Bibelen

II. De tolv historiske bøger
11. Nehemja

Det 12de kapitel

Præsterne og Leviterne opregnes. Staden indvies. Opsynsmænd.

1 Disse ere de Præster og Leviter, som drog op med Zerubabel, Sealtiels Søn, og Jesua: Seraja, Jeremja, Esra,

2 Amarja, Malluk, Hattus,

3 Sekanja, Rekum, Meremot,

4 Idda, Ginnetoj, Abia,

5 Mejanim Magadja, Bilga,

6 Semaja, Jojarib, Jedaja,

7 Sallu, Amok, Hilkia, Jedaja. Disse vare Hovederne for Præsterne og· deres Brødre i Jesuas Dage. -

8 Leviterne vare: Jesua, Binnuj, Kadmiel, Serebja, Juda, Mattanja - han og hans Brødre stod for Takkesangen -

9 Bakbukja og Unni, deres Brødre, vare hos dem for at holde Vagt.

10 Jesua avlede Jojakim, Jojakim Eljasib, Eljasib Jojada,

11 Jojada Jonatan og Jonatan Jaddua.

12 I Jojakims Dage vare disse Præster og fæderne Fyrster: Af Seraja var Meraja, af Jeremja Hananja,

13 af Esra Mesullam, af Amarja Johanan,

14 af Meluku Jonatan, af Sebanja Josef,

15 af Harim Adna, af Merajot Helkaj,

16 af Iddo Zakarja, af, Ginneton Mesullam,

17 af Abia Sikri, as Minjamin var Piltaj efter Modaja;

18 af Bilga var Sammua, as Semaja Jonatan,

19 af Jojarib Mattenaj, af Jedaja Ussi,

20 af Sallaj Kallaj, af Amok Eder,

21 af Hilkia Kasabja, af Jedaja Netanel.

22 Af Leviterne blev i Eljasibs, Jojadas, Johanans og Jadduas Dage de fæderne Fyrster og Præsterne optegnede indtil Perseren Darios Regjering

23 De fæderne Fyrster blandt Leviterne bleve optegnede i Krønikernes Bog indtil Johanans, Eljasibs Søns, Dage;

24 og Hovederne for Leviterne vare Kasabja, Serebja, Jesua, Kadmiels Søn, og deres Brødre vare hos dem for at love og takke efters Davids, den Guds Mands, Befaling, Vagt efter Vagt;

25 Mattanja, Baklmkja, Obadja, Mesullam, Talman, Akkub, som varetoge Vagterne ved Dørene i Portene ved Skatkammeret.

26 Disse vare samtidige med Jojakim, en Søn af Jesua, en Søn af Jozadak, og med Landshøvdingen Nehemja og med Præsten Esra den Skriftkloge.

27 Til Indvielsen af Jerusalems Mur søgte man Leviterne fra alle deres Stæder for at føre dem til Jerusalem og holde Indvielsen med Glæde og Tak og med Sang til Bækkener, Lyrer og Harper;

28 og Sangerne samledes fra Sletten omkring Jernsalem og fra Netofatiternes Landsbyer;

29 samt fra Gilgals Hus, Gebas og Asmavets Marker, thi Sangerne havde bygget sig Landsbyer trindt om Jerusalem.

30 Præsterne og Leviterne rensede sig, og de rensede Folket, Portene og Murene.

31 Saa lod jeg Judas Fyrster stige op paa Muren, og jeg ordnede to store Takkekor og Tag; det ene gik til Højre op paa Muren ad Møgporten,

32 og dem fulgte Hosaja og Halvdelen af Judas Fyrster,

33 og Asarja, Esra, Mesullam,

34 Juda og Benjamin, Semaja og Jeremja

35 og nogle af Præsternes Børn med Lurene: Zakarja, en Søn af Jonatan, Søn af Semaja, Søn af Mattanja, Søn af Mikaja, Søn af Sakkur, Asafs Søn;

36 og hans Brødre: Semaja, Azarel, Milalaj, Gilalaj, Magaj, Netanel, Juda, Hanan med Davids, den Guds Mands, Strengeleg; og den Skriftlærde Esra gik foran dem.

37 Ved Kildeporten gik de ligefrem over Opgangen til Davids Stad ad Opgangen til Muren fra Davids Hus til Vandporten mod Østen.

38 Det andet Takkekor gik ligeoverfor dette, og jeg fulgte det med Halvdelen af Folket paa Muren ad Ovntaarnet til den brede Mur,

39 og over Efraims Port, Gammelport, Fiskeport, Hananels Taarn og Meas Taarn til Faareporten, og de standsede i Fængselsporten. -

40 Derpaa stode begge Korene i Guds Hus tilligemed mig og Halvdelen af Forstanderne;

41 og Præsterne Eljakim, Magaseja, Minjamin, Mikaja, Eljoenaj, Zakarja og Hananja med Lurene;

42 og Magaseja, Semaja, Eleasar, Ussi, Johanan, Malkia, Elam og Eser; Sangerne lode sig høre, og Jizrakja var deres Formand. -

43 Samme Dag bragte de store Ofre og vare glade, thi Gud havde skjænket dem en stor Glade; endogsaa Kvinder og Børn vare glade, og Fryderaabet i Jerusalem kunde høres langt borte.

44 Samme Dag bleve nogle satte over Forraadskamrene for Hævingerne af Førstegrøden af Tienderne til der at indsamle af Bymarkerne, hvad der tilfaldt Præsterne og Leviterne efter Loven, thi Juda havde Glæde af Præsterne og Leviterne, som stode

45 og varede paa deres Guds Lov og hvad der hørte til Rensningen; og Sangernes og Dørvogternes Tjeneste efter Davids og hans Søn Salomons Befaling;

46 thi forhen i Davids og Asafs Dage var der Formænd for Sangerne, Lovsangen og Takkesangen til Gud.

47 Zerubabels og Nehemjas Dage gav hele Israel daglig Sangerne og Dørvogterne, hvad der tilkom dem hver Dag, og Leviterne, hvad der var helliget dem; men Leviterne gav Arons Sønner hvad der var helliget dem.

Nehemja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13