Bibelen

II. De tolv historiske bøger
9. Anden Krønike-bog

Det 17de kapitel

Josafats gudfrygtige og lykkelige regjering.

1 Hans Søn Josafat blev konge i hans sted, og han befæstede sig mod Israel;

2 han lagde Hære i alle Judas faste Stæder og satte Befalingsmænd i Judas Land og Efraims Stæder, som hans Fader Asa havde taget;

3 og Herren var med Josafat, fordi han vandrede sin Fader Davids gamle Veje og søgte ikke i Baalerne;

4 thi han søgte sin Faders Gud, vandrede i hans Bud og ikke efter Israels Gjerninger;

5 og Herren styrkede Riget ved ham, og hele Juda bragte Josasat Gaver, saa han havde stor Rigdom og Ære. -

6 Da hans Hjærte blev modigt paa Herrens Veie, afskaffede han endog Offerhøjene og Offerlundene i Juda. -

7 I sit tredje Regjerings Aar udsendte han sine Fyrster Benkail, Obadja, Zakarja, Netanel og Mikaja, for at de skulde lære i Judas Stæder;

8 og tilligemed dem Leviterne Semaja, Netanja, Zebadja, Asael, Semiramot, Jonatan, Adonia, Tobia, Tobadonia og Præsterne Elisama og Joram tilligemed dem.

9 De lærte i Juda og de havde Herrens Lovbog med sig, og de drog omkring i alle Juda Stæder og lærte Folket. -

10 Frygt for Herren var over alle Riger de Lande, som laa trindt om Juda, og de førte ikke Krig med Josafat.

11 Ogsaa fra Filisterne bragte man Josafat Gaver og det Sølv, som var dem paalagt, og Araberne bragte ham Smaakvæg, 7,700 Væddere og 7,700 Bukke.

12 Josafat blev mægtigere og mægtigere, og han byggede Borge og Forraadsstæder i Juda;

13 han havde store Forraad i Judas Stæder, og Krigsfolk, vældige Kjæmper, i Jerusalem;

14 og det er Tallet paa dem efter deres fæderne Huse; disse vare Høvdinger for Tusinder i Juda: Høvdingen Adne, og med ham var der 300,000 vældige Kjæmper;

15 ved Siden af ham var Høvdingen Johanan, og med ham var der 280,000;

16 ved Siden af ham var Sikris Søn Amasja, Herrens Frivillige, og med ham var der 200,000 vældige Kjæmper.

17 Af Benjamin var Eljada en vældig Kjæmpe, og med ham var der 200,000, som vare bevæbnede med Bue og Skjold;

18 ved Siden af ham var Jofabad og med ham var der 180,000 væbnede Mænd.

19 Disse tjente Kongen foruden dem, han havde lagt i de faste Stæder i hele Juda.

Anden Krønikebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35