Bibelen

II. De tolv historiske bøger
12. Esters bog

Det 2det kapitel

Ester bliver Dronning.

1 Da Kong Ahasveros' Vrede siden efter satte sig, tænkte han paa Vasti, hvad hun havde gjort, og hvad der var besluttet over hende.

2 Men Kongens Tjenere, som opvartede ham, sagde: Man søge Kongen nogle unge, smukke Piger,

3 og Kongen byde Befalingsmændene i alle hans Riges Landskaber, at de skal samle alle smukke unge Piger til Slottet i Susan til Fruerburet under Kongens Hofmand Hegaj, som vogter Kvinderne, og give dem, hvad der hører til deres Renselse;

4 og den Pige, som behager Kongen, skal være Dronsning i Vastis Sted. Dette Ord behagede Kongen, og han gjorde saaledes.

5 Der var en jødisk Mand i Kongestaden Susan, som hed Mordokaj; han var en Søn af Ja-ir, en Søn af Sime-i, en Søn af Kis, en Benjaminit,

6 som var bleven bortført fra Jerusalem med de Fanger, som kom i Fangenskab med Judas Konge Jekonja, hvem Babels Konge Nebukadnezar bortførte.

7 Han var Plejefader for Hadassa, det er Ester, der var en Datter af hans Farbroder; thi hun havde hverken Fader eller Moder, og Pigen var af smuk Skabning og dejligt Udseende, og efter hendes Faders og Moders Død havde Mordokaj taget hende til sig i Datters Sted.

8 Da man hørte Kongens Ord og Befaling og mange Piger bleve samlede paa Slottet i Susan under Hegaj, blev Ester ogsaa taget til Kongens Hus under Hegaj, som vogtede Kvinderne.

9 Pigen behagede ham, hun vandt hans Yndest, og han ilede med at give hende, hvad der hørte til hendes Renselse og hvad der tilkom hende, og han gav hende 7 udsøgte Piger af Kongens Hus og flyttede hende og hendes Piger til den bedste Plads i Fruerburet.

10 Men Ester havde ikke fortalt, af hvad Folk og Slægt hun var; thi Mordokaj havde befalet hende, at hun ikke skulde fortælle det.

11 Men hver Dag gik Mordokaj udenfor Gaarden ved Fruerburet for at faa at vide, hvorledes Ester havde det, og hvad der vilde blive af hende.

12 Naar hver Piges Tur nærmede sig, at hun skulde gaa ind til Kong Ahasveros, efter at 12 Maaneder vare omme efter Fruerloven - thi deres Renselses Tid varede saalænge, nemlig i 6 Maaneder med Myrraolie og 6 Maaneder med vellugtende Urter og hvad der ellers hører til Kvinders Renselse -

13 kom den unge Pige dermed ind til Kongen, og alt, hvad hun forlangte, gav man hende, saa hun kom med dette fra Fruerburet til Kongens Hus.

14 Om Aftenen kom hun ind, og om Morgenen gik hun tilbage til det andet Fruerbur under Kongens Hofmand Sagasgaz, der vogtede Medhustruerne, og hun kom ikke tiere til Kongen, medmindre Kongen havde Lyst til hende og hun udtrykkelig blev kaldt til ham.

15 Da Raden kom til Ester, Abikails, Mordokajs Farbroders Datter, som han havde taget i Datters Sted, at hun skulde gaa ind til Kongen, forlangte hun intet, uden hvad Kongens Hofmand Hegaj, som vogtede Kvinderne, havde sagt til hende, og Ester fandt Naade for Alles Øjne, som saae hende:

16 Ester blev ført til Kong Ahasveros til det kongelige Hus i den tiende Maaned, det er Maaneden Tebet, i hans syvende Regjeringsaar.

17 Kongen elskede Ester mere end alle Kvinderne, hun vandt hans Yndest og Kjærlighed fremfor alle Jomfruer, og han satte den kongelige Krone paa hendes Hoved og gjorde hende til Dronning i Vastis Sted;

18 og Kongen gjorde et stort Gilde for alle sine Fyrster og Tjenere, det var Esters Gilde; han lindede Tyngerne paa Landskaberne og uddelte Gaver med kongelig Haand.

19 Da man anden Gang samlede Jomfruer, sad Mordokaj i Kongens Port.

20 Ester havde ikke fortalt, af hvad Slægt og Folk hun var, ligesom Mordokaj havde befalet hende; Ester gjorde nemlig, som Mordokaj sagde, ligesom da hun var i Pleje hos ham.

21 Paa samme Tid, da Mordokaj sad i Kongens Port, blev to as Kongens Hofmænd, som vogtede Døren, Bigtan og Teres, vrede og søgte at lægge Haand paa Kong Ahasveros.

22 Men Sagen blev bekjendt for Mordokaj, han fortalte det til Dronning Ester, og Ester sagde Kongen det i Mordokajs Navn.

23 Sagen blev undersøgt og befunden rigtig; de bleve begge hængte i en Galge, og det blev optegnet for Kongen i Krønikebogen.

Esters bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10