Bibelen

II. De tolv historiske bøger
9. Anden Krønike-bog

Det 16de kapitel

Asas Krig med Baesa. Hans Synd og Død.

1 I Asas sex og tredivte Regjeringsaar drog Israels Konge Baesa op mod Juda og befæstede Rama, for at formene enhver at drage ud fra eller ind til Judas Konge Asa.

2 Men Asa udtog Sølv og Guld af Skattene i Herrens Hus og Kongens Hus og sendte til Syriens Konge Benhadad, som boede i Damask, og lod sige:

3 Der er et Forbund mellem mig og dig, mellem min Fader og din Fader; se, jeg har sendt dig Sølv og Guld, gaa, bryd dit Forbund med Israels Konge Baesa, saa at han drager op fra mig.

4 Benhadad adlød Kong Asa, sendte Høvdingerne over de Tropper, han havde, mod Israels Stæder og hærgede Ijon, Dan, Abel-Maim og alle Naftalis Forraadsstæder.

5 Da Baesa hørte det, lod han være at befæste Rama og opgav sit Forehavende.

6 Men Kong Asa tog hele Juda med sig, og de førte Stene og Træ fra Rama, som Baesa havde befæstet den med, og med dem befæstede han Geba og Mispa.

7 Paa denne Tid kom Seeren Hanan til Judas Konge Asa og sagde stil ham: Fordi du stolede paa Syriens Konge, og stolede ikke paa Herren din Gud, er nu Syriens Konges Hær sluppen dig af Hænderne;

8 vare ikke Morerne og Libyerne en talrig Hær med overmaade mange Vogne og Ryttere; men fordi du stolede paa Herren, gav han dem i din Haand;

9 thi Herrens Øjne gjennemløbe al Jorden, for at han kan styrke dem, hvis Hjærte er retskaffent mod ham; du har deri handlet daarligt; fra nu af skal du have Krig!

10 Men Asa blev fortørnet paa Seeren og satte ham i Stokhuset; thi han var vred paa ham for dette; og Asa fortrykkede samme Tid nogle af Folket. -

11 Hvad der er at fortælle om Asa fra først til sidst, det er jo beskrevet i Judas og Israels Kongers Bog. -

12 I sit ni og tredivte Regjerings Aar blev Asa syg i Fødderne, og Sygdommen blev meget svær; men selv i sin Sygdom søgte han ikke Herren men Lægerne!

13 Asa laa hos sine Fædre og døde i sit et og fyrretyvende Regjerings Aar;

14 de begravede ham i hans Grav, som han havde ladet grave i Davids Stad; de lagde ham paa en Seng, som var fyldt med alle Slags kostelige Urter, som var tilberedte til en Salve, og de antændte et meget stort Baal for ham.

Anden Krønikebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35