Bibelen

II. De tolv historiske bøger
11. Nehemja

Det 8de kapitel

Esra forelæser Lovene. Lovsalernes Fest.

1 Hele Folket samledes som een Mand paa den aabne Plads foran Vandporten, og de sagde til den Skriftkloge Esra, at han skulde bringe Mose-Lovbog, som Herren havde budet Israel;

2 og Præsten Esra bragte Loven frem for Forsamlingen baade for Mænd og Kvinder og alle, som forstod at høre til, paa den første Dag i den syvende Maaned;

3 og han læste i den foran paa den aabne Plads, som er foran Vandporten, fra det blev lyst til midt paa Dagen, for Mænd og kvinder og dem, som kunde forstaa det, og hele Folkets Øren var henvendt til Lovens Bog.

4 Den Skriftkloge Esra stod paa en Forhøjning af Træ, som de havde opført til det samme, og hos ham stod Mattitja, Sema, Anaja, Uria, Hilkia og Magaseja ved hans højre Side, og Pedaja, Misael, Malkia, Hasum, Kasbadna, Zakarja og Mesullam ved hans venstre Side.

5 Esra aabnede Bogen for hele Folkets Øjne, thi han stod højere end hele Folket; og da han lukkede den op, rejste hele Folket sig;

6 og Esra lovede Herren, den store Gud, og hele Folket svarede Amen, Amen! med oprakte Hænder; og de bøjede sig og kastede sig paa deres Ansigt til Jorden for Herren.

7 Men Jesua, Bani, Serebja, Jamin, Akkub, Sabtaj, Hodia, Magaseja, Klita, Asarja, Josabad, Hanan, Pelaja og Leviterne underviste Folket om Loven, men Folket stod paa deres Stade.

8 De læste klarlig i Bogen, i Guds Lov, angav Meningen og forklarede den under Oplæsningen.

9 Men Nehemja, det er Landshøvdingen, og den Skristkloge, Præsten Esra, og Leviterne, som underviste Folket, sagde til hele Folket: Denne Dag er hellig for Herren eders Gud, I maa ikke sørge og ikke græde; thi hele Folket græd, da de hørte Lovens Ord.

10 Han sagde endvidere til dem: Gaaer hen og spiser det Fede og drikker det Søde og sender ogsaa dem en Del, som intet have beredt for sig; thi denne Dag er hellig for vor Herre, I maa ikke være bekymrede; thi Glæden i Herren er eders Styrke;

11 og Leviterne fik hele Folket stillet, da de sagde: Tier stille; thi denne Dag er hellig, I maa ikke være bekymrede.

12 Saa gik hele Folket hen for at spise og drikke, sende en Del til andre og gjøre sig stor Glæde; thi de havde forstaaet sig paa de Ord, som man havde forklaret dem.

13 Næste Dag samledes de fæderne Fyrster over alt Folket, Præsterne og Leviterne hos den Skriftkloge Esra, for at han skulde undervise dem om Lovens Ord; og de fandt skrevet i Loven, som Herren havde befalet ved Mose, at Israels Børn skulde bo i Løvhytter paa Festen i den syvende Maaned;

15 og at de maatte bekjendtgjøre og lade udraabe i alle deres Stader og i Jerusalem: Gaaer ud paa Bjerget og bringer Olivengrene, Grene af Olietræer, Myrter, Palmer og Løvtræer, for at gjøre Løvhytter, eftersom skrevet staaer.

16 Saa gik Folket ud, bragte dem og gjorde sig Løvhytter hver paa sit Tag eller i deres Gaarde, eller i Forgaardene ved Guds Hus, eller paa den aabne Plads ved Vandporten og ved Efraims Port;

17 og hele Forsamlingen af dem, som vare vendte tilbage fra Fangenskabet, gjorde sig Løvhytter og boede i dem; thi Israels Børn havde ikke gjort saaledes fra Jesua Nuns Søns Dage indtil denne Dag, og der var en meget stor Glæde;

18 og man læste i Guds Lovbog hver Dag, fra den første Dag til den sidste; og de holdt Fest i syv Dage, og paa den ottende Dag var der en hellig Forsamling, som Skik er.

Nehemja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13