Bibelen

II. De tolv historiske bøger
9. Anden Krønike-bog

Joram Konge i Juda.

Det 21de kapitel

Joram dræber sine Brødre; er afgudsdyrker. Brev fra Elia. Jorams Død.

1 Josafat laa hos sine Fædre og blev begravet hos sine Fædre i Davids Stad, og hans Søn Joram blev Konge i hans Sted.

2 Hans Brødre, Josafats Sønner, vare Asarja, Jehiel, Zakarja, Asarja, Mikael og Sefatja; alle disse vare Sønner af Judas Konge Josafat;

3 og deres Fader havde givet dem store Gaver i Sølv, Guld og Kostbarheder, tilligemed faste Stæder i Juda; men Riget havde han givet Joram, fordi han var den Førstefødte. -

4 Da Joram var kommen til Regjeringen efter sin Fader og havde befæstet sig deri, dræbte han alle sine Brødre med Sværdet, og ogsaa nogle af Israels Fyrster.

5 Joram var 32 Aar gammel, da han blev Konge, og han regjerede 8 Aar i Jerusalem

6 Han vandrede Israels Kongers Vej, ligesom Akabs Hus gjorde; thi han havde en Datter af Akab til Hustru, og han gjorde, hvad ondt var i Herrens Øine;

7 dog vilde Herren ikke ødelægge Davids Hus for Pagtens Skyld, som han havde sluttet med David, og eftersom han havde sagt, at han vilde give ham et Lys endog blandt hans Sønner alle Dage.

8 I hans Dage faldt Edom fra at være under Judas Magt, og de kejsede sig selv en Konge.

9 Derfor drog Joram derover med sine Høvdinger og alle sine Vogne, og han rejste sig om Natten, slog Edom, som havde omringet ham, og Høvdingerne over Vognene.

10 Og Edom faldt fra at være under Judas Magt indtil denne Dag; derpaa faldt ogsaa ved samme Tid Libna fra at være under hans Magt; thi han havde forladt Herren, sine Fædres Gud;

11 han indrettede ogsaa Offerhøje paa Judas Bjerge; han fik Jerusalems Indbyggere til at bole, og han forførte Juda dertil.

12 Men der kom en Skrivelse til ham fra Profeten Elia i disse Ord: Saa siger Herren, din Fader Davids Gud: Fordi du ikke har vandret i din Fader Josafats og Judas Konge Asas Vejez

13 men du vandrede Israels Kongers Veie og bragte Juda og Jerusalems Indbyggere til at bole, som Akabs Hus boler, og du endog har dræbt dine Brødre, din Faders Hus, som vare bedre end du,

l4 se, da vil Herren slaa dit Folk, dine Sønner, dine Hustruer og alt, hvad dit er, med en stor Plage;

15 og dig selv med svære Sygdomme, med Sygdomme i dine Indvolde, indtil dine indvolde fortæres af Sygdommen Dag for Dag.

16 Herren opvakte Filisternes og Arabernes Aand - hvilke ligge ved Siden af Morerne - mod Joram;

17 de drog mod Juda, brød ind i det, bortførte alt Godset, som fandtes i Kongens Hus, og ogsaa hans Sønner og Hustruer, og han beholdt ikke en Søn tilbage, uden Joakas, som var hans yngste Søn,

18 og efter alt dette slog Herren hans Indvolde med ulægelig Sygdom;

19 og det gik Dag efter anden, men efter 2 Aars Forløb vare hans Indvolde fortærede af Sygdommen, og han døde under fæle Smerter, og hans Folk rejste ikke Baal for ham, som for hans Fædre.

20 Han var 32 Aar gammel, da han blev Konge, og han regjerede 8 Aar i Jerusalem; han vandrede, saa der ingen længtes efter ham, og man begravede ham i Davids Stad, men ikke i Kongegravene.

Anden Krønikebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35