Bibelen

II. De tolv historiske bøger
11. Nehemja

Det 7de kapitel

Vagterne i Jerusalem. Liste over dem, som vare komne fra Fangenskabet med Zerubabel.

1 Da Muren var opbygget, satte jeg Dørene i, og der blev beskikket Portnere, Sangere og Leviter.

2 Og jeg befalede min Broder Hanani og Borgfogeden i Jerusalem Hananja, thi han var en trofast Mand, som frygtede Gud fremfor de Fleste,

3 og jeg sagde til dem: Man skal ikke aabne Jerusalems Porte, inden Solen varmer igjennem, og mens de stode hos, skulde man lukke Dørene og holde dem lukkede, og man skal sætte Vagter af Jerusalems Indbyggere, hver Mand paa sin Post og hver ligeoverfor sit Hus;

4 thi Staden var vid til begge Sider og stor, og der var kun faa Folk i den, og Husene vare ikke opbyggede.

5 Min Gud gav mig i mit Hjerte, at jeg skulde samle Adelsmændene, Forstanderne og Folket for at optage Slægtregistrene, og jeg fandt en Slægtebog over dem, som første Gang vare dragne op, og i den fandt jeg skrevet:

6 Disse ere de Folk i Landskabet, som drage op af Fangenskabet, hvilke Babels Konge Nebukadnedzar havde bortført, og som vare vendte tilbage til Jerusalem og Juda, hver til sin Stad;

7 de, som kom med Zerubabel, Jesua, Nehemja, Asarja, Ragamja, Nakkamani, Mordokaj, Bilsan, Misperet, Bigvaj, Nekum, Baena; dette er Tallet paa Mændene af Israels Folk:

8 Pareos Børn vare 2,172;

9 Sefatjas 372;

10 Araks 652;

11 Pakat Moabs Børn af Jesuas og Joabs Efterkommere vare 2,818;

12 Elams Børn vare l,254;

13 Sattus 845;

14 Sakkals 760;

15 Binnujs 648;

16 Bebajs 628;

17 Asgads 2,322;

18 Adonikams 667;

19 Bigvajs 2,067;

20 Adins 655;

21 Aters Børn af Hiskia vare 98;

22 Hasums Børn vare 328;

23 Bezajs 324;

24 Harifs 112;

25 Gibeons 95;

26 Mændene fra Betlehem og Netosa 188;

27 fra Anatot 128;

28 fra Bet Asmavet 42;

29 fra Kirjat Jearim, Kefira og Beerot 743;

30 fra Rama og Geba 621;

31 fra Mikmas 122;

32 fra Betel og Aj 123;

33 fra det andet Nebo 52;

34 fra det andet Elam 1,254;

35 Børnene fra Harim vare 320;

36 af Jeriko 345;

37 af Lod, Hadid og Ono 721;

38 af Sena-a 3,930. -

39 Præsternm Jedajas Sønner af Jesuas Hus vare 973;

40 Immers Sønner 1,052;

41 Paskurs 1,247;

42 Harims 1,017. -

43 Leviterne: Jesuas Børn af Kadmiel af Hodevas Børn vare 74. -

44 Sangerne: Asafs Børn vare 148. -

45 Dørvogterne, Sønner af Sallum, Ater, Talmon, Akkub, Hatita, Sobaj vare 138. -

46 Tempeltjenerne: Sønner af Zika, Hasufa Tabaot,

47 Keros, Siga, Padon,

48 Lebana, Hagaba, Salmaj,

49 Hanan, Giddel, Gakar,

5O Reaja, Rezin, Rekoda,

51 Gazzam, Ussa, Pasea,

52 Besaj, Me-unim, Nefusim,

53 Bakbuk, Hakufa, Karkur,

54 Bazlit, Mekida, Harsa,

55 Barkos, Sisera, Tamak,

56 Neziak, Hatifa.

57 Børnene af Salomons Tjenere vare Sønnerne af Sotaj, Soferet, Prida,

58 Jagala, Darkon, Giddel,

59 Sefatja, Hattil, Pokeret Hazzebaim, Amon.

60 Alle Tempeltjenerne og Børnene af Salomons Tjenere vare 392.

61 Disse vare de, som drog op fra Tel-Melak, Tel-Harsa, Kerub, Addon, Immer, men de kunde ikke opgive deres Fædres Hus og Slægt om de vare af Israel,

62 nemlig Sønner af Delaja, Tobia, Nekoda 642;

63 og af Præsterne Sønner as Hobaja, Hakkoz, Barsillaj, som havde taget sig en Hustru as Gileaditen Barsillajs Døtre og var bleven nævnt efter dem.

64 Disse ledte efter deres Fortegnelse blandt dem, som vare optagne i Slægtregistret, men man fandt dem ikke, og de bleve som urene afviste fra Præstedømmet;

65 og Landshøvdingen sagde til dem, at de ikke maatte spise af det Højhellige, indtil der opstod en Præst med "Lys og Sandhed".

66 Hele Forsamlingen var i een Sum 42,360,

67 foruden deres Tjenere og Tjenestepiger, som vare 7,337, og de havde 245 Sangere og Sangerinder.

68 De havde 736 Heste, 245 Mulæsler,

69 og 435 Kameler og 6,720 Æsler.

70 En Del af de fæderne Fyrster havde givet til Arbejdet; Landshøvdingen havde givet til Skatten 1000 Mark Guld, 50 Offerskaaler 530 Præstekjoler;

71 andre af de fæderne Fyrster havde givet til Skatten for Arbejdet 20,000 Mark Guld og 2,200 Pund Sølv;

72 og hvad det øvrige Folk gav var 20,000 Mark Guld, 2000 Pund Selv og 67 Præstekjoler. -

73 Saa boede Præsterne, Leviterne, Dørvogterne, Sangerne, nogle af Folket, Tempeltjenerne og hele Jsrael i deres Stæder; den syvende Maaned kom, og Israels Børn vare i deres Stæder.

Nehemja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13