Bibelen

II. De tolv historiske bøger
9. Anden Krønike-bog

Det 35de kapitel

Josia holder Paaske; han omkommer i Krigen med Ægypterne.

1 Josia holdt Paaske i Jerusalem for Herren, og de slagtede Paaskelammet den fjortende Dag i den første Maaned;

2 han satte Præsterne paa deres Vagt og styrkede dem til deres Tjeneste i Herrens Hus.

3 Til Leviterne,·som underviste hele Israel og vare hellige for Herren, sagde han: Sætter den hellige Ark i Huset, som Salomom Davids Søn, Israels Konge har bygget; I skal ikke bære den paa eders Skuldre, og tjener nu Herren, eders Gud, og Israel, hans Folk;

4 og bereder eder efter eders Fædres Hus efter eders Skifter, som det er foreskrevet af Israels Konge David og i hans Søn Salomons Skrivelse.

5 Staaer i Helligdommen efter Linierne af de fæderne Huse for eders Brødre Landets Børn, og hvert fæderne Huses Onddeling blandt Leviterne;

6 og slagter Paaskelammet, helliger eder og tilbereder det for eders Brødre ved at gjøre efter Herrens Ord ved Mose. -

7 Josia gav Folkets Børn en Hæving af smaat Kvæg, Lam og Kid, alt til Paaskelam, for alle, som befandt sig der, et Antal af 30,000, samt 8000 Oxer; de vare af Kongens Gods;

8 ogsaa hans Høvdinger gav Folket, Præsterne og Leviterne frivillig en Hæving; Hilkia, Zakarja, og Jehiel, Fyrster i Guds Hus, gav nemlig Præsterne til Paaske 2600 Lam og 300 Oxer;

9 og Leviternes Høvdinger, Kananja, og hans Brødre Semaja og Netanel, samt Kassabja, Jegiel og Josabad gav Leviterne en Hæving til Paaske af 5000 Lam og 500 Oxer. -

10 Tjenesten var forberedt; Præsterne stode paa deres Plads og Leviterne efter deres Skifter, efter Kongens Befaling;

11 de slagtede Paaskelammet. Præsterne stænkede Blodet af deres Haand,-og Leviterne flaaede dem;

12 de lagde Brændofret til Side for at kunne uddele dem efter Linierne i de fæderne Huse blandt Folkets Børn, for at de skulde bringe Herren det, som skrevet staaer i Mosebog; og ligesaa gjorde de med Oxerne;

13 de tilberedte Paaskelammet ved den paa vanlig Vis, og hvad der var helliget, kogte de i Gryder, Kjedler og Pander og bragte det hurtig til alle Folkets Børn;

14 siden efter tilberedte de det for sig selv og Præsterne; thi Præsterne, Arons Sønner, havde at bestille med at ofre Brændofre og det Fede lige til Natten; derfor tilberedte Leviterne det for sig og Præsterne, Arons Børn.

15 Sangerne, Asafs Børn, stod paa deres Plads efter Davids, Asafs, Hemans og Kongens Seer Jedutuns Befaling; og Dørvogterne ved hver Port; og ingen af dem veg fra sin Tjeneste, thi deres Brødre Leviterne tilberedte til dem.

16 Saa blev al Herrens Tjeneste ordnet samme Dag med at holde Paasken og bringe Brændofre paa Herrens Alter efter Kong Josias Befaling;

17 og Israels Børn, som befandt sig der, holdt Paasken samme Tid og de usyrede Brøds Fest i 7 Dage;

18 og Mage til Paaske er der ikke bleven holdt i Israel fra Profeten Samuels Dage; og ingen Konge i Israel havde holdt saadan en Paaske, som Josia holdt med Præsterne og Leviterne, hele Juda og Israel, som befandt sig der, og Indvaanerne i Jerusalem.

19 I Josias attende Regjeringsaar blev denne Paaske holdt.

20 Efter alt dette, da Josia havde sat Huset istand, drog Ægyptens Konge Neko op, for at kjæmpe mod Karkemis ved Eufrat, og Josia gik imod ham.

21 Men han sendte Bud til ham og lod sige: Hvad er der mig og dig imellem, Judas Konge! jeg er idag ikke dragen mod dig, men mod et Hus, som fører Krig mod mig, og Gud har sagt, jeg skulde haste; indlad dig ikke mod Gud, som er med mig, at han ikke lægger dig øde!

22 Men Josia vendte sig ikke fra ham; forklædt gik han i Kampen mod ham, han hørte ikke Nekos Ord af Guds Mund, men kom for at kjæmpe i Dalen ved Megiddo.

23 Bueskytterue ramte Kong Josia, og Kongen sagde til sine Tjenere: Bringer mig herfra, thi jeg er haardt saaret.

24 Hans Tjenere førte ham da fra denne Vogn, satte ham, paa den anden Vogn, han havde, og bragte ham til Jerusalem; men han døde og blev begravet i sine Fædres Grav; og hele Juda og Jerusalem sørgede over Josia. -

25 Jeremja holdt et Klagemaal over Josia; alle Sangere og Sangerinder sang deres Klagesange over Josia indtil denne Dag ; thi de gjorde det til en sat Ret i Israel, og de ere optegnede blandt Klagesangene.

26 Men hvad der iøvrigt var at fortælle om Josia og hans Fromhed efter Skriften i Guds Lov og hans Bedrifter fra først til sidst, det er jo beskrevet i Israels og Judas Kongebog.

Anden Krønikebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35