Bibelen

II. De tolv historiske bøger
9. Anden Krønike-bog

Joas, Konge i Israel.

Det 24de kapitel

Joas' Regjering og Død.

1 Joas var 7 Aar gammel, da han blev Konge og han regjerede 40 Aar i Jerusalem; hans Moder, som hed Zibja, var fra Bersaba.

2 Joas gjorde, hvad ret var for Herrens Øjne, alle Dage, saalænge Præsten Jojada levede. -

3 Jojada tog tvende Hustruer til ham, og han avlede Sønner og Døtre.

4 Siden efter da det laa Joas paa Hjerte at forny Herrens Hus,

5 samlede han Præsterne og Leviterne og sang til dem: Gaaer ud i alle Judas Stader og samler Penge af hele Israel til at istandsatte eders Guds Hus fra Aar til Aar, og I skal skynde eder med Gjerningen; men Leviterne skyndte sig ikke. -

6 Saa kaldte Kongen Ypperstepræsten Jojada og sagde til ham: Hvorfor har du ikke seet til med Leviterne, at de indbragte af Juda og Jerusalem det Paalæg, som Herrens Tjener Mose og Israels Menighed bestemte for Lovens Telt;

7 thi under den ugudelige Atalja brød hendes Sønner ind i Guds Hus, og alt, hvad der var helliget i Herrens Hus, anvendte de til Ba-alerne.

8 Saa befalede Kongen, at de skulde gjøre en Kiste, og den satte de udenfor ved Indgangen til Herrens Hus;

9 og de lod udraabe i Juda og Jerusalem, at man skulde bringe Herren det Paalæg, Guds Tjener Mose havde lagt paa Israel i Ørken.

1O Da bleve alle Høvdinger og hele Folket glade, de bragte og lagde i Kisten, til den var fuld,

11 og naar det var Tid at bringe Kassen efter Kongens Befaling til Leviterne, og de saae, at der var mange Penge i den, kom Kongens Skriver og Ypperstepræstens Fuldmægtig og tømte Kassen; derpaa tog de den og satte den paa sin Plads igjen. Saaledes gjorde de Tid efter anden og samlede mange Penge.

12 Kongen og Jojada gav dem til dem, som arbejdede i Herrens Huses Tjeneste, og de lejede Stenhuggere og Tømmermand til at forny Herrens Hus, og tillige Jern- og Kobbersmede til at sætte Herrens Hus istand.

13 Saa lagde Arbejderne Haand paa Værket og Udbedringen skred fremad ved dem, de satte Guds Hus i ret Skik og gjorde det stærkt;

14 og da de vare færdige, bragte de Kongen og Jojada Resten af, Pengene, og derfor gjorde man Karrene til Herrens Hus, Karrene til Tjenesten, til Ofringerne, og Fadene baade af Guld og Sølv, og de bragte altid Brændofrene i Herrens Hus, saalænge Jojada levede.

15 Men Jojada blev gammel og mæt af Dage, og han døde; han var 130 Aar gammel, da han døde,

16 og man begravede ham hos Kongerne i Davids Stad; thi han havde gjort godt i Israel mod Gud og hans Hus. -

17. Men efter Jojadas Død kom Høvdingerne fra Juda, og kastede sig ned for Kongen; og han hørte dem;

18 de forlod Herren, deres fædres Guds Hus, og dyrkede Afgudsbilleder og Støtter, og der kom en Vrede over Juda og Jerusalem for denne deres Brøde.

19 Herren sendte dem Profeter for at bringe dem til Omvendelse; de vidnede for dem, men de hørte ikke.

20 Da stod Præsten Jojadas Søn Zakarja, iført Guds Aand, op over Folket og sagde til dem: Saa siger Gud: Hvorfor overtræde I Herrens Bud? I skal ikke vorde lykkelige! fordi I har forladt Herren, har han forladt eder!

21 Men de sammensvor sig mod ham og stenede ham ihjel efter Kongens Befaling i Forgaarden til Herrens Hus;

22 og Kong Joas kom ikke den Kjærlighed ihu, som hans Fader Jojada havde vist imod ham, men slog hans Søn ihjel Da han døde, sagde han: Herren vil se til og straffe!

23 Da Aaret var omme, drog Syriens Hær op imod ham, de kom til Juda og Jerusalem, lagde alle Høvdingerne blandt Folket øde og sendte alt deres Bytte til Kongen i Damask;

24 skjøndt Syrerne vare komne med en ringe Hær, havde Herren dog givet en meget stor Hær i deres Haand, fordi de havde forladt Herren, deres Fædres Gud, og de udførte Dommen over Joas.

25 Da de vare dragne fra ham - thi de havde forladt ham i store Smerter sammen, svor hans Tjenere sig imod ham for Præsten Jojadas Søns Blods Skyld, og de slog ham ihjel i Sengen, saa han døde, og de begravede ham i Davids Stad, men ikke i Kongegravene.

26 De Sammensvorne vare Sabad, en Søn af Ammonitinden Simeat, og Josabad, en Søn af Moabitinden Simrit.

27 Om hans Sønner og den Mængde Sandsagn mod ham, og Udbedringen af Guds Hus, er der jo skrevet i Kongebogens Forklaring. - Hans Søn Amazja blev Konge i hans Sted.

Anden Krønikebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35