Bibelen

II. De tolv historiske bøger
9. Anden Krønike-bog

Det 23de kapitel

Jojada salver Joas til konge. Atalja blivet dræbt og Ba-alsdyrkelsen forstyrret.

1 I det syvende Aar fattede Jojada Mod og tog Høvdingerne for Hundreder, nemlig Jerokams Søn Asarja, Johanans Søn Ismael, Obeds Søn Asarja, Adajas Søn Magaseja og Sikris Søn Elisafat i Forbund med sig;

2 og de droge om i Juda og samlede Leviterne fra alle Judas Steder og de fæderne Fyrster i Israel, og de kom til Jerusalem;

3 og hele Forsamlingen sluttede et Forbund med Kongen i Guds Hus; og han sagde til dem: Se, Kongens Søn skal være Konge, ligesom Herren har sagt om Davids Sønner;

4 men det er, hvad I skulle gjøre: Den ene Tredjedel af eder, som kommer ind paa Sabbaten, af Præster og Leviter, skal vogte Døren ved Indgangen;

5 den ene Tredjedel skal være i Kongsgaarden, den ene Tredjedel ved Grundporten, men hele Folket i Forgaarden ved Herrens Hus;

6 men ingen maa komme ind i Herrens Hus uden Præsterne og Leviterne, som gjøre Tjeneste, de maa gaa ind, fordi de ere hellige; men hele Folket skal holde Herrens Anordning;

7 Leviterne skal omringe Kongen, hver med sit Værge i Haand; hver, som træder ind iHuset, skal miste sit Liv; men værer I hos Kongen, naar han gaaer ind, og naar han gaaer ud. -

8 Leviterne og al Juda gjorde efter alt, hvad Præsten Jojada havde befalet dem; hver tog sine Mænd, som kom ind under Sabbaten tilligemed dem, som bleve afløste; thi Præsten Jojada havde ikke givet Skifterne Orlov.

9 Præsten Jojada gav Høvdingerne for Hundreder de Spyd, mindre og større Skjolde, som Kong David havde haft, og som vare i Guds Hus;

10 og han stillede hele Folket hver med sit Spyd i Haand fra den højre Side af Huset til den venstre mod Alteret og Huset, trindt om Kongen.

11 Derpaa førte de Kongens Søn ud, satte Kronen paa ham og gav ham Loven; og de gjorde ham til Konge; Jojada og hans Sønner salvede ham, og de sagde: Kongen leve!

12 Da Atalja hørte Raabet af Folket, Livvagten og dem, som lovede Kongen, kom hun til Folket i Herrens Hus; men da hun saae og se, Kongen stod ved sin Støtte ved Indgangem og Høvdingerne og Lurene vare hos Kongen, Dog al Landets Folk var glad, og man stødte i Lurene og Sangerne var der med Strængeleg og angav, at man skulde synge Lovsange, saa sønderrev Ataljas sine Klæder og sagde: Oprør, Oprør!

14 Men Præsten Jojada lod Høvdingerne for Hundreder, som vare satte over Hæren, gaa ud, og han sagde til dem: Fører hende Indenfor Rækkerne, og hver, der følger hende, skal dræbes med Sværdet! Præsten havde nemlig sagt: I skal ikke slaa hende ihjel i Herrens Hus.

15 Saa lagde de Haand paa hende og hun kom til Indgangen af Hesteporten ved Kongens Hus, og der dræbte de hende.

16 Jojada sluttede en Pagt mellem sig, hele Folket og Kongen, at de skulde være Herrens Folk.

17 Derpaa gik hele Folket til Ba-als Tempel, nedbrød det og hans Altere, slog hans Billeder i Stykker og dræbte Ba-alspræsten Mattan foran Alterne.

18 Jojada satte Vagt ved Herrens Hus af Præster og Leviter, hvilke David havde inddelt til Herrens Hus for at bringe Herrens Brændofre, som skrevet er i Mose Lov, med Glæde og med Sang efter Davids Indretning;

19 og han stillede Dørvogtere ved Portene til Herrens Hus, for at ikke nogen, som var uren ved nogen Ting, skulde gaa ind.

20 Derpaa tog han Høvdingerne over Hundreder, de Fornemme, og dem, som havde at byde blandt Folket, og hele Landets Folk, og han førte Kongen ned fra Herrens Hus, de drog ind gjennem den høje Port paa Kongsgaarden og satte Kongen paa Kongetronen.

21 Saa var hele Landets folk glad, og Staden havde Ro; men Atalja havde de dræbt med Sværdet.

Anden Krønikebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35