Bibelen

II. De tolv historiske bøger
10. Esra

Det 6de kapitel

Templet fuldføres og indvies. Paaskefesten holdes.

1 Kong Darios gav da Befaling, at de skulde søge i Kanselliet, hvor Babels Skatte vare henlagte;

2 og man fandt da paa Slottet Akmeta i Landskabet Medien en Bogrulle, hvori denne Historie var optegnet:

3 I sit første Aar gav Kong Kyros Befaling at opbygge Guds Hus i Jerusalem et-Sted, hvor man bragte Ofre; de skulde lægge forsvarlig Grund, den skulde være 60 Alen høj og 60 Alen bred,

4 og 3 Lag svære Sten og et Lag Træ, og Omkostningen skal gives af Kongens Hus, og Karrene til Guds Hus,

5 baade dem af Guld og Sold, som Nebukadnezar bortførte fra Templet i Jerusalem og bragte til Babel, skal man give tilbage, for at de kan komme paa deres Plads i Templet i Jerusalem og opstilles i Guds Hus.

6 Altsaa maa du Tatnaj, Landshøvding hin Sides Floden, og Star-Bosnaj og deres Embedsbrødre i Afarsak hin Sides Floden, holde eder langt derfra;

7 lader dem arbejde paa dette Guds Hus, saa at Jødernes Landshøvding og deres Ældste kan opbygge dette Guds Hus paa sin Plads.

8 Ogsaa er dette min Befaling om, hvad I skulle gjøre mod disse Jøders Ældste for at faa dette Guds Hus bygget: nemlig af Kongens Gods af Skatterne hin Sides Floden skal Omkostningerne uopholdelig gives disse Mænd, saa at de ikke forhindres;

9 og hvad de behøve baade af Kalve, Væddere og Lam, til Brændofre for Himlens Gud, og Hvede, Salt, Vin, Olie, skal man paa Præsternes Ord i Jerusalem give dem daglig, saa at intet forsees;

10 paa det de kunne ofre Gud i Himlen en velbehagelig Lugt og bede for Kongens og hans Børns Liv.

11 Fremdeles er det min Befaling, at hvert Menneske, som forandrer denne Ting, af hans Hus skal man udrive en Bjælke, rejse den op og hænge ham paa den, og hans Hus skal gjøres til en Møgdynge for denne Sags Skyld;

12 og Gud, som har ladet sit Navn bo der, styrte hver Konge og hvert Folk, som udrækker sin Haand til at forandre det for at ødelægge dette Guds Hus i Jerusalem. Jeg Darios har givet Befalingen; den skal uopholdelig udføres.

13 Tatnaj, Landshøvdingen hin Sides Floden, Star-Bosnaj og deres Embedsbrødre udførte det da uopholdelig, fordi Kong Darios havde sendt dem dette Bud;

14 og Jødernes Ældste byggede, og det lykkedes for dem efter Profeterne Haggajs og Iddos Søn Zakarjas Spaadom; de byggede og fuldendte det efter Israels Guds Befaling og efter Perserkongerne Kyros, Darios og Artasastas Befaling;

15 og dette Hus blev færdig til den tredje Dag i Maaneden Adar i Kong Darios sjette Regjeringsaar.

16 Israels Børn, Præsterne, Leviterne og de øvrige, som havde været i Fangenskab, indviede dette Guds Hus med Glæde;

17 og de ofrede ved Indvielsen af dette Guds Hus 100 Oxer, 200 Væddere, 400 Lam, og til Syndofre for alle Israels Stammer 12 Gedebukke efter Tallet paa Israels Stammer;

18 og de beskikkede Præsterne i deres Afdelinger og Leviterne i deres Skifter til Gudstjenesten i Jerusalem, efter hvad skrevet staaer i Mosebog.

19 De, som havde været i Fangenskab, holdt Paaske paa den fjortende Dag i første Maaned;

20 thi Præsterne og Leviterne vare rensede som een Mand; de vare alle rene, og de slagtede Paaskelammet for alle, som havde været i Fangenskab, for deres Brødre, Præsterne, og for dem selv.

21 Og Israels Børn, som vare vendte tilbage fra Fangenskabet, og alle, som havde afsondret sig til dem fra Hedningernes Urenhed i Landet for at søge Herren, Israels Gud, spiste det;

22 og de holdt de usyrede Brods Fest i 7 Dage med Glæde; thi Herren havde glædet dem, og han havde vendt Assyriens Konges Hjærte til dem, saa de vare blevne styrkedes i Arbejdet paa Guds, Israels Guds, Hus.

Esra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10