Bibelen

II. De tolv historiske bøger
10. Esra

Det 2det kapitel

Liste paa de Jøder, som vendte tilbage. Deres Bidrag til Templet.

1 Disse ere Landets Børn, som droge op af Fangenskabet, hvilke Babels Konge Nebukadnezar havde ført til Babel, og som vendte tilbage til Jerusalem og Juda, hver til sin Stad,

2 som kom med Zerubabel, Jesua, Nehemja, Seraja, Regelaja, Mordokaj, Bilsan, Mispar, Bigvaj, Rekum og Baena. Dette er Tallet paa Mændene af Israels Folk:

3 Pareos Børn vare 2172;

4 Sefatjas 372;

5 Araks 775;

6 Pakat Moabs Børn af Jesuas og Joabs Efterkommere vare 2812;

7 Elams Børn vare 1254:

8 Sattus 945;

9 Sakkajs 760;

1O Banis 642;

11 Bebajs 623;

12 Asgads 1222;

13 Adonikams 666;

14 Bigvajs 2056;

15 Adins 454;

16 Aters Børn af Hiskia vare 98;

17 Bezajs Børn vare 323;

18 Joras 112;

19 Kasums 223;

20 Gibbars 95;

21 Børnene af Betlehem 123;

22 Mændene af Netofa vare 56;

23 af Anatot 128;

24 Børnene af Asmavet vare 42;

25 af Kirjat Arim, Kefira og Beerot 743;

26 af Rama og Geba 621;

27 Mændene af Mikmas vare 122;

28 af Betel og Aj 223;

29 Børnene af Nebo vare 52;

30 af Magbis 156;

31 af den anden Elam 1254;

32 af Halrim 320;

33 af Lod, Kadid og Ono 725;

34 af Jeriko 345;

35 af Sena-a 3630. -

36 Præsterne Jedajas Sønner as Jesuas Hus vare 973;

37 Immers Sønner 1052;

38 Paskurs 1247;

39 Harims 1017. -

40 Leviterne: Jesuas og Kadmiels Sønner af Hodavjas Børn vare 74. -

41 Sangerne: Asafs Børn vare 128,

42 Dørvogternes Børn, Sønner af Sallum, Ater, Talmon, Akkub, Katita, Sobaj vare tilsammen 139.

43 Tempeltjenerne, Sønner af Zika, Hasusa, Tabaot,

44 Keros, Sigaha, Padon,

45 Lebana, Kagaba, Akkub,

46 Kagab, Samlaj, Hanan,

47 Giddel, Gakar, Reaja;

48 Rezin, Nekoda, Gazzam,

49 Ussa, Pasea, Besaj,

50 Asna, Me-unim, Nefusim,

51 Bakbuk, Kakufa, Karkur;

52 Baz1ut, Mekida, Karsa,

53 Barkos, Sisera, Tamak,

54 Neziak, Katifaz

55 Sønner af Salomons Tjenere: af Sotaj, Soferet, Peruda;

56 Jagela, Darkon, Giddel,

57 Sefatja, Kattil, Pokeret, Hazbaim, Ami;

58 alle Tempeltjenerne og Børnene af Salomons Tjenere vare tilsammen 392.

59 Disse vare dem, som droge op fra Tel Melak, Tel Karsa, Kerub, Adan og Immer; men de kunde ikke opgive deres Fædres Hus og Slægt, om de vare af Israel;

60 nemlig Sønner as Delaja, Tobia, Nekoda, 652;

61 og af Præsternes Børn Sønner af Kabeja, Hakkoz, Barsillaj, som havde taget sig en Hustru af Gileaditen Barsillajs Døtre og var bleven nævnt efter dem.

62 Disse ledte efter deres Fortegnelse blandt dem, som vare optegnet Slægtregistrene, men man fandt den ikke; og de bleve som urene afviste fra Præstedømmet;

63 og Landshøvdingen sagde til dem, at de maatte ikke spise af det Højhellige, indtil der opstod en Præst med "Lys og Sandhed."

64 Hele Forsamlingen var i een Sum 42,360;

65 foruden deres Tjenere og Tjenestepiger, som vare 7337, og de havde 200 Sangere og Sangerinder;

66 de havde 736 Heste, 245 Mulæsler,

67 og 435 Kameler og 6720 Æsler.

68 Da de kom til Herrens Hus i Jerusalem, gave nogle af de fæderne Fyrster en frivillig Gave til Guds Hus for at rejse det paa sin Grundvold.

69 De havde givet efter deres Evne til Skatten for Arbejdet 61,000 Mark Guld, 5000 Pund Sølv og 100 Præstekjoler. -

70 Saa boede Præsterne, Leviterne, nogle af Folket, Sangerne, Dørvogterne og Tempeltjenerne i deres Stæder, og hele Israel i deres Stæder.

Esra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10