Bibelen

II. De tolv historiske bøger
9. Anden Krønike-bog

Det 15de kapitel

Asa vedbliver at arbejde mod Afguderiet

1 Guds Aand var kommen over Asarja, Odeds Søn,

2 og han gik Asa imøde og sagde til ham: Hører mig Asa og hele Juda og Benjamin! Herren er med eder, naar I ere med ham; naar I søge ham, vil han lade sig finde af eder, og naar I forlade ham, vil han forlade eder;

3 der vil komme mange Dage for Israel, da de skal være uden sand Gud, uden Præst, som lærer dem, og uden Lov;

4 men naar de omvende sig i deres Nød til Herren, Israels Gud, og søge ham, saa vil han lade sig finde af dem;

5 i disse Tider skal der ikke være Fred for den, som gaaer ud og gaaer ind; thi store Uroligheder skal være over alle Indbyggerne i Landene;

6 de skal knuses, det ene Folk ved det andet og den ene Stad ved den anden; thi Herren forfærder dem med al Slags Trængsel;

7 men værer I frimodige, lader ikke eders Hænder synke; thi eders Gjerning har sin Løn.

8 Da Asa hørte disse Ord og Profeten Odeds Spaadom, tog han Mod til sig, bortskaffede de stygge Asgudsbilleder af hele Judas og Benjamins Land og af de Stæder, han havde erobret paa Esraims Bjerg, og han fornyede Herrens Alter, som var foran Herrens Vaabenhus;

9 0g han samlede hele Juda og Benjamin og de Fremmede, som vare hos dem fra Efraim, Manasse og Simon, thi der vare Mange af Israel faldne til ham, da de saae, at Herren, hans Gud, var med ham.

10 De samledes i Jerusalem i den tredje Maaned i Asas femtende Regjeringsaar;

11 og de ofrede samme Dag til Herren 700 Oxer og 7000 Faar af Byttet, de havde bragt;

12 og de traadte ind i Pagten, for at søge Herren, deres Fædres Gud, af deres ganske Hjærte og ganske Sjæl!

13 og enhver, som ikke vilde søge Herren, Israels Gud, skulde miste sit Liv, hvad enten det var Liden eller Stor, Mand eller Kvinde; 14 og de svor Eden for Herren med høj Røst og Fryderaab, under Lurenes og Basunernes Lyd;

15 og hele Juda glædede sig over denne Ed; thi de havde svoret af deres ganske Hjærte og søgte ham af deres ganske Villie, og han lod sig finde af dem; og Herren gav dem Ro trindt omkring. -

16 Ogsaa sin Farmoder Magaka afsatte Kong Asa fra at være Dronning, fordi hun havde sat et grueligt Afgudsbillede i en Offerlund; og Asa huggede hendes gruelige Afgudsbillede om, knuste det og brændte det i Kedrons Dal;

17 men Offerhøjene bleve ikke afskaffede i Jsrael; dog var Asas Hjærte retskaffent alle hans Dage;

18 hvad hans Faders havde helliget, og hvad han selv havde helliget, bragte han ind i Guds Hus, baade Sølv, Guld og Redskaber. -

19 Der var ingen Krig indtil Asas fem og tredivte Regjeringsaar.

Anden Krønikebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35