Bibelen

II. De tolv historiske bøger
11. Nehemja

Det 11de kapitel

Liste over de ny Indbyggere i Staden og paa Landet.

1 Folkets høvdinger boede i Jerusalem; men det øvrige Folk kastede Lod om at lade een af hver 10 komme for at bo i den hellige Stad Jerusalem; de ni Tiendedele skulde blive i Stæderne.

2 Og Folket velsignede alle de Mænd, som frivillig nedsatte sig i Jerusalem.

3 Disse ere Høvdingerne for Landskabet, og de boede i Jerusalem - i Judas Stæder boede hver i sin Ejendom i deres Stæder nemlig Israel, Præsterne, Leviterne, Tempeltjenerne og Børnene af Salomons Tjenere; -

4 men i Jerusalem boede nogle af Judas og Benjamins Børn, nemlig af Judas Børn: Ataja, Ussias Søn, en Søn af Zakarja, Amarjas Søn, en Søn af Sefatja Mahalalels Søn af Pereziderne;

5 og Magaseja, Baruks Søn, en Søn af Kol Kose, en Søn af Kasaja, en Søn af Adaja, en Søn af Jojarib, en Søn af Zakarja, en Siloniters Søn.

6 Alle Berezider, som boede i Jerusalem, vare 468 brave Mænd.

7 Disse vare af Benjamins Børn: Sallu, Mesullams Søn, en Søn af Joed, en Søn af Pedaja, en Søn af Kolaja, en Søn af Magaseja, en Søn af Itiel, en Søn af Jesaja;

8 og efter ham Gabbaj, Sallaj, 928.

9 Og Joel, Sikris Søn, var Befalingsmand over dem, og Juda, Sennuas Søn, var over den anden Del af Staden. -

10 Af Præsterne Jadaja, Jojaribs Søn, Jakin,

11 Seraja, Hilkias Søn, en Søn af Mesullam, en Søn af Zadok, en Søn af Merajot, en Søn af Akitub, som var en Fyrste i Guds Hus.

12 Deres Brødre, som gjorde Tjeneste i Huset, vare 822, og Adaja, en Søn af Jerokam, en Søn af Pelalja, en Søn af Amzi, en Søn af Zakarja, en Søn af Paskur, en Søn af Malkia;

13 og hans Brødre, som vare Familiehoveder, vare 242; og Amassaj, en Søn af Azarel, en Søn af Akzaj, en Søn af Mesillemot, en Søn af Immer;

l4 og deres Brødre, vældige Krigsmænd, vare 128; Befalingsmanden over dem var Zabdiel, Gedolims Søn.

15 Af Leviterne vare Semaja en Søn af Hasub, en Søn af Asrikam, en Søn af Kasabja, en Søn af Bunni;

16 og Sabtaj og Josabad af Leviternes Høvdinger vare over den udvendige Gjerning ved Guds Hus;

17 og Matanja, en Søn af Mika, en Søn af Zabdi, en Søn af Asaf, som var Formand for at begynde Takkebønnen, og Bakbukja, der var den anden af hans Brødre, og Abda, en Søn af Sammua, en Søn as Galal, en Søn af Jedutun;

18 alle Leviterne i den hellige Stad vare 284. -

19 Dørvogterne vare Akkub, Talmon og deres Brødre, som vogtede Dørene; de vare l72. -

20 De øvrige Israeliter, Præsterne og Leviterne boede i alle Judas Stæder, hver i sin Arv;

21 Tempeltjenerne boede paa Ofel; og Zika og Gizpa vare over Tempeltjenerne.

22 Leviternes Befalingsmand i Jerusalem var Ussi, en Søn af Bani, en Søn af Kasabja, en Søn af Matanja, en Søn af Mika. Af Asafs Børn vare Sangerne ved Tjenesten i Guds Hus;

23 thi der var en kongelig Befaling angaaende dem, og der var noget Vist bestemt for Sangerne hver Dag.

24 Petakja, en Søn af Mesesabel af Judas Søn Zeras Børn, havde paa Kongens Vegne med alle Folkets Sager at gjøre.

25 I Byerne paa Landet boede nogle af Juda Børn i Kirjat Arba og dens Aflæggere, Dibon og dens Aflæggere, i Jekabzel og dens Landsbyer,

26 og i Jesua, Molada og Bet Palet,

27 Hasar Sual, Bersaba og dens Aflæggere,

28 Ziklag Mekona og dens Aflæggere,

29 En-Rimon, Zora, Jarmut,

30 Zanoak, Adullam og dens Landsbyer, Lakis og dens Marker, Aseka og dens Aflæggere, saa de nedsatte sig fra Bersaba til Hinnoms Dal.

31 Men Benjamins Børn af Geba boede i Mikmas, Aja, Betel og dens Aflæggere,

32 Anatot, Nob, Ananja,

33 Hazor, Rama, Gitaim,

34 Kadid, Zeboim, Neballat,

35 Lod og Ono i Tømmermandsdalen.

36 Af Leviterne boede nogle i Judas og Benjamins Lodder.

Nehemja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13