Bibelen

II. De tolv historiske bøger
10. Esra

Det 4det kapitel

Samaritanerne forhindre Tempelbygningen ved deres Anklage for Kongen.

1 Da Judas og Benjamins Fjender hørte, at de Folk, som havde været i Fangenskab, byggede et Tempel for Herren, Israels Gud,

2 kom de til Zerubabel og Familiehovederne og sagde til dem: Lad os bygge med eder; thi vi ville søge eders Gud ligesom I, og vi har ofret til ham fra den Tid, Assyriens Konge Asarhaddon førte os herop.

3 Men Zerubabel, Jesua og de øvrige Familiehoveder i Israel sagde til dem: Det sømmer sig ikke, at I og vi bygge vor Guds Hus, thi vi maa alene bygge det for Herren, Israels Gud, ligesom Perserkongen, Kong Kyros, har befalet os. -

4 Men Folkene i Landet magede det saa, at Juda Folk lode Hænderne synke, og de skræmmede dem fra at bygge;

5 og de underkjøbte nogle Raadgivere imod dem til at forstyrre deres Plan, saalænge Perserkongen Kyros levede, lige til Perserkongen Darios Regjering;

6 og i Begyndelsen af Ahasveros Regjering skrev de en Klage over Indbyggerne i Juda og Jerusalem;

7 men i Artasastas Dage skrev Bislam, Mitridat, Tabel og hans øvrige Embedsbrødre til Perserkongen Artasasta; Brevet var skrevet med aramæisk Skrift, og det var oversat paa Aramæisk.

8 Kansleren Rekum og Skriveren Simsaj skrev da et Brev mod Jerusalem til Kong Artasasta paa denne Maade:

9 Kansleren Rekum, Skriveren Simsaj og deres øvrige Embedsbrødre fra Dina, Afarsak, Tarplaj, Afarsa, Arak, Babel, Susan, Dehava, Elam,

10 og de øvrige Folk, som den store og navnkundige Osnappar flyttede og bosatte i Samarias Stad, og de øvrige denne Sides Floden o. s. v.

11 Dette er en Udskrift af Brevet, som de sendte Kong Artasasta: Dine Tjenere, Mændene paa denne Side Floden o. s. v.

12 Det være Kongen vitterligt, at Jøderne, som ere dragne op fra dig til os, ere komne til Jerusalem, bygge denne oprørske og onde Stad, de fuldføre Muren og udbedre Grunden;

13 saa være det nu Kongen vitterligt, at naar denne Stad bliver bygget, og Murene fuldendte, saa vil de ikke betale Landgilde, Told og Sise, og det kongelige Rentekammer vil lide derved.

14 Da vi nu alle er i dit Brød, passer det ikke for os at se paa Kongens Forhaanelse, og derfor har vi sendt dette og ladet Kongen det vide;

15 for at man kan se efter i dine Fædres Krønike, og du vil da finde i Krøniken og erfare, at denne Stad er en oprørsk Stad, som er Konger og Lande skadelig, og der har været Mytteri i den fra gammel Tid, hvorfor denne Stad ogsaa er bleven ødelagt;

16 og vi underrette Kongen om, at dersom denne Stad bliver opbygget og dens Mure blive fuldførte, saa beholder du intet for dem paa denne Side Floden.

17 Kongen sendte dette Svar til Kansleren Rekum, Skriveren Simsaj og deres øvrige Embedsbrødre, som boede i Samaria, og de øvrige hin Sides Floden; Hilsen o. s. v.

18 Den Skrivelse, som I sendte os, er klarlig forelæst mig;

19 og er af mig givet Befaling, at man skulde undersøge det, og man har udfundet, at denne Stad fra gammel Tid har sat sig op mod Kongerne, og at der har været Mytteri og Oprør i den;

20 og der har været mægtige Konger i Jerusalem, som har hersket over alt hin Sides Floden, saa man har betalt dem Landgilde, Told og Sise.

21 Giver derfor den Befaling, at man hindrer disse Mænd, at denne Stad ikke bliver befæstet, inden der bliver givet Befaling af mig;

22 og værer paamindede, at I ikke ere efterladne heri, for at Skaden ikke skal blive stor til Tab for Kongerne.

23 Da nu Udskriften af dette Brev fra Kong Artasasta var bleven læst for Rekum og Skriveren Simsaj og deres Embedsbrødre, skyndte de sig til Jøderne i Jerusalem og forhindrede dem med en kraftig Arm.

24 Saa standsede Arbejdet paa Guds Hus i Jerusalem og blev forhindret indtil Perserkongen Darios andet Regjeringsaar.

Esra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10