Bibelen

II. De tolv historiske bøger
9. Anden Krønike-bog

Ussia, Konge i Juda.

Det 26de kapitel

Ussias Regjering. Han bliver spedalsk.

1 Hele Judas Folk tog Ussia, da han var 16 Aar gammel, og satte ham til Konge i hans Fader Amazjas Sted.

2 Han befæstede Elot og lagde den atter til Juda, efterat Kongen laa hos sine Fædre.

3 Ussia var 16 Aar gammel, da han blev Konge, og han regjerede 52 Aar i Jerusalem. Hans Moder, som hed Jekolja, var fra Jerusalem.

4 Han gjorde, hvad ret var i Herrens Øine, i alle Maader, ligesom hans Fader Amazja gjorde.

5 Han søgte Gud i den Tid Zakarja, som forstod sig paa Guds Syner, levede, og saalænge han søgte Herren, lod Gud det gaa ham vel;

6 han drog nemlig ud og kjæmpede mod Filisterne og han nedrev Muren om Gat, Jabne, og Asdod, og han befaestede Stæder ved Asdod og blandt Filisterne.

7 Gud hjalp ham mod Filisterne, Araberne, som boede i Gur Ba-al, og Me-uniterne;

8 og Ammoniterne bragte Ussia Gaver, og hans Navn blev bekjendt lige til Ægypten, thi han blev meget mægtig.

9 Ussia byggede Taarne i Jerusalem, ved Hjørneporten, Dalporten og i Krogen, og han befæstede dem.

10 Han byggede ogsaa Taarne i Ørken og udhuggede mange Vandgrave, thi han havde meget Kvæg baade i Lavlandet og paa Sletten, og Bønder og Vingaardsmænd paa Bjergene og de frugtbare Marker; thi han var en Elsker af Landet.

11 Ussia havde en Hær, som førte Krigen, i det de drog troppevis i Strid, efter det Mandtal, som var optaget over dem af Skriveren Jegiel og Fogeden Magaseja under Hananja, som var en af Kongens Høvdinger;

12 hele Tallet paa de fæderne Fyrster, som vare vældige Kjæmper, var 2600;

13 men under dem var der en Hær paa 307,500, som førte Krigen med Hærkraft for at hjælpe Kongen mod Fjenden.

14 Ussia anskaffede for dem, ja for hele Hæren, Skjolde, Spyd, Hjælme, Brynjer, Buer, ja endog Slyngestene.

15 I Jerusalem indrettede han kunstige Blider til at anbringe paa Taarnene og i Hjørnerne, til at udkaste Pile og store Stene; og hans Navn blev vidt bekjendt, fordi han blev underlig hjulpen, indtil han blev mægtig -

16 Men da han var mægtig, ophøjede hans hjerte sig til hans Fordærvelse; thi han forgreb sig mod Herren, hans Gud, saa at han gik ind i Herrens Tempel for at ofre Røgoffer paa Røgelsealteret,

17 men Præsten Asarja gik efter ham, og han havde 80 af Herrens Præster, dygtige Mænd, med sig ;

18 og de stod Kong Ussia imod og sagde til ham: Det kommer ikke dig til, Ussia, at bringe Herren Røgofret, men Præsterne, Arons Sønner, som ere helligede til at bringe Røgofret. Gaa ud af Helligdommen; thi du har forgrebet dig, og det vil ikke blive dig til Ære for Gud Herren!

19 Saa blev Ussia vred, og han havde Røgelsekarret i Haanden for at bringe Røgofret; men, som han blev vred paa Præsterne, slog Spedalskhed ud i hans Pande for Præsternes Øjne i Herrens Hus ved Røgelsealteret.

20 Ypperstepræsten Asarja og alle Præsterne vendte sig til ham, og se, han var spedalsk i sin Pande, og de hastede med ham ud derfra; og selv skyndte han sig ogsaa at komme ud; thi Herren havde slaaet ham;

21 og Kong Ussia blev spedalsk til sin Dødsdag, og som Spedalsk boede han i et Sygehus, thi han var udelukket fra Herrens Hus, og hans Søn Jotam styrede Kongens Hus og dømte Landets Folk.

22 Men hvad der iøvrigt var at fortælle om Ussia fra først til sidst, har Profeten Jesaja, Amoz Søn,beskrevet.

23 Ussia laa hos sine Fædre, og de jordede ham hos hans Fædres paa en Gravmark, som hørte Kongerne til, thi de sagde: Han er spedalsk. Hans Søn Jotam blev Konge i hans Sted.

Anden Krønikebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35