Bibelen

II. De tolv historiske bøger
11. Nehemja

Det 3dje kapitel

Jerusalems mure opbygges.

1 Da rejste Ypperstepræsten Eljasib og hans Brødre Præsterne sig, og de byggede Faareporten, indviede den, de indsatte Døre og indviede den indtil Meas Taarn paa den ene og Hananels Taarn paa den anden Side.

2 Ved den ene Side af ham byggede Jerikos Mænd og ved den anden Side af ham byggede Sakkur, Imris Søn;

3 Sena-as Børn byggede Fiskeporten: de lagde dens Bjælker, indsatte dens Døre, Laase og Stænger.

4 Ved Siden af dem tog Meremot, en Søn af Uria Hakkoz Søn, fat; ved Siden af dem Mesullam, en Søn af Berekja, Mesezabels Søn; ved Siden af dem Zadok, Baenas Søn;

5 ved Siden af dem toge Tekoiterne fat; men deres Stormaend bøjede sig ikke under Arbejdet for deres Herre.

6 Den gamle Port istandsatte Jojada Paseas Søn og Mesullam Besodjas Søn; de lagde dens Bjælker, indsatte dens Døre, Laase og Stænger;

7 ved Siden af dem tog Gibeoniten Melatja, Meronotiten Jadon og Mændene fra Gibeon og Mispa fat indtil Landshøvdingens Amtshus hinsides Floden;

8 ved Siden af ham tog Ussiel, en Søn af Harhaja, som var Guldsmed, fat, og ved Siden af ham en Apotekersøn Hananja; man havde nemlig ladet Jerusalem staa indtil den brede Mur.

9 Ved Siden af dem tog Refaja, Hurs Søn, som var Høvding for et halvt Kvarter i Jerusalem, fat;

10 ved Siden af dem Jedaja, Harumafs Søn og det lige over for hans Hus, og ved Siden af ham Hattus Kasabnajas Søn;

11 men Malkia Harims Søn og Kasub Pakat-Moabs Søn istandsatte en anden Strækning og Ovntaarnet;

12 ved Siden af ham tog Sallum Hallokes Søn, som var Høvding for et halvt Kvarter i Jerusalem, fat, baade han og hans Døtre.

13 Dalporten istandsatte Hanun og Folkene fra Sanok; de byggede den op, indsatte dens Døre, Laase og Stænger, tilligemed 1000 Alen paa Muren indtil Møgporten;

14 Møgporten istandsatte Malkia Rekabs Søn, som var Høvding over Vingaardsmændenes Kvarter; han opbyggede den, indsatte dens Døre, Laase og Stænger;

15 Kildeporten istandsatte Sallun, Kol-Koses Søn, som var Høvding for Kvarteret Mispa; han byggede den, tækkede den og indsatte dens Døre, Laase og Stænger, tilligemed sit Muren ved Selas Dam ved Kongens Have og til Opgangen, der gaaer ned fra Davids Stad;

16 efter ham tog Nehemja, Asbuks Søn, som var Høvding for det halve Kvarter Bet-Zur, fat, til ligeoverfor Davids Grave, Dammen Asuja og Heltehuset;

17 efter ham tog Leviterne fat, nemlig Rekum Banis Søn, og ved Siden af ham tog Kasabja, som var Høvding for det halve Kvarter Kegila, sin Del;

18 efter ham tog deres Brødre fat, nemlig Bavvaj Henadads Søn, Høvding for det halve Kvarter Kegila;

19 ved Siden af ham tog Eser, (Jesuas Søn, Høvding i Mispa en anden Strækning tvertover for Opgangen til Rustkammeret paa Hjørnet;

20 efter ham satte Baruk Zabbajs Søn med Jver et andet Stykke istand fra Hjørnet til Ypperstepræsten Eljasibs Husdør;

21 efter ham istandsatte Meremot, en Søn af Uria Hakoz Søn, en anden Strækning fra Eljasibs Husdør til Enden paa Eljasibs Hus;

22 efter ham tog Præsterne, Mændene fra Sletten fat;

23 efter dem tog Benjamin og Hassub fat ligeoverfor deres Hus; efter ham tog Asarja, en Søn af Magaseja, Ananjas Søn, fat ved sit Hus;

24 efter ham istandsatte Binnuj Hanadads Søn en anden Strækning fra Asarjas hus til Krogen og Hjørnet;

25 og Ussajs Søn Palal ligeoverfor Krogen og Taarnet, som ispringer frem fra den vore Kongebygning, som er ved Stokhusgaarden; og efter ham Pedaja, Pareos Søn;

26 Tempeltjenerne, som boede paa Ofel, toge fat tvertover for Øster Vandport og Taarnet, som der springer frem;

27 efter dem istandsat te Tekoiterne en anden Strækning, ligeoverfor det store fremspringende Taarn og indtil Ofels Mur; fra Hesteporten istandsatte Præsterne et Stykke, hver foran sit Hus;

29 Immers Søn Zadok tog nemlig fat efter ham ligeoverfor sit Hus, og efter ham Semaja, Sekanjas Søn, der vogtede Østerport;

30 efters ham istandsatte Hananja Selemjas Søn og Hanun, Zalafs sjette Søn, en anden Strækning, og efter ham Mesullam Berekjas Søn ligeoverfor sit Kammer;

31 efter ham tog Guldsmedssønnen Malkia fat indtil Tempeltjenernes og Kræmmernes Hus, ligeoverfor Vagtporten og indtil Overkammeret paa Hjørnemuren;

32 men mellem Overkammeret paa Hjørnemuren og Faareporten toge Guldsmedene og Kræmmerne fat.

Nehemja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13