Bibelen

II. De tolv historiske bøger
10. Esra

Det 8de kapitel

Esra kommer til Jerusalem.

1 Disse ere de fæderne Fyrster, som ere optagne i Slægtregistrene, der droge op med mig fra Babel under Kong Artasastas Regjering:

2 Af Pinehas Børn Gerson, Itamars Daniel, af Davids Hattus;

3 af Sekanjas Børn af Paros Børn Zakarja, og med ham var der 150 Mandspersoner, som vare optagne i Slægtregistrene;

4 af Pakat Moabs Børn Eljonaj, en Søn af Zerakja, og med ham 200 Mandspersoner;

5 af Sekanjas Børn Jehasiels Søn, og med ham var der 300 Mandspersoner;

6 af Adins Børn Ebed Jonatans Søn, og med ham var der 50 Mandspersoner;

7 af Elams Børn Jesaja, Ataljas Søn, og med ham 70 Mandspersoner;

8 af Sefatjas Børn Zebadja, Mikaels Søn, og med ham 80 Mandspersoner;

9 af Joabs Børn Obadja, Jehiels Søn, og med ham 218 Mandspersoner;

10 af Selomits Børn Josifjas Søn, og med ham 160 Mandspersoner;

11 af Bebajs Børn Zakarja, Bebajs Søn, og med ham 28 Mandspersoner;

12 af Asgads Børn Johanan Hakkatans Søn og med ham 110 Mandspersoner;

13 af Adonikams Børn de yngste, som hed Elifelet, Jegiel og Semaja, og med dem 60 Mandspersoner;

14 og af Bigvajs Børn Uti og Zabbud, og med dem var der 70 Mandspersoner.

15 Jeg samlede dem ved Floden, som løber til Ahava, og vi lejrede os der i 3 Dage; men da jeg gav Agt paa Folket og Præsterne, fandt jeg ingen Leviter der.

16 Jeg sendte da Høvadingerne Elieser, Ariel, Semaja, Elnatan, Jarib, Elnatan, Natan, Zakarja og Mesullam og Lærerne Jojarib og Elnatan

17 og lod dem drage til Høvdingen Jddo i den Stad Kasifja, jeg lagde dem Ordene i Munden, som de skulde tale til Iddo og hans Brødre Tempeltjenerne i Kasisja for at bringe os Tjenere til vor Guds Hus;

18 og de bragte os, som vor Guds gode Haand var over os, en forstandig Mand af Mahelis Børn, som var en Søn af Levi, Israels Søn, nemlig Serebja og hans Sønner og Brødre 18 Mænd;

19 Kasabja og med ham Jesaja af Meraris Børn, hans Brødre og Sønner vare 20;

20 0g af Tempeltjenerne, som David og Fyrsterne havde givet til Leviternes Tjeneste, 220 Tempeltjenere, som alle vare angivne ved Navn.

21 Der lod jeg udraabe en Faste ved Floden Ahava, for at vi kunde ydmyge os for vor Gud, for at bede ham om en lykkelig Rejse for os, vore Smaabørn og alt vort Gods;

22 thi jeg havde undseet mig ved at bede Kongen om en Krigshær og Ryttere til at hjælpe os mod Fjender paa Rejsen; thi vi havde sagt til Kongen: Vor Guds Haand er til det Bedste over alle dem, som søge ham; men hans Kraft og Vrede er over alle dem, som forlade ham.

23 Vi fastede altsaa og bad Gud om dette, og han bønhørte os.

24 Jeg udtog 12 af de fornemste Præster, nemlig Serebja og Kasabja og 10 as deres Brødre tilligemed dem;

25 og jeg tilvejede dem Sølvet, Guldet og Karrene, som var en Hæving for vor Guds Hus, som Kongen, hans Raadgivere og Fyrster og hele Israel, som befandt sig der, havde givet;

26 jeg tilvejede under deres Varetægt 650 Centner Sølv; 100 Centner i Sølvkar sog 200 Centner Guld;

27 og 20 Guldbægere 1000 Mark værd, og to gode blanke Kobberkar, ligesaa kostbare som Guld;

28 og jeg sagde til dem: I ere hellige for Herren, og Karrene ere hellige, og Sølvet og Guldet er en frivillig Gave til Herren, eders Fædres Gud;

29 værer aarvaagne og bevarer det, indtil I kan tilveje dem til de øverste Præster og Leviter og Israels fæderne Fyrster i Jerusalem, i Skatkamrene ved Herrens Hus.

30 Saa modtoge Præsterne og Leviterne denne Vægt af Sølv, Guld og Karrene for at bringe dem til Jerusalem til vor Guds Hus.

31 Paa den tolvte Dag i første Maaned brød vi op fra Ahavas Flod for at drage til Jerusalem; vor Guds Haand var over os, og han friede os fra Fjendens Haand og dem, der lurede paa Vejen;

32 og vi kom til Jerusalem og blev der i 3 Dage;

33 men den fjerde Dag blev Sølvet, Guldet og Karrene i vor Guds Hus tilvejede Præsten Meremot, Urias Søn, og tillige Eleasar, Pinehas Søn, og hos dem vare Leviterne Josabad, Jesuas Søn, og Noadja, Binnujs Søn,

34 efter Tal og Vægt paa det altsammen; og hele Vægten blev samme Tid opskreven.

35 De Folk, som havde været bortførte og vendte tilbage fra Fangenskabet, bragte Israels Gud Brændofre, nemlig 12 Oxer for hele Israel, 96 Væddere, 77 Lam og 12 Bukke til Syndoffer; altsammen til Brændoffer for Herren;

36 og de overgave Kongens Statholdere og Landshøvdinger denne Sides Floden Kongens Befaling, og de hjalp Folket og Guds Hus.

Esra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10