Bibelen

II. De tolv historiske bøger
10. Esra

Det 5de kapitel

Tempelbygningen fortsættes.

1 Profeterne Haggaj og Iddos Søn Zakarja profeterede i Israels Guds Navn for Jøderne i Juda og Jernsalem.

2 Da rejste Sealtiels Søn Zerubabel og Jozadaks Søn Jesua sig, og de begyndte at bygge Guds Hus i Jerusalem; og med dem de Guds Profeter, som styrkede dem.

3 Paa denne Tid kom Tatnaj, Landshøvdingen paa denne Side Floden, og Star-Bosnaj med deres Embedsbrødre til dem, og de sagde til dem: Hvem har givet eder Befaling til at bygge dette Hus og fuldføre denne Mur?

4 Da sagde vi dem, hvad de Mænd hed, som opførte denne Bygning.

5 Men deres Guds Øje vaagede over Jødernes Ældste, saa man forhindrede dem ikke, indtil Sagen var kommen for Darios, og der kom Brev tilbage derom.

6 Dette er en Udskrift af Brevet, som Tatnaj, Landshøvding denne Sides Floden, og Star-Bosnaj og deres Embedsbrødre fra Afarsak, som er paa denne Side Floden, sendte Kong Darios.

7 Brevet, som de sendte ham, var skrevet saaledes: Al Hilsen til Kong Darios!

8 Det være Kongen vitterligt, at vi kom til Landskabet Juda, til den store Guds Hus, og man bygger det af hugne Sten og lægger Bjælker i Væggene, og dette Arbejde gaaer rask frem og lykkes under deres Hænder.

9 Vi spurgte de Ældste og sagde til dem: Hvem har givet eder Befaling at bygge dette Hus og fuldføre denne Mur?

10 Vi spurgte ogsaa om Navnene paa dem, for at vi kunde underrette dig derom og skrive Navnene paa de Mænd, som ere i Spidsen for dem;

11 og de gav os dette Svar: Vi tjene een Himlens og Jordens Gud Og bygge dette Hus, som er blevet bygget for mange Aar siden, og en stor Konge i Israel har bygget og fuldført det;

12 men, da vore Fædre fortørnede Himlens Gud, overgav han dem i Babels Konges, Kaldæeren Nebukadnezars Vold, og dette Hus nedbrød han, og Folket førte han i Fangenskab til Babel.

13 Men i sit første Aar gav Kyros, Kongen i Babel, Befaling at bygge dette Guds Hus;

14 ja ogsaa Karrene til Guds Hus, dem af Guld og Sølv, som Nebukadnezar havde udtaget af Templet i Jerusalem og bragt til Templet i Babel, dem udtog Kong Kyros af Templet i Babel, og de bleve givne en Mand, ved Navn Sesbazar, som han satte til Landshøvding;

15 og han sagde til ham: Tag disse Kar, gaa, bring dem ind i Templet i Jerusalem og lad Guds Hus blive bygget paa sit Sted.

16 Da kom denne Sesbazar, og han lagde Grundvolden til Guds Hus i Jerusalem; fra den Tid af og indtil nu bygges der paa det, men det er ikke færdigt.

17 Dersom det nu maatte behage Kongen, saa undersøge man i Kongens Skatkammer i Babel, om det forholder sig saa, at der er bleven givet Befaling af Kong Kyros til at bygge dette Guds Hus i Jerusalem, og sender os Kongens Villie derom.

Esra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10