Bibelen

II. De tolv historiske bøger
12. Esters bog

Det 1ste kapitel

Kong Ahasveros forskyder Dronning vasti.

1 I Ahasveros' Tid - nemlig den Ahasveros, som herskede fra Indien til Morland over 127 Landskaber -

2 i den Tid Kong Ahasveros sad paa sit Riges Trone paa Slottet i Susan,

3 gjorde han i sit tredje Regjeringsaar Gilde for alle fine Fyrster og Tjenere; en Skare Perser og Meder, de Ædelbaarne og Fyrsterne i Landskaberne stode for ham;

4 og han viste sit Riges herlige Rigdom og sin Storheds pragtfulde Glands i mange Dage, i 180 Dage.

5 Da disse Dage vare omme, gjorde Kongen et Gilde i 7 Dage i Forgaarden til Haven ved Kongeborgen for hele Folket, som fandtes i Susan, baade Store og Smaa.

6 Tæpper af fint hvidt og blaat Bomuld vare der ophængte ved Snare af hvidt Bomuld og Park i purpur i Sølvringe paa Marmorsøjler; Bænke af Sølv og Guld stode paa et Gulv, der var indlagt med Porfyr, hvidt Marmor, Perlemor og Skildpadde;

7 Drikkevarerne bragtes i Guldskaale, og Skaalene vare af forskjellig Form; kongelig Vin var der i Overflødighed, som Kongen formaaede.

8 Med Hensyn til Drikken var det fastsat, at ingen nødte nogen, thi Kongen havde befalet alle Store i sit Hus, at hver maatte have sin frie Villie.

9 Dronning Vasti havde ogsaa gjort et Gjæstebud for Kvinderne i det kongelige Hus, som tilhørte Kong Ahasveros.

10 Paa den syvende Dag, da Kongen var ved godt Mod af Vinen, sagde han til Mehumam, Bista, Karbona, Bigta, Abagta, Zetar og Karkas, de syv Hofmænd, som havde Opvartning hos Kong Ahasveros,

11 at de skulde føre Dronning Vasti frem for Kongen med den kongelige Krone, for at han kunde fremstille hendes Skjønhed for Folket og Fyrsterne, thi hun var dejlig af Udseende.

12 Men Dronning Vasti vægrede sig ved at komme efter Kongens Ord ved Hofmaendene; da blev Kongen meget vred, og Harmen brændte i ham;

13 og Kongen sagde til de Vise, som forstode sig paa Tiderne, - thi en Sag fra Kongen maatte altid forelægges dem, som forstode sig paa Lov og Ret;

14 og de, som vare ham nærmest, vare Karsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena og Memukan, de syv Fyrster i Persien og Medien, som saae Kongens Ansigt og sad øverst i Riget: -

15 Efter hvilken Lov skal man behandle Dronning Vasti, fordi hun ikke gjorde efter Kong Ahasveros' Ord ved Hofmændene?

16 Da sagde Memukan for Kongen og Fyrsterne: Det er ikke alene mod Kongen, Dronning Vasti har forseet sig, men mod alle Fyrster og hele Folket, som er i Kong Ahasveros' Lande;

17 thi Dronningens Ord vil komme ud mellem alle Kvinder, saa de vil foragte deres Mænd, naar man maa sige: Kong Ahasveros bød at føre Dronning Vasti for ham, men hun kom ikke!

18 Paa denne Dag ville Fyrstinderne i Persien og Medien sige ligedan til alle Kongens Fyrster, naar de høre Dronningens Ord, og der vil blive nok af Foragt og Vrede.

19 Dersom det maatte behage Kongen, lade man et Kongebud udgaa fra ham og optegne mellem Persiens og Mediens Love, saa det ikke kan tages tilbage: At Vasti ikke maa komme for Kong Ahasveros' Øjne, og at Kongen vil give Dronningstolen til hendes Næste, som er bedre end hun;

20 og at Kongens Befaling, som han vil give, bliver bekjendtgjort i hele hans Rige, skjøndt det er vidtløftigt: saa ville alle Kvinder holde deres Mænd i Ære, baade Høje og Lave.

21 Dette Ord behagede Kongen og Fyrsterne, og Kongen gjorde efter Memukans Ord;

22 og han sendte Breve til alle sine Landskaber, til hvert Landskab i dets Skrift og til hvert Folk i dets Tungemaal: Hver Mand skal være Herre i sit Hus og tale i sit Folks Sprog!

Esters bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10