Bibelen

II. De tolv historiske bøger
11. Nehemja

Det 10de kapitel

Pagtens Forsegling.

1 De, som forseglede Pagten, vare: Landshøvdingen Nehemja, Hakaljas Søn, og Zedekia;

2 Seraja, Asarja, Jeremja,

3 Paskur, Amarja, Malkia,

4 Hattus, Sebanja, Malluk,

5 Harim, Meremot, Obadja,

6 Daniel, Gi1meton, Baruk,

7 Mesullam, Abia, Mijamin,

8 Magazja, Bilgaj, Semaja; disse vare Præsterne;

9 og Leviterne vare: Jesua, Asanjas Søn, Binnuj, af Kanadads Børn, Kadmiel,

10 og deres Brødre Sebauja, Hodia, Klita, Pelaja, Hanan,

11 Mika, Rekob, Kasabja,

12Sakkur, Serebja, Sebanja,

13 Hodia, Bani, Beninu.

14 Folkets Høvdinger vare: Paros, Pakat Mono, Elam, Sattu, Bani,

15 Bunni, Asgad, Bebaj,

16 Adonia, Bigvaj, Abia,

17 Ater, Hiskia, Azzur,

18 Hodia, Kasum, Bezaj,

19 Harif, Anatot, Nebaj,

20 Magpias, Mesallam, Kesir,

21 Mesesabel, Zadok, Jaddua,

22 Pelatja, Hanan, Anaja,

23 Hosea, Hananja, Hasub,

24 Hallokes, Filka, Sobek,

25 Reku, Kasabna, Magaseja,

26 Akia, Hanan, Anan,

27 Malluk, Harim, Baena.

28 Det øvrige Folk, Præsterne, Leviterne, Dørvogterne, Sangerne, Tempeltjenerne og alle, som havde skilt sig fra Folkene i Landene til Guds Lov, deres Hustruer, Sønner og Døtre, hver, som havde Forstand og Indsigt deri,

29 sluttede sig til deres Brødre, de Ædle iblandt dem, traadte ind i den edelige Pagt, at de vilde vandre i Guds Lov, som er given ved Guds Tjener Mose, at de vilde holde og gjøre efter Herrens, vor Herres, Bud, Love og Skikke;

30 at vi ikke vilde give Folkene i Landet vore Døtre eller tage deres Døtre til vore Sønner;

31 og naar Folkene i Landet bragte Varer og alt Slags Korn til at sælge paa Hviledagen, at vi da ikke vilde modtage det af dem om Hviledagen og paa Helligdage, og at vi vilde lade det syvende Aar hvile og eftergive alt Slags Paalæg;

32 og at vi vilde stadfæste det Paabud, at vi aarlig skulde give en tredie Del Sekel til vor Guds Huses Tjeneste,

33 til Skuebrød, det daglige Madoffer, det daglige Brændoffer paa Hviledagene, Nymaanesdagene, Festerne, til helligt Brug, til Syndoffer til at sone for Israel, og til al Gjerning i vor Guds Hus;

34 og vi, baade Præsterne, Leviterne og Folket kastede Lod om Leveringen af Brænde, som skulde føres til Guds Hus efter vore fæderne Huse paa bestemte Tider aarlig Aars til at brænde paa Herrens, vor Guds, Alter, som skrevet staaer i Loven;

35 og at vi vilde bringe vort Lands Førstegrøde, Førstegrøden af al Frugt, af alle Træer, aarlig Aars til Herrens Hus;

36 og de Førstefødte af vore Sønner og af vort Kvæg, som skrevet er i Loven, de Førstefødte af vore Oxer og vore Faar, at vi vilde bringe dem til vor Guds Hus, til Præsterne, som tjene i vor Guds Hus;

37 og at vi vilde bringe vor første Dejg og Hævofre og Frugten af alle Træer, Most og Olie til Præsterne i Kamrene ved vor Guds Hus og Tienden af vor Jord til Leviterne, men Leviterne skulde selv tage Tienden i alle vore Stæder, som have Jordbrug;

38 men at en af Præsterne, en af Arons Sønner skulde være med Leviterne, naar de tage Tiende, og at Leviterne skulde føre Tiendedelen af Tienden til vor Guds Hus til Kamrene i Forraadshuset;

39 thi Israels Børn og Leviterne skulde bringe en Hæving af Korn, Most og Olie til Forraadskamrene; thi der ere de hellige Kar og Præsterne, som gjøre Tjeneste, Dørvogterne og Sangerne, og at vi ikke forlade vor Guds Hus.

Nehemja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13