Bibelen

II. De tolv historiske bøger
12. Esters bog

Det 3dje kapitel

Hemans Anslag mod Jøderne.

1 Siden efter ophøjede Kong Ahasveros Agagiten Haman, Hamdatas Søn, han hævede ham og satte hans Stol over alle Fyrsters, som vare hos ham.

2 Alle Kongens Tjenere, som vare i Kongens Port, bøjede sig og kastede sig ned for Haman, thi Kongen havde givet denne Befaling om ham, men Mordokaj vilde ikke bøje sig og ikke kaste sig ned for ham.

3 Da sagde Kongens Tjenere, som vare i Kongens Port, til Mordokaj: Hvorfor overtræder du Kongens Befaling?

4 Da de talede til ham Dag for Dag, og han ikke adlød dem, meldte de det til Haman for at se, om Mordokajs Ord vilde staa ved Magt; thi han havde fortalt dem, at han var en Jøde.

5 Da Haman saae, at Mordokaj ikke bøjede sig og nedkastede sig for ham, blev han fuld af Forbitrelse;

6 men han foragtede at lægge Haand paa Mordokaj alene; man havde nemlig fortalt ham, af hvad Folk Mordokaj var, men Haman søgte at ødelægge alle Jøder, som vare i hele Ahasveros' Rige, tilligemed Mordokaj.

7 I den første Maaned, det er i Maaneden Nisan, i Kong Ahasveros' tolvte Aar, kastede man Lod, som kaldes Pur, for Haman fra Dag til Dag og fra Maaned til den tolvte Maaned, det er Maaneden Adar. -

8 Men Haman sagde til Kong Ahasveros: Der er et Folk, som lever spredt og splittet ad imellem Folkene i alle dit Riges Landskaber; de har andre Love end hele Folket, de rette sig heller ikke efter Kongens Love, og det passer sig ikke for Kongen at taale dem.

9 Dersom det maatte behage Kongen, lad der da blive skrevet om at udrydde dem, og jeg vil udveje 10,000 Centner Sølv til Embedsmændene for at føres ind i Kongens Skatkammer.

10 Da tog Kongen sin Ring af sin Haand og gav den til Agagiten Haman, Hamdatas Søn, Jødernes Fjende,

11 og Kongen sagde til Haman: Sølvet skal ære dig skjænket tilligemed dette Folk, saa du kan gjøre med det, hvad dig behager.

12 Saa kaldte han Kongens Skrivere paa den trettende Dag i den første Maaned, og der blev skrevet alt, hvad Haman befalede, til Kongens Statholdere, til Landshøvdingerne i hvert Landskab og til hvert Folks Høvdinger, til hvert Landskab i dets Skrift og til hvert Folk i dets Sprog; i Kong Ahasveros' Navn blev det skrevet og forseglet med Kongens Signetring;

13 og Brevene bleve sendte med Løberne til alle Kongens Landskaber om at ødelægge, ihjelslaa og ombringe alle Jøden baade Unge og Gamle, Børn og Kvinder paa een Dag, nemlig den trettende i den tolvte Maaned, det er Maaneden Adar, og plyndre deres Gods.

14 En Udskrift af dette Brev til at gjælde som Lov i hvert Landskab skulde bekjendtgjøres for alle Folkene, for at de kunde være beredte til denne Dag.

15 Løberne droge ud og ilede efter Kongens Ord. Denne Lov blev givet paa Slottet i Susan. Kongen og Haman satte sig til at drikke, men Staden Susan var bestyrtet.

Esters bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10