Bibelen

II. De tolv historiske bøger
10. Esra

Det 7de kapitel

Esra faar Fuldmagt til at drage til Jerusalem.

1 Efter disse Begivenheder i Perserkongen Artasastas Regjeringstid drog Esra, en Søn af Seraja, en Søn af Asarja, en Søn Hilkia,

2 en Søn af Sallum, en Søn af Zadok, en Søn af Akitub,

3 en Søn af Amarja, en Søn af Asarja, en Søn as Merajot,

4 en Søn af Zerakja, en Søn af Ussi, en Søn af Bukki,

5 en Søn af Abisua, en Søn af Pinehas, en Søn af Eleasar, Ypperstepræsten Arons Søn,

6 denne Esra drog op fra Babel, og han var en duelig Skriftlærd i Moselov, som Herren, Israels Gud, havde givet, og Kongen gav ham, efter Herrens, hans Guds, Førelse, alt, hvad han forlangte;

7 og der drog nogle op af Israels Børn, Præsterne, Leviterne, Sangerne, Dørvogterne og Tempeltjenerne til Jerusalem i Kong Artasastas syvende Aar.

8 Han kom til Jerusalem i den femte Maaned i Kongens syvende Aar;

9 thi paa den første Dag i første Maaned begyndte man Rejsen fra Babel, og paa den første Dag i femte Maaned kom han til Jerusalem, da hans Guds gode Haand var over ham;

10 thi Esra havde beredt sit Hjerte til at grandske i Herrens Lov, handle efter den og lære Lov og Ret i Israel.

11 Dette er en Udskrift af det Brev, som Kong Artasasta gav den Skriftlærde, Præsten Esra, som var skriftkyndig i Herrens Love og hans Bud over Israel.

12 Kongernes Konge Artasasta til Præsten Esra, den fuldkomne Skriftkloge i Himlens Guds Lov o. s. v.

13 Jeg har givet den Befaling, at enhver i mit Rige, som frivillig vil drage til Jerusalem af Israels Folk, dets Præster og Leviter, maa drage med dig,

l4 efterdi du er sendt af Kongen og hans 7 Raadsherrer for at undersøge Juda og Jerusalem efter din Guds Lov, som er i din Haand,

15 og overbringe det Sølv og Guld, som Kongen og hans Raadsherrer frivillig har givet til Israels Gud, hvis Bolig er i Jerusalem;

16 og alt det Sølv og Guld, som du kan finde i hele Babels Land, tilligemed de frivillige Gaver, som Folket og Præsterne give til deres Guds Hus i Jerusalem;

17 for at du uden Ophold kan kjøbe for disse Penge Oxer, Væddere, Lam med Madofret og Drikofret til dem og bringe dem paa Alteret, som er i eders Guds Hus i Jerusalem.

18 Men hvad du og dine Brødre finder for godt at gjøre med det øvrige Sølv og Guld, det maa I gjøre efter eders Guds Villie;

19 og de Kar, som ere givne dig til din Guds Huses Tjeneste, dem skal du aflevere for Guds Ansigt i Jerusalem;

20 men hvad der forøvrigt behøves for din Guds Hus, som falder dig for at lægge ud, det skal du give af Kongens Skatkammer.

21 Og jeg, Kong Artasasta, giver min Befaling til alle Skatmestere hin Sides Floden, at alt, hvad Præsten Esra, den Skriftkloge i Himlens Guds Lov, forlanger af eder, det skal uopholdelig gjøres;

22 indtil 100 Centner Sølv, 100 Tønder Hvede, 100 Bat Vin, 100 Bat Olie og Salt uden skriftlig Befaling;

23 alt, hvad der er efter Himlens Guds Befaling, skal med Flid gjøres for Himlens Guds Hus, at der ikke skal komme en Vrede over Kongens og hans Børns Rige.

24 Og vi lade eder vide om alle Præster, Leviter, Sangere, Dørvogtere, Tempeltjenere og alle, som gjøre Tjeneste i dette Guds Hus, at I ikke skal have Magt til at lægge Landgilde, Told eller Sise paa dem.

25 Du Esra skal efter din Guds Visdom, som er hos dig, indsætte Dommere og Lovkyndige, som skal dømme alt Folket hin Sides Floden, som kjende din Guds Lov, og dem, som ikke kjende den, skal I lære den at kjende;

26 og den, som ikke retter sig efter din Guds Lov og Kongens Lov, paa ham skal Dommen uden Ophold fuldbyrdes, hvad enten den lyder paa Dødsstraf eller Landsforvisning eller Pengebøder eller Fængsel.

27 Lovet være Herren, vore Fædres Gud, som gav Kongen dette i hans Hjærte til at pryde Herrens Hus i Jerusalem,

28 og tilvendte mig Kongens, hans Raadsherrers og alle Kongens vældige Fyrsters Kjærlighed! og jeg var trøstig, som Herren, min Guds, Haand var over mig; og jeg samlede Israels Høvdinger for at drage op med mig.

Esra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10