som bar Skjold og spændte Bue, og alle disse vare Krigshelte;

8 men Moren Sera drog imod dem med en Hver paa 1.000.000 Mand og 300 Stridsvogne, og han kom til Maresa.

9 Asa drog imod ham, og de stillede Slagordenen i Dalen Zefata ved Maresa;

10 og Asa paakaldte Herren sin Gud og sagde: Herre hos dig gjør det intet til Hjælpen, enten der er stor eller ingen Styrke; hjælp os, Herre vor Gud! thi paa dig stole vi, i dit Navn ere vi komne mod denne Mængde; Herre, du er vor Gud! mod dig formaaer et Menneske intet! -

11 Saa slog Herren Morerne for Asa og Juda, og Morerne flygtede;

12 men Asa og Folket, som var med ham, forfulgte dem til Gerar; Morerne faldt, til der ingen beholdt Livet, thi de bleve knækkede for Herren og hans Hær; og de gjorde et meget stort Bytte;

13 de hærgede ogsaa alle Stæder omkring Gerar; thi en Rædsel fra Herren var over dem, og de plyndrede alle Stæderne, thi der var et svært Bytte i dem;

l4 ogsaa Kvægfoldene hærgede de, bortførte en Mængde Faar og Kameler og vendte tilbage til Jerusalem.

Anden Krønikebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35