Bibelen

II. De tolv historiske bøger
10. Esra

Det 3det kapitel

Brændofseralteret rejses. Løvsalernes Fest. Der lægges Grund til Templet.

1 Da man naaede den syvende Maaned, og Israels Børn vare i deres Stæder, samledes Folket som een Mand i Jerusalem;

2 og Jozadaks Søn Jesua og Præsterne, hans Brødre, og Sealtiels Søn Zerubabel og hans Brødre, rejste sig og byggede Israels Gud et Alter, for at bringe Brændofret paa det, saasom skrevet er i den Guds Mand Moses Lov.

3 De satte Alteret paa dets Grundvold, thi de frygtede for Folkene i Landene, og de ofrede hver Morgen og Aften Brændofre paa det for Herren;

4 og de holdt Løvsalernes Fest efter Skriften med Brændofre paa hver Dag efter Dagetallet, som vedbør, hver Dags Offer paa sin Dag;

5 dernæst bragte de ogsaa det dagliges Brændoffer, og paa Nymaanesdagene og alle Herrens Fester, hvad der var helliget, og alt, hvad man frivillig ofrede Herren.

6 Fra den første Dag i den syvende Maaned begyndte de at ofre Herren Brændofre, skjøndt Grunden til Herrens Tempel ikke var lagt.

7 De gav Stenhuggere og Tømmermænd Penge, men Sidonierne og Tyrierne Mad, Drikke og Olie, for at de skulde føre Cedertræ fra Libanon til Havet ved Joppe efter den Tilladelse, Perserkongen Kyros havde givet dem.

8 I den anden Maaned af det andet Aar, efterat de vare komne til Guds Hus i Jerusalem, begyndte Sealtiels Søn Zerubabel og Jozadaks Søn Jesua og deres øvrige Brødre, Præsterne og Leviterne og alle, som vare komne fra Fangenskabet til Jerusalem, og satte Leviterne fra 20 Aars Alder og derover til at forestaa Arbejdet ved Herrens Hus.

9 Jesua stod med sine Sønner og Brødre, Kadmiel og hans Sønner og Judas Børn som een Mand for at lede dem, der arbejdede ved Guds Hus, ligesaa Leviterne,Henadads Sønner, med deres Sønner og Brødre;

10 og da Bygningsmændene lagde Grundvolden til Herrens Tempel, satte de Præsterne iførte deres Præstedragt med Lurene, og Leviterne, Asafs Sønner, med Bækkenerne, til at love Herren efter Israels Konge Davids Anvisning;

11 og i Vexelsange lovede og takkede de Herren, fordi han er god og hans Kjærlighed til Israel evindelig, og hele Folket opløftede et stort Frydeskrig, idet de lovede Herren, fordi Grunden var lagt til Herrens Hus.

12 Men mange af de gamle Præster, Leviter og fæderne Fyrster, som havde seet det forrige Hus, græd med høj Røst, da dette Hus grundlagdes for deres Øine; men mange istemte Fryderaabet med Glæde, saa der blev et højt Skrig,

13 og ingen af Folket kunde adskille det glade Fryderaab fra de Grædendes Røst blandt Folket, thi Folket opløftede et højt Fryderaab, og Raabet hørtes langt borte.

Esra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10