Bibelen

II. De tolv historiske bøger
11. Nehemja

Det 6te kapitel

Nehemja undgaaer Fjendernes Efterstræbelser.

1 Da Sanballat, Tobia, Araberen Gesem og vore øvrige Fjender hørte, at jeg havde opbygget Muren, og der var ikke et Brud tilbage paa den, - dog havde jeg den Gang ikke sat Dørene i Portene, -

2 saa sendte Sanballat og Gesem mig Bud og lod sige: Velan, lad os samles i Landsbyerne i Dalen Ono; men de tænkte paa at gjøre en Ulykke paa mig;

3 men jeg sendte dem Bud og lod sige: Et stort Arbejde har jeg for, jeg kan ikke drage ned, hvorfor skulde Arbejdet standse, naar jeg lod det ligge og drog ned til eder?

4 De sendte mig 4 Gange Bud paa denne Maade, og jeg svarede dem paa samme Maade. -

5 Da sendte Sanballat femte Gang sin Tjener til mig paa samme Maade, og han havde et aabent Brev i Haanden;

6 og deri stod skrevet: Det er fortalt blandt Folkene, og Gasmu siger det ogsaa, at du og Jøderne tænke paa at gjøre Opstand, at du derfor opbygger Muren, og at du vil blive deres Konge ved denne Lejlighed;

7 ja, at du endog har bestilt Profeter, som skulle udraabe om dig i Jerusalem: Han er Konge i Juda; og nu kunde det samme spørges af Kongen, derfor gaa nu og lad os raadføre os med hinanden.

8 Men jeg sendte ham Bud og lod sige: Der er ikke skeet noget saadant, som du siger ; thi du har digtet det af dit eget Hjærte!!

9 De vilde nemlig alle gjøre os frygtsomme og sagde: De skulle drage deres Hænder fra Arbejdet, saa det ikke bliver gjort. Men nu styrk Du mine Hænder!

10 Jeg gik ind til Semaja, en Søn af Delaja, Mehetabels Søn, som havde lukket sig inde, og han sagde: Lad os gaa sammen til Guds Hus ind i Templet og lukke Templets Døre; thi de vil komme for at slaa dig ihjel, ja ved Natten vil de komme for at slaa dig, ihjel.

11 Men jeg svarede: Skulde en Mand som jeg flygte? og hvilken Mand skulde i min Stilling gaa ind i Templet og blive i Live? Jeg vil ikke gaa!

12 Thi jeg vidste vel, at Gud ikke havde sendt ham, men han fremførte den Spaadom om mig, fordi Tobia og Sanballat havde lejet ham;

13 derfor var han nemlig lejet, for at jeg skulde blive bange, handle saaledes og forsynde mig; og det skulde været dem til et ondt Navn paa mig, for at de kunde kaste mig.

14 Husk dog, min Gud! Tobia og Sanballat for disse deres Gjerninger, ja ogsaa Profetinden Nogadja og de øvrige Profeter, som vilde gjøre mig bange.

15 Muren blev fuldfærdig paa den fem og tyvende Dag i Maaneden Elul, i 52 Dage. -

16 Da alle vore Fjender hørte det, og alle Hedningerne trindt om saae det, faldt de dybt i deres egne Øjne, thi de forstod, at denne Gjerning var gjort af vor Gud.

17 I den Tid skrev Adelsmændene i Juda mange Breve, som gik til Tobia, og fra Tobia kom der Breve til dem; thi mange i Juda vare i Fostbroderlag med ham; thi han var Svoger til Araks Søn Sekanja, og hans Søn Johanan havde taget en Datter af Mesullam, Berekjas Søn.

19 De talede ogsaa til mig om hans mange gode Egenskaber, og mine Ord bragte de ud til ham ; saa sendte Tobia Breve for at gjøre mig bange.

Nehemja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13