Bibelen

II. De tolv historiske bøger
9. Anden Krønike-bog

Det 31de kapitel

Ezekia afkasser Afgudsdyrkelsen, sørger for Præsternes og Leviternes Underhold.

1 Da alt dette var til Ende, drog al Israel, som fandtes i Judas Stæder, ud og sønderbrød Afgudsstøtterne, omhuggede Offerlundene, nedrev Offerhøjene og Alterne i hele Juda, Benjamin, Efraim og Manasse, indtil de bleve færdige med dem; derpaa vendte alle Israels Børn tilbage, hver til sin Ejendom i deres Stæder.

2 Men Ezekia bestemte Præsternes og Leviternes Skifter, efter deres Skifter, hver efter sin Tjeneste, baade Præster og Leviter til Brændoffer og Takofre, til at gjøre Tjenesten, takke og lovprise i Herrens Lejres Porte,

3 og Kongens Andel af hans Ejendom til Brændofrene, til Brændofrene som skulde bringes Morgen og Aften, paa Sabbaterne, Nymaanesdagene og Festerne, som skrevet staaer i Herrens Lov;

4 og han bød Folket, som boede i Jerusalem, at give Præsterne og Leviterne deres Del, for at de kunde holde fast ved Herrens Lov.

5 Da dette Ord kom ud, gav Israels Børn i Mængde Førstegrøde af Korn, Most, Olie, Honning og al Markens Afgrøde, og de bragte en Mængde Tiende as alt.

6 Israels og Judas Børn, som boede i Judas Stæder, gav ogsaa Tiende af stort og smaat Kvæg; de bragte ogsaa Tiende af alt Helliget, hvad der var helliget til Herren, deres Gud; og lagde det Dynge ved Dynge.

7 I den tredje Maaned begyndte de at lægge disse Korndyger, og i den syvende vare de færdige dermed.

8 Da Ezekia og Høvdingerne kom og saae disse Dynger, velsignede de Herren og hans Folk Israel;

9 og Ezekia spurgte Præsterne og Leviterne om disse Korndynger.

10 Ypperstepræsten Asarja af Zadoks Slægt sagde: Fra den Tid, man begyndte at bringe Hævofret til Herrens Hus, have vi spist og ere blevne mætte, og der er en Mængde tilovers, thi Herren har velsignet sit Folk, saa denne Mængde er tilovers. -

11 Ezekia bød, at man skulde indrette Kamre i Herrens Hus, og de indrettede dem og bragte trolig Hævofret, Tiender og, hvad der var helliget, derind; Leviten Kananja var Formand for dem, og hans Broder Sime-i var den anden;

13 men Jehieh, Asasja, Nahat, Asael, Jerimot, Josabad, Eliel, Jismakja, Mahat og Benaja vare Tilsynsmænd under Kananja og hans Broder Sime-i efter den Bestemmelse, som Kong Ezekia og Asarja, Forstanderen for Guds Hus, havde taget.

14 Leviten Kore, Jimnas Søn, som var Dørvogter ved den østre Side, var sat over Guds frivillige Gaver, saa han udleverede Herrens Hævofre og hvad der var højhelligt.

15 Næst ham var Eden, Minjamin, Jesua, Semaja, Amarja og Sekanja i Præsternes Stæder i fast Tjeneste for at uddele til deres Brødre i Skifterne, den største saavel som den mindste;

16 foruden til dem, som vare optagne i Mandtalslisterne fra 3 Aars Alder og derover, uddelte de til alle, som gik ind i Herrens Hus til den daglige Tjeneste, for deres Arbejde i deres Vagter efter deres Skifter;

17 og til de Præster, som vare optagne i Mandtallet efter deres fæderne Huse, og Leviterne fra 20 Aars Alder og derover i deres Vagter og Skifter;

18 og til dem, som vare optagne i Mandtallet med alle deres Smaabørn og Hustruer, deres Sønner og Døtre, til den hele Forsamling, thi de helligede sig alvorlig i deres faste Tjeneste.

19 Der var nogle Mænd af Præsterne, Arons Sønner paa Overdrevsjorderne i hver af deres Stæder, som navnlig vare kaldte til at uddele Anparterne til alle Mandfolk i Præsternes Faimilie og alle, som vare optagne i Slægtregistrene blandt Leviterne.

20 Saaledes indrettede Ezekia det i hele Juda, og han gjorde, hvad godt, ret og sandt var for Herren, hans Gud ;

21 og al den Gjerning, som han begyndte med Guds Huses Tjeneste, med Loven og Budet for at søge sin Gud, gjorde han af sit ganske Hjærte og havde Lykken med sig.

Anden Krønikebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35