Bibelen

II. De tolv historiske bøger
10. Esra

Det 10de kapitel

De fremmede Kvinder forskydes.

1 Da Esra bad, bekjendte Synden, græd og laa nedkastet foran Guds Hus, samlede sig en meget stor Skare af Israel hos ham, baade Mænd, Kvinder og Børn, thi Folket græd heftig.

2 Da tog Sekanja, Jehiels Søn af Elams Børn, Ordet og sagde til Esra: Vi have handlet troløst imod vor Gud, at vi har ladet fremmede Kvinder af Landets Folk bo hos os; men nu, der er dog Haab for Israel for dette.

3 Lader os nu slutte en Pagt med vor Gud om at føre alle Kvinder og deres Børn ud, efter Raadet fra Herren og dem, som frygte vor Guds Bud, saa der handles efter Loven!

4 Rejs dig! thi denne Sag hviler paa dig, men vi ere med dig; vær trøstig og gjør det!

5 Da rejste Esra sig, og han tog den Ed af de Øverste blandt Præsterne, Leviterne og hele Israel, at de vilde gjøre efter dette Ord, og de svore.

6 Esra rejste sig foran Guds Hus og gik til Eljasibs Søn Johanans Kammer, og han gik derind, men hverken spiste han Brød eller drak Vand; thi han sørgede over denne Troløshed af dem, som havde været i Fangenskab.

7 Man lod udraabe i Juda og Jerusalem for alle dem, som havde været i Fangenskabet, at de skulde samles i Jerusalem;

8 og enhver, som ikke kom inden 3 Dage efter Fyrsternes og de Ældstes Raad, alt hans Gods skulde lyses i Band, og han selv udelukkes fra deres Menighed, som var vendt tilbage fra Fangenskabet.

9 Saa samledes alle Judas og Benjamins Mænd i Jerusalem inden tre Dage og det paa den tyvende Dag i den niende Maaned, og hele Folket sad paa den aabne Plads ved Guds Hus og gysede for den Sags Skyld og for den megen Regn.

10 Da rejste Præsten Esra sig og sagde til dem: I har handlet troløst og ladet fremmede Kvinder bo hos eder, for at I kunde gjøre Israels Brøde endnu større.

11 Men gjører nu Bekjendelse for Herren, eders Fædres Gud, gjører hans Villie, skiller eder fra Landets Folk og fra de fremmede Kvinder.

12 Da svarede den hele Forsamling og sagde med høj Røst: Det bør ske efter dit Ord til os!

13 men her er mange Folk, og det er Regnvejr, vi kan ikke staa udenfor, og det er ikke een eller to Dages Arbejde; thi der er mange af os, som har stødt an i denne Sag;

14 lad da vore Fyrster staa for hele Forsamlingen, og hver, som i vore Stæder har ladet fremmede Kvinder bo hos sig, skal komme paa bestemte Tider og have hvesr Stads Ældste og Dommere med sig, indtil vor Guds store Vrede vendes fra os, indtil denne Sag sluttes. -

15 Saa stode alene Asaels Søn Jonathan og Tikvas Søn Jehasja for denne Sag, og Leviterne Mesullam og Sabtaj hjalp dem.

16 Folket, som havde været i Fangenskab, gjorde saaledes, at Præsten Esra, og de fæderne Fyrster for deres Fædres Huse bleve alle ved Navns Nævnelse udtagne, og de satte sig den første Dag i den tiende Maaned for at undersøge Sagen;

17 og de kom til Ende med alle de Mænd, som havde ladet fremmede Kvinder bo hos sig, inden den første Dag i den første Maaneds.

18 Blandt Præsternes Børn, som havde ladet fremmede Kvinder bo hos sig, fandtes der blandt Jesuas, Jozadaks Søns, Børn og hans Brødre: Magaseja, Elieser, Jarib og Gedalja;

19 de gav deres Haand paa, at de vilde føre deres Hustruer ud og give en Vædder til Skyldoffer for deres Brøde.

2O Af Immers Børn fandtes Hanoni og Zebadja;

21 af Harims: Magaseja, Elia, Semaja, Jehiel, og Ussia;

22 af Paskurs: Eljoenaj, Magaseja, Ismael, Netanel, Josabad, Eleasa;

23 og af Leviterne Josabad, Sime-i, Kelaja - som ogsaa kaldes Klita - Patakja, Juda og Elieser;

24 af Sangerne: Eljasib; af Dørvogterne: Sallum, Telem og Uri;

25 af Israel af Pareos Sønner Ramia, Jizzia, Malkia, Mijamin, Eleasar, Malkia og Benaja;

26 af Elams Sønner: Mattanja, Zakarja, Jehieh Abdi, Jerimot og Elia;

27 af Sattus Sønner: Eljoenaj, Eljasib, Mattanja, Jerimot, Zabad og Aziza;

28 af Bebajs: Johanan, Hananja, Zabbej og Atlaj;

29 af Banis: Mesullam, Malluk, Adaja, Jasub, Seal og Jeramot:

30 af Pakat Moabs: Adna, Kelal, Benaja, Magaseja, Mattanja, Bezalel, Binnuj og Manasse;

31 af Harims: Elieser, Jissia og Malkia, Semaja, Simon,

32 Benjamin, Malluk og Semarja;

33 af Hasums: Matnaj, Mattata, Zabad, Elifelet, Jeremaj, Manasse og Sime-i;

34 af Banis Sønner: Magadaj, Amram, Uel;

35 Benaja, Bedja, Keluhi,

36 Vanja, Meremot, Eljasib,

37 Mattanja Matnaj, Jagasaj,

38 Bani, Binnuj, Sime-i,

39 Selemja, Natan, Adaja,

40 Maknadbaj, Sasaj, Sarej,

41 Asarel, Selemja, Semarja,

42 Sallum, Amarja og Josef;

43 af Nebos Sønner: Jegiel, Mattitja, Zabad, Zabina, Jaddaj, Joel og Benaja. -

44 Alle disse havde taget fremmede Hustruer, og Sønner af dem havde Hustruer, med hvem de havde Børn.

Esra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10